قانون جدید اعسار

اعسار از ریشه واژه عربی «عسر» به معنای نیازمند شدن و تهی دستی مشتق شده است؛ اما در حقوق در مورد فردی به کار می رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد. اکنون قانون جدید اعسار را نقل قول می نماییم.

دعوی اعسار در قانون جدید

اعسار از ریشه واژه عربی «عسر» به معنای نیازمند شدن و تهی دستی مشتق شده است؛ اما در حقوق در مورد فردی به کار می رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد. بهترین وکیل اعسار مشهد اعسار از امور نسبی است.

معسر چه کسی است؟

مقنن در ماده ۶ قانون جدید محکومیت های مالی، معسر را کسی می داند که به دلیل نداشتن مالی بجز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد و همچنین عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. البته اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون(معسر) است.
مدعی اعسار نباید تاجر باشد: قانون تجارت ، تاجر را شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد تعریف کرده است و به صراحت ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۵ قانون جدید اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴، تاجر نمی تواند مدعی اعسار باشد، وکیل ورشکستگی در مشهد از این رو اگر فردی تاجر امکان پرداخت هزینه دادرسی با دیون خود را نداشته باشد بایستی برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید.
اشخاص حقوقی نمی توانند مدعی اعسار باشند و صرفا فرد حقیقی مشروط بر اینکه تاجر نباشد می تواند دادخواست اعسار تقدیم نماید؛ بنابراین دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

وکیل مشهد

نحوه رسیدگی به دعوای اعسار

دعوای اعسار به طریق طرح دعوی اعسار طی دادخواست جداگانه مطرح می‌شود. به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می‌رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند. در هر صورت، شهود باید از وضع مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند.

اعسار از هزینه دادرسی

به منظور طرح دعوا در دادگاه باید دادخواست ثبت شود . ثبت دادخواست در دادگاه منوط به پرداخت هزینه هایی است. به این هزینه ها ، هزینه دادرسی می گویند که با توجه به نوع و ارزش دعوی متفاوت است.

گاهی پیش می آید کسی که می خواهد دادخواست ثبت کند ، تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارد . در واقع فرد در شرایطی است که دارای اعسار نسبت به پرداخت هزینه دادرسی است.

قانون جدید اعسار برای اینکه این دست از افراد که خود را محق می دانند اما قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیستند ، راهی در نظر گرفته است که بر اساس آن فرد می تواند با اثبات اعسار نسبت به پرداخت هزینه دادرسی ، از آن معاف شود.

وکیل پایه یک دادگستری مشهد

قانون اعسار از پرداخت محکوم به

در صورتی که فردی محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان محکومٌ به در حق خواهان شده باشد و نیز به دلایل مختلفی امکان پرداخت یک جای مبلغ یا دین را نداشته باشد؛

شخص محکوم علیه، پس از صدور و ابلاغیه اجراییه مبنی بر پرداخت محکومٌ به موضوع پرونده، ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه باید اقدام به طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی نماید.
دادگاه پس از بررسی اظهارات ایشان و نیز با توجه به متن شهادت شهود که باید با مفاد ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مطابقت داشته باشد،

در صورتی اظهارات مدیون و شهود ایشان برای قاضی اقناع کننده باشند، قاضی طبق ماده ۱۰ قانون مزبور اقدام به استعلام دارایی و اموال مدیون می نماید، البته طبق قانون اعسار جدید این استعلام باید به محض ثبت دادخواست اعسار به عمل آید اما در عمل به علت طولانی شدن پروسه رسیدگی قضات پس از رسیدگی در صورت صلاحدید اقدام به اخذ استعلام می نمایند.

شماره وکیل در مشهد

نمونه دادخواست در قانون جدید اعسار

مشخصات طرفین: مشخصات خواهان و خوانده و یا مشخصات وکیل در صورت وجود بایستی نوشته شود.
در ستون خوانده یا خواندگان: نام محکومُ له نوشته می شود.
در بخش خواسته یا موضوع و بهای آن درج گردد: صدور حکم به اعسار از پرداخت محکومُ به مستند به دادنامه شماره… صادره از… و تقسیط آن
دلایل و منضمات:
– کپی مُصَدَق دادنامه یا اجراییه
– فرم صورت اموال و داریی
– فرم شهادت شهود
– قرارداد کاری با کارفرما
– وکالت وکیل دادگستری

نهایتا چنانچه برای قاضی رسیدگی کننده، اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً محکومٌ به اثبات شود، وکیل حقوقی دادگاه طبق ماده ۱۱ قانون جدید اعسار  اقدام به صدور حکم مبنی بر اعسار مدیون از پرداخت محکومٌ به می نماید و اعلام میدارد که بخشی از مبلغ را به عنوان پیش پرداخت و متعاقبا مبلغی معین را با توجه به میزان درآمد و هزینه های زندگی و… به عنوان اقساط پرداخت نماید.

ابطال وصیت نامه

قبل از ورود در بحث دعوای ابطال لام است در خصوص حکم وضعی قراردادها توضیح مختصری داده شود تا در ادامه مسائل اختصاصی مربوط به دعوای ابطال وصیت نامه را نقل قول می نماییم.

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل قرارداد وضعیت حقوقی یک قرارداد از سه حالت خارج نیست: صحیح، باطل، غیر نافذ که به این حالت ها حکم وضعی قرارداد گفته می شود حکم وضعی قرارداد را قانون مشخص می کند و البته وضعیت یک قرارداد ممکن است از یک حالت به حالت دیگری تبدیل شود و به عنوان مثال قرارداد غیرنافذ ممکن است به باطل تبدیل شود.

ارکان دعوای ابطال وصیت نامه

وجود وصیت نامه بین طرفین دعوا: یکی از مهم ترین شرایط بطلان قرارداد وجود وصیت نامه در بین طرفین دعواست هرچند بر این وصیت نامه همانطوری که خواهیم دید اثری مترتب نیست.
وجود موارد بطلان در وصیت نامه:مواردی وجود دارد که در صورت عدم رعایت آن ها از سوی موصی یا نبود این ویژگی ها در موضوع وصیت،باید وصیت نامه را قابل ابطال دانست که به توضیح اختصاری هریک می پردازیم:

۱.عدم اهلیت موصی:

موصی باید در زمان انشاء وصیت اهلیت داشته باشد ضرورتی ندارد که اهلیت موصی تا زمان فوت باقی بماند و عارضه جنون و سفه بعد از انشاء وصیت در نفوذ حقوقی آن بی اثر است.

بدین ترتیب برخلاف سایر قراردادها که دو طرف باید لحظاتی تراضی یا آخرین جزء آن اهلیت داشته باشند تملیک در وصیت زمانی تحقق می بابد که موصی زنده نیست و اهلی و شخصیت خود را از دست داده، موصی له نیز همین وضعیت را دارد

و کافی است در زمانی که وصیت را قبول می کند اهلیت داشته باشد البته اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود. وکیل تقسیم ترکه در مشهد

۲.شرایط خاص موصی درحال وصیت:

هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است هرگاه اتفاقا منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

۳.رجوع موصی از وصیت:

موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی درصورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد و رجوع از وصیت به وسیله ارداه موصی به عمل می آید و به هر لفظ یا فعلی که کاشف از اراده رجوع باشد، محقق می شود.

بهترین وکیل وصیت در مشهد ماده ۸۳۸ق.م. نیز به حق رجوع موصی اشاره نموده، بدون اینکه طریق خاصی برای رجوع از وصیت مقرر دارد.در این صورت وصیت نامه مرجوع شده باطل است؛البته اگر موصی ثانیا وصیتی برخلاف وصیت اول نماید، وصیت دوم صحیح ولی وصیت اول باطل خواهد بود.

۴.عدم قبول وصیت توسط موصی له:

اگر وصیت تملیکی باشد باید موصی له آن را قبول کند البته قبول موصی له قبل از فوت موصی موثر نیست؛ بنابراین نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است؛

بنابراین، اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر از بعد از فوت آن را قبول و موصی به راقبض کرد دیگر نمی تواند ان را رد کند؛ لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده اشد بعد از فوعت قبول ثانویه لازم نیست و همچنین موصی لهمی تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبتبه قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود.

۵.وصیت برمازاد ثلث اموال:

به زیاده بر ثلث ترکه افذ نیست میزان ثلث به اعتبار دارایی او در حین وصیت مگر با اجازه وراث و اگر از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ و نسبت به سهم سایر وراث باطل است و این اجازه ممکن است صریح یا ضمنی باشد و باسند عادی یارسمی یا شفاهی باشد. از نظر

وکیل ارث در مشهد مطابق ماده ۸۴۹ قانون مدنی :«اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده است از ترکه خارج می شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می شود»

وکیل مشهد

تشریفات طرح دعوای ابطال وصیت نامه

الف)خواهان و خوانده دعوا:خواهان این دعوا حسب مورد ممکن است تمام یا بغضی از وراث باشد که علیه موصی له مطرح می شود.
ب)خواسته دعوا: ممکن است بسته به مورد صدور حکم بطلان وصیت نامه یا اعلام بطلان وصیت نامه باشد،

بنابراین اید خواهان خواسته دعوای خود را تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال سند و وصیت نامه محضری به انضمام تمامی هزینه ها و خسارات دادرسی قراردهد. وکیل وصیت نامه در مشهد
ج)مالی یا غیرمالی بودن دعوا: البته مواردی که موضوع سند انجام یک تعهد غیرمالی است دعوای بطلان وصیت نامه نیز با توجه به غیرمالی بون موضوع آن غیرمالی خواهد بود.

دلایل و مدارک دعوای بطلان وصیت

 اهم مدارک لازم برای ابطال وصیت نامه عبارتند از:
-مدارک و اسناد دال بر موجودیت وصیت نامه مانند قرارداد وصیت؛
-دارک و اسناد دال بر باطل و بلااثر بودن وصیت نامه مانند شهادت نامه،اقرارنامه، وصیت نامه دوم، حکم حجر موصی، نظریه پزشکی، سند مالکیت موصی به؛
-مدارک دال بر ذی نفع و ذی سمت بودن مانند گواهی حصر وراثت ” وکیل حصر وراثت در مشهد “، وکالت نامه وکیل ابطال وصیت نامه .
مطابق ماده ۴۸ قانون آغیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای تنفیذ مستلزم تقدیم دادخواست است و باید تمامی تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این دعوا رعایت گردد.

وکیل ابطال یا بطلان وصیت در مشهد

وکیل مالک و مستاجر در مشهد

رابطه‌ی استیجاری در قالب قرارداد اجاره می باشد. وکیل مالک و مستاجر در مشهد که دارای چهار رکن است:
۱. موجر (اجاره دهنده)؛
۲. مستأجر (اجاره کننده)؛
۳. عین مستأجره (آنچه اجاره داده می‌شود)؛
۴. اجاره‌بها (بهایی که اجاره کننده در قبال اجاره کردن پرداخت می‌کند).
در نتیجه ی این رابطه که در قالب عقد اجاره برقرار می شود، حقوق و تکالیفی برای موجر، مستأجر و افراد دیگر به وجود میآید و علاوه بر این شامل برخی ضوابط در خصوص عین مستأجره می‌شود. به همین منظور جهت ساماندهی این رابطه قوانینی تصویب شده است که برخی از آنها از لحاظ عنوان، عام و برخی دیگر خاص هستند. وکیل قرارداد در مشهد ازم به ذکر است که قراردادهای اجاره تابع دو قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر می باشند.

وکیل مستاجر در مشهد

اجاره قراردادی است که طبق آن یک نفر (موجر) خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری (مستاجر) برای مدت معین و در ازای اجاره بها (کرایه) به اجاره واگذار می کند. موجر فردی است که صاحب و مالک خانه و آپارتمان و یا مغازه می باشد و آنرا اجاره میدهد. مستاجر فردی است که با پرداخت کرایه خانه یا آپارتمان و یا مغازه را اجاره می کند.۱_اجاره خانه و آ پارتمان مسکونی ( وکیل آپارتمان در مشهد ) :
در این نوع اجاره مستاجر برای سکونت خود و افراد خانواده خانه یا واحد آپارتمانی را معمولا برای یک سال اجاره می کند موجر معمولا مبلغی به عنوان پول پیش از مستاجر دریافت می کند و مبلغی هم ماهانه به عنوان اجاره بها تعیین می شود.
۲_اجاره مغازه و محل کسب:
گاهی مستاجر برای اشتغال به کسب (طلا فروشی .سوپر مارکت .خیاطی .لوازم الکتریکی …. )مغازه ای را اجاره می کند وکیل دعاوی مالک و مستاجر در مشهد در این نوع اجاره ها موجر معمولا مبلغی به عنوان سر قفلی دریافت می کند

تکالیف مالک

تحویل دادن مورد اجاره به مستاجر: موجر باید پس از انعقاد عقد اجاره مورد اجاره خانه یا آپارتمان یا مغازه را تحویل مستاجر نماید.
بر گرداندن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیه: چون معمولا در قراردادهای موجر مبلغی را به عنوان پول پیش به عنوان تضمین پرداخت اجاره و همچنین خسارت های احتمالی از مستاجر دریافت می کند در هنگام تخلیه در صورتی که تمام حساب و کتاب های مستاجر تسویه شده باشد و خسارتی به ملک وارد نشده باشد باید مبلغ فوق را تمام و کمال به مستاجر بر گرداند.
انجام تعمیرات کلی و اساسی در مورداجاره: اگر موتور خانه (سیستم گرمایشی و سرمایشی)، آسانسور، ایزوگام پشت بام و سایر تعمیرات کلی در مورد ملک اجاره ای لازم باشد موجر باید آنرا انجام دهد.

تکالیف مستاجر

پرداخت کرایه: معمولا پرداخت کرایه به صورت ماهانه است و لذا مستاجر باید در پایان هر ماه اجاره بها را به موجر یا نماینده موجر پرداخت کند. لازم به ذکر است در صورتی که در قرارداد اجاره حق فسخ قرارداد اجاره در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره بها پیش بینی شده باشد بایستی مستاجر به موقع اجاره بها را پرداخت نماید تا دچار مشکلات تخلیه نشود. می توانید وکالت خود رابه  وکیل املاک در مشهد بسپارید.
انجام تعمیرات غیر اساسی مورد اجاره: اگر خانه یا مغازه نیاز به رنگ آمیزی یا تعویض لامپها یا پریز و کلید برق و قفل درها …داشته باشد مستاجر خودش باید این کارها را انجام دهد
پرداخت بهای آب برق گاز تلفن و حق شارژ: چون مستاجر از آب برق گاز و تلفن استفاده می کند هزینه های آنرا هم خودش باید بپردازد حق شارژ را هم خود مستاجر باید پرداخت کند.
جلوگیری نکردن از تعمیرات اساسی توسط موجر: اگر محل مورد اجاره نیاز به تعمیر کلی پیدا کند مانند تعمیرات موتور خانه و آسانسور … انجام این تعمیرات با موجر است و لذا مستاجر نباید از ورود موجر برای تعمیرات این موارد جلو گیری و ممانعت کند.
خودداری از ورود خسارت به محل اجاره: مستاجر باید به گونه ای از خانه یا مغازه استفاده کند که خسارتی به آن وارد نشود. در صورت ورود خسارت، مستاجر باید آن را جبران کند.
خودداری از تغییر شغل در مغازه اجاره ای: مستاجر اجازه ندارد در خانه مورد اجاره تغییرات ایجاد کند؛ وکیل روابط موجر و مستاجر در مشهد مثلا دیواری را بردارد یا اتاق دیگری ایجاد کند.

تخلیه ملک

اگر قرارداد اجاره به پایان برسد و مستاجر محل را تخلیه ننماید موجر یا وکیل روابط موجر و مستاجر در مشهد به دادگاه مراجعه میکند تا مستاجر را به تخلیه ملک مجبور نماید. وکیل تخلیه ملک در مشهد ؛ در صورتی که اجاره نامه شرایط تخلیه فوری را داشته باشد می توان ظرف یک هفته نسبت به تخلیه اقدام نمود.

 وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره تخصصی

هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما

هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما موجود در ادارۀ کار مرجع تجدید نظر از آرای بدوی هیئت های تشخیص محسوب می شود. در این مبحث به بررسی صلاحیت، وظایف، اعضا و روند رسیدگی این هیئت ها خواهیم پرداخت.

هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما

ماده ۱۵۹ قانون کار اعلام می دارد، رأی هیات های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مذبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتباً به هیئت حل اختلاف تقدیم می نماید. رأی اختلاف پس از صدور رأی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود.
حدود صلاحیت هیات حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما می باشد و در حقیقت مرجع بالاتر یا عالی نسبت به هیئت تشخیص خواهد بود؛ ضمن اینکه هیئت حل اختلاف اضافه به صلاحیت پرونده های هیئت تشخیص، صالح به رسیدگی در مورد دعاوی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود و نیز رسیدگی به استفاده از بیمه بیکاری از دیگر صلاحیت هیات حل اختلاف است.

اعضای هیات های حل اختلاف

هیات حل اختلاف طبق ماده ۱۶۰ قانون کار، مرکب از سه نفر نمایندۀ کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نمایندۀ کارفرمایان به انتخاب مدیران واحد های منطقه و سه نفر نمایندۀ دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار، رئیس دادگستری محل با نمایندگان آنها) برای مدت دو سال تشکیل می شود. در صورت لزوم با توجه به میزان کار هیات ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل جلسات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
جلسات آن با حضور حداقل ۱۰ نفر از اعضا رسمیت می یابد و آراء آن به اتفاق یا اکثریت ۴ رأی از ۷ رأی یا ۵ رأی از ۹ رأی صادر می گردد. در صورت تساوی آراء، رأی گروهی که نمایندۀ واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است، قاطع خواهد بود.

وظایف هیات های حل اختلاف

اولین وظیفۀ هیئت های حل اختلاف رسیدگی به اعتراضاتی که در فرجۀ مقرر نسبت به آرای هیئت های تشخیص به عمل آمده است؛ زیرا هیئت های حل اختلاف مرجع رسیدگی تجدیدنظر به آرای هیئت های تشخیص می باشد.
غیر از رسیدگی ثانوی، هیئت های حل اختلاف رسیدگی به تقاضای کتبی بیمه شدۀ بیکار مبنی بر داشتن عذر موجه در خصوص عدم اعلام بیکاری به ادارۀ کار و امور اجتماعی، ظرف مدت مقرر از جمله مواردی است که رسیدگی بدوی در صلاحیت این هیئت می باشد.
رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نیز از دیگر وظایفی است که صلاحیت ابتدایی دارد و به صورت مرجع تجدیدنظر در این موضوع وارد نمی شود.
از دیگر وظیفه و صلاحیت هیات حل اختلاف را می توان تشخیص تقصیر دادگاه دانست. در این زمینه ماده ۳۴ قانون کار سال ۱۳۲۸ به موجب ماده مذکور در صورتی که اخراج کارگر به تشخیص هیئت حل اختلاف در اثر تقصیر او در انجام وظیفه باشد هیچگونه حقی به او تعلق نخواهد گرفت.

رسیدگی در هیئت های حل اختلاف

هیات حل اختلاف پس از وصول اعتراض با رعایت نوبت، وقت رسیدگی را تعیین و از طرفین اختلاف جهت حضور در جلسات رسیدگی کتباً دعوت می کند. عدم حضور احد از طرفین یا نمایندۀ آن ها مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط هیات نیست. هیئت ظرف مدت یک ماه پس از وصور پرونده رسیدگی و رأی لازم را صادر می نماید.
جلسات هیئت حل اختلاف در محل کار و امور اجتماعی و حتی المقدور در خارج از وقت اداری به ریاست مدیر کل کار و امور اجتماعی و یا نمایندۀ او تشکیل می شود.
هیئت حل اختلاف عنداللزوم می تواند ضمن دعوت از کارشناسان، نظرات و اطلاعات ایشان را در خصوص موضوع استماع نماید.
جلسات هیات حل اختلاف با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیات با اکثریت پنج رأی از آرای افراد حاضر معتبر خواهد بود.
رأی هیئت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجراست. از آرای قطعی این هیات می توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود که با وکیل دیوان عدالت در مشهد می توانید موضوع خود را پیگیری نمایید.

وکیل اداره کار در مشهد

در مورد تصمیم گیری اعضای هیات حل اختلاف، قانون کار اجازه استفاده از نظرات کارشناسان و افراد خبره را نیز صادر نموده است؛ بنابراین احراز حقیقت امر روشن شدن موضوع با اجازه حاصله از ماده ۱۶۳ قانون کار اشعار می دارد: «هیات های حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان و انجمن های شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمایند.»
وکیل اداره کار مشهد طبق ماده ۲۵ آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت های تشخیص و حل اختلاف، صدور رأی با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می یابد و آراء به اتفاق یا اکثریت ۴ رأی یا ۵ رأی از ۹ رأی صادر می گردد. در صورت تساوی ۳ رأی، گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است قاطع خواهد بود.
ضمن اینکه مطابق ماده ۲۶ همین آیین نامه مقرر می دارد: هیات حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیئت تشخیص تنها در چهارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آنکه مستقیماً تخلفات بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در رأی مشهود باشد.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره تخصصی

وکیل دعاوی کارگر و کارفرما

وکیل دعاوی کارگر و کارفرما ، عنوان کارگر در میان جامعه امروز ما صرفاً مربوط به مشاغلی است که در کارگاه های تولیدی و یا کارگاه های ساختمانی مشغول به فعالیت هستند. اما طبق قانون کار کارگر شامل تمام عناوین شغلی می گردد. مفهوم کارگر از این جهت دارای اهمیت است که کارگر در قانون حمایت شده و درایا امتیازاتی است و از طرفی کارفرما را هم ملزم به تکالیفی می نماید.

تعریف کارگر در قانون کار

مستند به ماده ۲ قانون کار «کارگر از لحاظ این قانون کسی (فردی یا شخص حقیقی به تنهایی) است که به هر عنوان (فارغ از هر نوع نام) در مقابل دریافت حق السعی (تعریف ماده ۳۴ قانون کار) اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا (پورسانت غیر انگیزشی و …) به درخواست (و دستور) کارفرما کار می کنند. مشاوره با وکیل اداره کار مشهد شما را با حقوق قانونی خود آشنا می سازد.

تعریف کارگر در قانون تامین اجتماعی

به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرما موظف است کارگر را بیمه نماید.قانونگذار در ماده چهار قانون تامین اجتماعی افراد مشمول قانون تأمین اجتماعی را بیان نموده است، طبق بند الف این ماده هر فردی که برای پیگیری در مقابل مزد کار می کند مشمول بیمه تأمین اجتماعی می شود و می تواند در مقابل پرداخت حق بیمه از مزایای بیمه تامین اجتماعی استفاده نماید. در نتیجه کارگر در نظر قانون تأمین اجتماعی فردی است در مقابل مزد برای کارفرما کار می کند.اما آنچه باعث احراز رابطه کارگر و کارفرمایی می شود انطباق رابطه با ماده دو قانون کار است.
با توجه به مطالب گفته شده. در تعریف «کارگر کیست» میتوان اینگونه اظهار داشت. که کارگر شخص حقیقی است که در مقابل اخذ دستور کار از کارفرما (تبعیت حقوقی) و انجام دادن کار با نیروی شخصی خود (تبعیت شخصی انجام دادن کار) حق السعی (تبعیت اقتصادی) را از کارفرمای حقیقی یا حقوقی دریافت مینماید.

تعریف کارگاه
طبق قانون کار ، کارگاه به محلی گفته می شود که کارگر در آن به کار مشغول است. وکیل دعاوی کارگر و کارفرما از جمله مهم ترین انواع کارگاه طبق قانون می توان به کارگاه های صنعتی ، کشاورزی ، ساختمانی ، خدماتی ، تجاری و تولیدی اشاره نمود. وکیل ملکی مشهد  طبق قانون مالکیت و مدیریت کارگاه توسط کارفرما به عمل می آید و این سبب ایجاد حقوق و تکالیف مهمی بر عهده وی خواهد شد.

حقوقات کارگر در قانون کار

طبق ماده ۴۱ قانون کار، حقوق و دستمزدها باید با توجه به سبد معیشت خانواده و نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، به گونه‌ای باشد تا حداقل نیازهای کارمندان و کارکنان را پوشش دهد.
در سال‌های گذشته میزان افزایش حقوق، تنها بر اساس نرخ تورم بوده، بدون این که به حداقل نیازهای کارمندان و کارکنان توجهی شود و این موضوع برای حقوق قانون کار سال ۹۹ هم تکرار شده است.
نظر به ماده ۳۴ قانون کار کلیه دریافت‌های قانونی کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از:
۱. مزد یا حقوق
۲. کمک عائله مندی
۳. هزینه‌های مسکن
۴. خوار و بار
۵. ایاب و ذهاب
۶. مزایای غیر نقدی
۷. پاداش افزایش تولید
۸. سود سالانه
۹. و نظایر آن
را دریافت می‌کند، حق‌السعی می‌نامند.

شکایت از کارفرما بابت حقوق

کارگر برای شکایت از کارفرما بابت حقوق باید به اداره کار مراجعه نماید، به دلیل آنکه کلیه دعاوی مربوط به حقوق و مزایا و سنوات و غیره مرجع صالح به رسیدگی آن اداره کار می باشد ولی درمورد دعاوی ناشی از اسیب جسمی و حیثیتی و غیره مرجع صالح به رسیدگی دادسرا می باشد.
بنابراین برای خواسته خود که دریافت حقوق معوقه می باشد به اداره کار مراجعه نمایید و با تنظیم دادخواست کارگر برای شکایت از کارفرما بابت حقوق باید به اداره کار مراجعه نماید، وکیل دعاوی کارگر و کارفرما به دلیل آنکه کلیه دعاوی مربوط به حقوق و مزایا و سنوات و غیره مرجع صالح به رسیدگی آن اداره کار می باشد ولی درمورد دعاوی ناشی از آسیب جسمی و حیثیتی ( وکیل اعاده حیثیت در مشهد ) و غیره مرجع صالح به رسیدگی دادسرا می باشد.

مراحل شکایت از کارفرما بابت حقوق

کارگر ابتدا باید سوابق بیمه خود را جمع آوری کند، سپس به اداره کار مراجعه نماید و از آن ها نامه ای برای شعبه بیمه گزاران دریافت کند و سپس با مراجعه به کارگزاری بیمه تامین اجتماعی کلیه سوابق بیمه خود را جمع آوری نماید .
سپس با مراجعه به اداره کار فرم های دادخواست را تکمیل کرده و کلیه مدارک و سوابق خود را همراه با دادخواست به اداره کار تحویل می دهد و نامه سازش دریافت می کند.
نامه سازش به کارفرما داده می شود و جلسه سازش بعد از دو هفته تشکیل می گردد.
در صورت سازش که مشکل حل می گردد ولی در صورتی که سازشی انجام نشد و یا کارفرما حضور پیدا نکرد، جلسه تشخیص تشکیل می گردد و رای جلسه سازش به طرفین ابلاغ می گردد.
در صورتی که طرفین اعتراضی داشته باشند نامه به شورای حل اختلاف می رود و طرفین حاضر دلایل و مستندات خود را ارائه می نمایند و رای نهایی صادرمی گردد.
در صورتی که کارفرما، طلب کارگر را تادیه نکند از انجام آن سرباز زند، اجراییه صادر می گردد که به واحد اجرای احکام حقوقی دادگاه باید مراجعه گردد.
اجرای احکام اخطاریه با مهلت ۱۰ روز برای اجرای حکم به کارفرما مهلت می دهد؛ در صورت استنکاف از اجرای حکم لیست دارایی و اموال یا حساب بانکی به اجرای احکام ( وکیل اجرای احکام مشهد ) برای توقیف دارایی یا اموال و یا حساب بانکی اقداماتی صورت خواهد گرفت.

نمونه دادخواست مطالبه حقوق و مزایای کارگر

ریاست محترم هیئت تشخیص / حل اختلاف دعاوی کارگر و کارفرما استان ……..
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب یا وکیل دعاوی کارگر و کارفرما برای شرکت ………. از تاریخ ……….. تا ……….. به مدت ……… مشغول به کار بوده ام. متاسفانه شرکت مذکور بدون هیچ دلیل موجه و قانونی بنده را از کار اخراج نموده است و از پرداخت حقوق سه ماه آخر، حق بیمه، سنوات و عیدی و پاداش اینجانب خودداری نموده است. لذا با استناد به ماده ۲۹ قانون کار رسیدگی و صدور رای مبنی بر مطالبات قانونی خود از جمله بازگشت به کار، حقوق و مزایا، عیدی و پاداش، حقوق مرخصی استفاده نشده، افزایش دستمزد، سنوات خدمت، طرح طبقه بندی، بن کارگری، فوق العاده اضافه کاری و … را استدعا دارم.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره تخصصی

مشاوره حقوقی در مشهد

امروزه رابطه های انسان ها و سازمان ها بیشتر از گذشته پیچیده و دشوارتر شده است. برای حل کردن و یافتن راهی برای مشکلات سازمان ها نیاز به فردی داریم که ما را به خوبی راهنمایی کند. در ادامه شما را با اهمیت مشاوره حقوقی در مشهد آشنا خواهیم کرد.

وکیل حسینی مقدم

مشاور حقوقی در مشهد – وکیل مشهد

وکیل و مشاور حقوقی در مشهد

یک مشاور حقوقی خبره با توجه به علم و دانشی که در زمینه حقوق دارد می تواند بهترین راه را جلوی پای شما قرار دهد زیرا با تمامی اصول حقوقی آشنا بوده و تسلط کافی را نیز دارد. سازمان ها و ادارات دولتی از آنجایی که مسئولیت های سنگینی را بر دوش دارند برای پیشبرد و پیشرفت امور خود می توانند از یک مشاور حقوقی کمک بگیرند.

هرگاه مدیر سازمانی بدون در نظر گرفتن راه و رسم منطقی و حقوقی تصمیم به اقدام اموری کند امکان دارد متحمل خسارت های جبران ناپذیری شود پس توصیه می شود قبل از اقدام هرکاری با یک وکیل مشهد که مشاوره حقوقی خوب نیز بدهد در ارتباط باشید و از آن مشاوره بگیرید.

وظایف یک مشاور حقوقی خوب

آماده داشتن متون لازم جهت قرارداد هایی که قرار است میان صاحبان شرکت ها انعقاد شود.
پیش از شرکت کردن در هر مناقصه ای می بایست اطلاعات لازم توسط مشاوره حقوقی به ناظران و مدیران ارشد شرکت ارائه دهد.
به یاد داشته باشید که شرکت هایی که به شکل خصوصی اداره می شوند وکیل شرکت ها در مشهد ایجاد تغییر و تحول در روند امور بر عهده مشاوره حقوقی می باشد.
امکان دارد شرکت یا ارگانی در مرجع قضایی شاکی پرونده ای باشد که می بایست از یک مشاوره حقوقی کار بلد جهت دفاع از پرونده یاری بخواهد.
هر ارگانی در ارتباط با مالیات مسئولیت هایی دارد که باید به موقع از جانب مشاوره حقوقی هشدار و راهنمایی را دریافت کند.
هر مدیر و کارمند شرکت های دولتی نیز احتیاج به یک مشاور حقوقی خبره دارد.
قابل ذکر است که یک وکیل باید تمامی جنبه های پرونده را در نظر بگیرد و به حقوق و مقررات مربوط به قانون تجارت آگاهی و تسلط کافی داشته باشد. هر مشاوره حقوقی الزاما باید اطلاعات کافی در مورد قوانین چک و سفته را داشته باشد تا بتواند به راحتی به سازمان کمک کند.

یک مشاوره حقوقی چه مهارت هایی دارد؟

یک مشاوره حقوقی ماهر باید به تمامی قوانین در تمامی امور حقوقی تسلط داشته باشد و از تجربه کافی برخوردار باشد. گرفتن بهترین تصمیم در شرایط سخت مشاوره حقوقی لایق باید دارای لحن بیان شیوا باشد و به راحتی بتواند مخاطب خود را متقاعد کند.
به این نکته توجه کنید که اسناد و مدارکی که از جانب سازمان های مختلف به مشاوره حقوقی سپرده می شوند بسیار ارزشمند و مهم هستند پس یک مشاوره حقوقی باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا و امانتدار باشد.
تعهد داشتن و صادق بودن مشاوره حقوقی جز مهارت های طلایی او محسوب می شود.
تبحر داشتن مشاوره حقوقی در زمینه دانش حقوقی در جهت پیشبرد امور شرکت بسیار قابل توجه می باشد.
چند نکته در رابطه با چک نوشتن:
فکر کنید می خواهید چکی را در یک تاریخ مشخص صادر کنید، وکیل چک در مشهد سعی کنید که از یک خودکار مشکی و کاربن برعکس در پشت چک بهرمند شوید. به راستی که جوهر مشکی نسبت به زمان واکنش بهتری نشان خواهد داد و در مواقع ضروری تاریخ صدور چک راحت تر مشخص می شود.
نکته: اگر در پایین امضا تاریخ درج شود و آن تاریخ با تاریخ سمت راست چک مطابقت نداشته باشد، چک صفت کیفری خود را از دست خواهد داد.

وکیل با مشاور حقوقی چه تفاوت هایی دارد؟

 

وکیل در طول عقد وکالت از جانب سایر افراد برای انجام دادن قسمتی و یا تمام امور آن فرد برگزیده می شود. میزان این مسئولیت ها توسط فرد مشخص می شود. یک موکل هم می تواند حقیقی و هم می تواند حقوقی باشد. بنابراین
در طول عقد وکالت، یک نفر را به عنوان نایب جهت انجام امور مربوطه خود بر می گزینیم .
وکیل پایه یک همه کارهای مورد نظر را می تواند انجام می دهد و در تمامی دعاوی کیفریو ح ( وکیل خوب کیفری در مشهد) قوقی قابلیت مدیریت و بر عهده داشتن مسئولیت وکالت را دارد. در آن مقابل کسی که به عنوان وکیل از مرکز وکلای دادگستری مدرک پروانه خود را دریافت کرده است را به عنوان وکیل پایه ۲ می شناسند. این فرد باید در طی دو سال زیر نظر یک وکیل ، فعالیت کند تا بتواند به راحتی پرونده وکالت خود را به پایه یک ارتقاء دهد.
همانگونه که از نام یک مشاور حقوقی معلوم است، این شخص وظیفه مشاوره دادن در بسیاری از امور حقوقی را دارد. بنابراین بعد از ارائه راه درست به انجام کارهای مربوطه و مورد نیاز با در نظر گرفتن صلاح دید کارفرما می پردازد.

مشاور حقوقی تلفنی چه مزیت هایی دارد؟

در حال حاضر بیشتر کارهایمان را می توانیم از طریق تلفن ثابت و یا همراه خود انجام دهیم. بیشتر اوقات مشاوره های حقوقی می توانند از طریق تلفن و غیر حضوری در شرایط بحرانی به ما کمک کنند و یک جلسه مفید و موثر تشکیل دهند.
برای مثال فکر کنید که در جریان عقد یک قرارداد خرید و فروش، تمام اطلاعاتی مورد نظر خود را جمع آوری کرده اید اما ناگهان و به صورت اتفاقی پیش از امضای قرارداد، با سوالی مهم رو به رو می شوید که احتیاج دارید برای یافتن پاسخ خود از یک وکیل کار کشته کمک و مشاوره بگیرید بنابراین یکی از بهترین راه های شما تماس تلفنی و مشاوره حقوقی از طریق تلفن نیز می باشد.

شماره تلفن وکیل در مشهد

مشاور حقوقی در رابطه با مسایل حقوقی از چه منافعی برخوردار است؟
یکی از عالی ترین مزیت ها و منافع مشاوره حقوقی در رابطه با پرونده های حقوقی می باشد. همه ما بخوبی می دانیم که پرونده های حقوقی دارای حساسیت و استرس زیادی هستند.
متاسفانه امروزه خیلی ها بر این باورند که که بدون داشتن مشاوره حقوقی و کمک های یک وکیل خبره ، می توانند مسائل حقوقی خود را به خوبی و بدون کم و کاستی حل و فصل کنند. اما این چنین نیست توصیه می شود که در این باره کمی بیشتر تامل کنید.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل استرداد لاشه چک در مشهد

اولین رکن دعوی این است که چک ویژگی «سند مدیونیت» را نداشته باشد وکیل استرداد لاشه چک در مشهد مانند اینکه چک از راه ربا یا کلاهبرداری یا سرقت و … به دست آمده باشد، یا این ویژگی را به دلایلی که در ماده ۲۶۴ قانون مدنی بر شمرده است از دست داده است مانند اینکه مبلغ آن قبلا پرداخت شده یا منشأ صدور چک، مبایعه نامه ای بوده که با اقاله از بین رفته که در این صورت سند خالی از وجه شده است و باید به صادرکننده مسترد گردد.

وکیل استرداد چک در مشهد

دومین موضوع برای طرح دعوای استرداد لاشه چک این است که صادرکننده طی اظهارنامه ای یا پست دوقبضه سفارشی از دارنده، استرداد لاشه چک را خواسته باشد.
مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی چک
خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعاوی چک را دارند تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به بررسی موضوع صلاحیت می پردازیم:
صلاحیت ذاتی مراجع در رسیدگی به این دعاوی
قبل از تشکیل شوراهای حل اختلاف تنها مرجعی که از نظر ذاتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی چک را داشت دادگاه عمومی حقوقی بود؛ ولی با تصویب قانون شوراها با توجه با مبلغ مورد خواسته خواهان مرجع صالح به رسیدگی به شرح ذیل خواهد بود.
۱. میزان خواسته دعوی (مطالبه چک) تا دویست میلیون ریال باشد: در این خصوص ماده ۹ قانون شوراها مقرر می دارد: «… قاضی شورا با مشورت اعضای شورا یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید: الف) دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون ریال …» بنابراین، اگر خواسته دعوی مطالبه چک تا ۲۰ میلیون تومان باشد باید دادخواست را به شورای حل اختلاف تقدیم نماییم.
۲. میزان خواسته دعوی (مطالبه چک) بیش از دویست میلیون ریال باشد: در این صورت به مجوز ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد: «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است…»  وکیل حقوقی مشهد باید دعوی خود را در دادگاه عمومی حقوقی بدوی طرح نماییم.

صلاحیت محلی در استرداد لاشه چک

مقنن در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی جدید قاعده ای برای صلاحیت محلی مراجع ذی صلاح مشخص نموده و مواد بعدی آن به استثنائات این قاعده پرداخته است؛ ولی با توجه به هدف این نوشته ما فقط قاعده و سلسله مراتب حاکم بر آن را ذکر خواهیم نمود و البته لازم است متذکر شویم که قواعد مربوط به صلاحیت آمره بوده و خواهان باید در تقدیم دادخواست آن هارا رعایت نماید و الا ممکن است وکیل استرداد لاشه چک در مشهد دعوای وی با قرار عدم صلاحیت دادگاه مواجه شود.
مرحله اول (اقامتگاه خوانده): دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد.
مرحله دوم (محل سکونت موقت خوانده): در ص.رتی که خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن سکونت موقت دارد.
مرحله سوم ( محل استقرار اموال غیر منقول): در صورتی که خوانده نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقت در ایران داشته باشد، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اموال غیر منقول داشته باشد.

مرحله چهارم (محل اقامت خواهان): در صورتی که خوانده نه محل اقامت، نه محل سکونت موقت و نه اموال غیر منقول داشته باشد، خواهان می تواند دعوا را در محل اقامت خود اقامه نماید. صلاحیت شوراها از نظر محلی از قاعده مذکور تبعیت می کند.

وکیل چک

البته بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۶۸-۲۳/۳/۱۳۸۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خواهان یا وکیل چک در مشهد حق مراجعه به دادگاه های ذیل را جهت وصول وجه چک دارد:
الف) دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است؛
ب) دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن است؛
ج) دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه و گواهی نامه عدم پرداخت صادر شده است.
ضمنا در حوزه شهر تهران چنانچه دادگاه های سه گانه فوق در تهران باشد، حسب بخشنامه رئیس محترم کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران، دادخواست در محل اقامت خوانده رسیدگی می شود.

ثبت زمان مشاوره و قبول وکالت

وکیل استرداد لاشه چک در مشهد

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل تغییر نام در مشهد

این دعوا در دو قسم تغییر نام و تغییر نام و نام خانوادگی مطابق قوانین و مقررات ثبت احوال قابل بررسی است. وکیل تغییر نام در مشهد تغییر اسم کوچک  ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵، «انتخاب نام با اعلام کننده است برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفا یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد.

انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است. تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام می کند. انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است. در اسناد سجلی اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می شود. ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یاد جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلایل شرعی ثابت گردد الزامی است، مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعا احراز شود. مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت می شود.»

وکیل برای تغییر اسم در مشهد

اگر بر اساس این ماده امکان تغییر یا اصلاح نام وجود نداشته باشد باید دادخواست تغییر نام به دادگاه ذیصلاح (دادگاه محل اقامت خواهان) تقدیم شود؛ همانند دعوای تغییر سن، خوانده دعوا، اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه می باشد و خواسته دعوا باید الزام خوانده به ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با نام تغییر یافته…باشد. وکیل متخصص و کاربلد تغییر نام هزینه این دعوا نیز غیرمالی بوده و رأی اصداری قابل تجدید نظرخواهی از سوی اصحاب دعوا ظرف مهلت ۲۰ روز و دو ماه می باشد.

تغییر نام و نام خانوادگی (نام فامیلی)
مطابق ماده ۴۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود و مطابق تبصره آن موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین نامه اجرایی این قانون می باشد. چون آیین نامه اجرایی قانون تهیه نشده است، سازمان ثبت احوال سال ها از ماده ۹۷ آیین نامه اجرایی قانون ۱۳۱۹ برای تغییر نام خانوادگی استفاده می کرد تا سر انجام ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۲ ثبت احوال مورخ ۱/۴/۱۳۶۴ موارد تغییر نام خانوادگی را مشخص نمود.

مرجع تغییر نام در مشهد

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تغییر نام، رأی وحدت رویه شماره ۵۰۴ مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۶ چنین تعیین تکلیف نموده است: «درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد. وکیل مشهد و از شمول بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؛ بنابراین رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتاَ بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.»

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

وکیل تغییر نام ( اسم) در مشهد

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل آپارتمان های مسکونی در مشهد

در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی این قانون، مدیران ساختمان، وظیفه حفظ و نگهداری آن را بر عهده دارند. وکیل آپارتمان های مسکونی در مشهد بنابر این مدیر وظیفه دارد ساختمان را در مقابل آتش سوزی بیمه نموده و سهم بیمه را به تناسب قدر السهم هر یک از مالکان از زیر بنا از آنها دریافت نماید. تیم وکیل مشهد آماده حل مشکلات دعاوی و اختلافات زندگی آپارتمانی در  قالب مشاوره و وکالت می باشد.

وکیل آپارتمان های مسکونی در مشهد

آیین دادرسی حاکم بر اداره مجتمع آپارتمانی باید بین مجتمع های آپارتمانی « تا سه نفر مالک » و «بیش از سه نفر مالک » قائل به تفکیک شد:

ساختمانهای بیش از«بیش از سه نفر مالک»:

در این خصوص ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مقرر میدارد که:«درصورتی که تعداد مالکین ساختمان از سه نفر تجاوز کند مجمع عمومی مالکین تشکیل خواهد شد » وکیل املاک مشهد بنابراین با توجه به تکلیف قانونی وجود مجمع عمومی مالکین ، دیگر موضوعا امکان اجرای دستورات ماده ی ۶ قانون تملک آپارتمان ها در خصوص این نوع مجتمع ها قابل اجرا نخواهد بود ودر خصوص نحوه تشکیل این مجمع و وظایف و اختیارات آن در مواد بعدی به تفضیل سخن خواهیم گفت.

ساختمانهای «تا سه نفر مالک» :

برای تشریح این موضوع باید اکثریت های قانونی و قراردادی ( وکیل قرارداد در مشهد ) حاکم بر اداره ساختمان ها مورد بررسی قرارگیرد.
تصمیم گیری بعضی از مالکان راجع به یک قسمت بنا به موجب ماده ی۲۶ آیین نامه ی اجرایی:در صورتی که بین شرکا توافق شده باشد که هزینه های نگاهداری یک قسمت از بنا یا هزینه های نگاهداری و عملیات یک جزء از تاسیسات فقط به عهده ی بعضی از شرکا باشد، فقط همین شرکا ملزم به انجام آن بوده و در تصمیمات مربوط به این هزینه ها تعیین تکلیف خواهد نمود. فرض کنیم یک مجموعه ی آپارتمانی طوری بنا شده که بام آن به وسیله ی دیوار یا حائلی بین دو قسمت مجزا تقسیم شده یا ورود به ساختمان از دو ورودیه مجزا امکان پذیر است یا یک ساختمان دارای تاسیسات و شوفاژخانه جداگانه است.

وکیل متخصص در امور آپارتمان

در این گونه موارد ممکن است اکثریت شرکا و مالکان آن ساختمان چنین تصمیم بگیرند که هزینه ی آسفالت پشت بام هر قسمت به عهده ی مالکان آن قسمت واگذار شود یا نحوه ی نتظیم ورودیه و راه پله هریک از دو ورودی توسط ساکنان همان ورودیه تعیین تکلیف شود یا تعمیرات شوفاژخانه ی مجزا به وسیله ی مالکان شوفاژخانه مربوط انجام پذیرد. وکیل ملک مشهد هزینه های تعمیر هریک بر عهده ی ساکنان مربوط به آنها تامیین شود.

در این صورت هزینه های نگاهداری آن قسمت از بنا یا هزینه های نگاهداری و عملیات یک جزء از تاسیسات فقط بر عهده ی بعضی از شرکا بوده و بقیه مالکان از تامین هزینه های آن قسمت معاف خواهند بود و حتی در اتخاذ تصمیمات مربوط به آن هزینه ها دخالت و تکلیفی نخواهند داشت. وکیل آپارتمان های مسکونی در مشهد

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

مزاحمت از حق حقوقی

دعوای مزاحمت از حق اگر در تصرفات خواهان نسبت به انواع غیر منقول خللی ایجاد شود بدون اینکه مال غیر منقول از ید وی خارج گردد در این صوت باید دعوای مزاحمت از حق حقوقی از سوی مشارالیه مطرح گردد.

دعوای مزاحمت در لغت به معنی اذیت کردن و تنگ گرفتن بر کسی میباشد وکیل املاک در مشهد مطابق ماده ۱۶۰ ق.آ.د.م : < دعوای مزاحمت عبارت است از : دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول در خواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت به مصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد > بنابراین مزاحمت در انتفاع صاحب حق اخلال جزیی ایجاد میکند .

ارکان دعوای مزاحمت از حق حقوقی

ارکان تشکیل دهنده دعوای مزاحمت از حق چهار عنصر ( سبق تصرف .ملک غیر. وجود مانع .عدوانی بودن مانع ) میباشد که به ترتیب به توضیح هر یک میپردازیم.
الف ) سبق تصرف خواهان : اولین اساسی ترین رکن دعوای مزاحمت اثبات سبق تصرف خواهان بر مال غیر منقول موضوع مزاحمت میباشد لذا خواهان باید اثبات کند که مال غیر منقول قبل از مزاحمت در تصرف و مورد استفاده ی وی بوده و بدون رضایت وی یا از طریق غیر قانونی امکان استفاده ی وی از مال غیر منقول مواجه با مشکل شده است البته سبق استفاده و انتفاع خواهان بر مال غیر منقول شرط نیست هم اینکه شخص متصرف مال بوده سابق آن محرز شود کافی است.

مالی که برآن ادعای تصرف سابقه شده باید غیر منقول باشد.
البته تفاوتی نمیکند که متصرف آن را انفرادا یا اشتراکا در تصرف باشد در این رابطه در ماده ۱۶۷ ق.آ.د.م میخوانیم : در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و در بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده ویا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی مشهد یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود .
ب) ایجاد خلل در تصرفات قانونی خواهان : اخلال باید ارادی و به قصد به صورت فعلی مثبت واقع شود تا دعوای مزاحمت از حق حقوقی قابل استماع باشد و از سوی دیگر اخلال ایجاد شده با تصرفات خواهان در تعارض و تزاحم باشد بنابراین در تحقق دعوای مزاحمت نه تنها وجود قصد مزاحمت از طرف خوانده شرط است بلکه بقا و ادامه این قصد نیز ضروری است.

مشاوره با بهترین وکیل ملکی مشهد