وکیل اعاده دادرسی در مشهد

وکیل اعاده دادرسی در مشهد

وکیل اعاده دادرسی در مشهد ، اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به پرونده توسط همان دادگاه صادرکننده رای قطعی به دلیل وجود جهات خاص مذکور در قانون است که از طرق فوق العاده شکایت در دعاوی حقوقی مشهد است و با توجه به حساسیت نیاز به یک وکیل خوب و متخصص در حیطه اعاده دادرسی دارد.

وکیل اعاده دادرسی در مشهد

 

مشاوره و وکالت تخصصی اعاده دادرسی

 کلیک نمایید

 

وکیل اعاده دادرسی

 

هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد؛ وکیل اعاده دادرسی در مشهد بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.

ویژ گی های اعاده دادرسی :

جزء روش های فوق العاده شکایت از رای است.

اعاده دادرسی از حیث موضوع محدودیت ندارد

بنابراین نسبت به هر پرونده با هر موضوع ممکن است رخ بدهد.

رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.

 

آرای قابل اعاده دادرسی

فقط نسبت به احکام قطعی امکان پذیر است بنابراین در خصوص قرارها اعاده دادرسی راه ندارد.

در خصوص احکام قبل از قطعیت یا ساقط کردن حق واخواهی و تجدید نظر اعاده دادرسی ممکن نیست.

نسبت به رای داور در قواعد داوری داخلی اعاده دادرسی پیش‌بینی نشده است، وکیل پایه یک دادگستری مشهد اما در خصوص رای داور در قانون داوری تجاری بین المللی اعاده دادرسی به رسمیت شناخته شده است.

 

وکیل اعاده دادرسی در مشهد

 

جهات اعاده دادرسی

۱.موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد: مانند آنکه خواسته خواهان صدور رای نسبت به تخلیه ملکی باشد ” وکیل ملکی در مشهد ” ولی دادگاه علاوه بر تخلیه حکم به پرداخت اجور معوقه نیز صادر کند.

۲.حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد

برای مثال شخصی بابت ۸۰ میلیون تومان درخواست داده است

اما قاضی طرف مقابل را به ۱۰۰ میلیون تومان محکوم کند

۳.وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد باشد.

مانند آنکه دادگاه صادرکننده در رای نسبت به بطلان قرارداد استدلال کرده باشد

ولی در نهایت حکم به تایید فسخ آن قرارداد صادر کند.

وکیل فسخ معامله در مشهد ” با توجه به اینکه قرارداد باطل کن لم یکن است

و قابل فسخ نیست مفاد چنین حکمی دارای تضاد است.

۴.حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوی

و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر کننده شده متضاد باشد

بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد

برای اعاده دادرسی چهار وحدت شرط است
وحدت موضوع دو دعوی
وحدت سبب دو دعوی
وحدت اصحاب دعوا دو دعوی
وحدت دادگاه صادرکننده رای دو دعوی

۵.طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلب ای به کار برده باشد که در حکم دادگاه موثر بوده است. وکیل مشهد در این خصوص باید توجه داشت:

حیله و تقلب به موجب یک رای نهایی اثبات شود.

حیله و تقلب نماینده طرف مقابل نیز از موجبات اعاده دادرسی است

حیله و تقلب شخص ثالث از موجبات اعاده دادرسی نیست

مگر آنکه شخص ثالث با هماهنگی و تبانی طرف مقابل حیله و تقلب به کار برده باشد.

 

وکیل در مرحله دیوان عالی

 

۶.حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد .

در این خصوص باید توجه داشت:

جعلیت اسناد باید به موجب رای نهایی حقوقی مبنی بر اعتبار اعتباری سند یا رای قطعی کیفری مبنی بر جرم جعل اثبات شود.

اگر جاعل فوت کرده باشد طرح شکایت کیفری برای اثبات جرم جعل منتفی است

می توان برای اثبات جرم به طرفیت وراث او دعوای حقوقی طرح کرد

و سپس به استناد رای  نهایی حقوقی مبنی بر جعلیت و بطلان سند

از طریق وکیل اعداه دادرسی در مشهد تقاضای اعاده دادرسی کرد.

۷.پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
۸.اصالت یک سند به موجب حکم قطعی کیفری ” وکیل کیفری در مشهد ” وقتی که در جریان رسیدگی به دعوای حقوقی آن سند در شمار ادله بوده و به دلیلی مانند انکار یا تردید از اعداد دلایلش خارج شده است.

 

وکیل اعاده دادرسی حقوقی

 

اقسام اعاده دادرسی

اعاده دادرسی بر دو قسم است:

اصلی: حکمی بین  دو نفر صادر شده و یکی از ایشان به دلیل برقراری یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی می‌کند فرآیند اعاده دادرسی اصلی به شرح ذیل است:

در دادگاه صادرکننده حکم قطعی به عمل می آید.

نیازمند تقدیم دادخواست است.

طاری: دعوایی بین دو نفر در جریان بوده در نتیجه آن حکم به نفع یکی از ایشان صادر می شود شخص مزبور به استناد حکم صادره دعوای مجددی علیه طرف دیگر مطرح می کند طرف دیگر می‌تواند نسبت به حکم سابق در دعوای فعلی به عنوان یک دلیل علیه او مورد استفاده واقع شده، تقاضای اعاده دادرسی طاری کند.
فرایند عادی دادرسی طاری به شرح ذیل است:
به موجب درخواست به عمل می آید.
این درخواست باید به همان دادگاه رسیدگی کننده تقدیم شود.
متعاقبا باید ظرف ۳ روز دادخواست اعاده دادرسی به‌ همین دادگاه تقدیم شود.

 

مهلت اعاده دادرسی

مهلت اعاده دادرسی مانند سایر طرق اعتراض به آرای حقوقی بیست روز نسبت به افراد داخل کشور و دو ماه نسبت به افراد خارج از کشور است.
اگر وکیل دارای حق درخواست اعاده دادرسی نباشد باید روز ابلاغ رای به موکل را معیار آغاز مهلت اعاده دادرسی دانستن روز ابلاغ رای به وکیل را.
در صورت اعاده دادرسی خارج از مهلت، دادگاهی که این تقاضا به آنجا تقدیم شده است و صلاحیت رسیدگی به آن را دارد قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر می کند این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر است.

 

وکیل اعاده دادرسی حقوقی در مشهد

 

قرار قبولی اعاده دادرسی

دادگاه قبل از رسیدگی به اعاده دادرسی باید در خصوص قبول یا رد  اعاده دادرسی تصمیم‌گیری کند قبول هادی دادرسی بدین معنی است که دادگاه دادخواست اعاده دادرسی مزبور را در بر دارنده برخی از جهات اعاده دادرسی می‌داند وکیل خوب در مشهد در این خصوص باید توجه داشت که.

وجه مشخصی مهم عادی دادرسی که در سایر طریقه شکایت از وجود ندارد

این است که صرف درخواست اعاده دادرسی

و ادعای وجود جهاد اعاده دادرسی دادگاه را مکلف به رسیدگی و اعاده دادرسی نمی‌کند

ولی که دادگاه در صورتی مکلف به رسیدگی به وعده داده است

که متقاضیان دادرسی در دادخواست اعاده دادرسی

دلایلی برای تحقق جهات اعاده دادرسی اقامه کرده باشد.

۲. قبولی اعاده دادرسی به منزله پذیرش دفاعیات متقاضی اعاده دادرسی

و نقض رای معترض عنه نیست. وکیل اعاده دادرسی در مشهد

بلکه به معنای آن است که متقاضی اعاده دادرسی تقاضای خود را

به پاره ای از جهات اعاده دادرسی استوار کرده

و در نتیجه تقاضای قابل رسیدگی است.

 

قبولی اعاده دادرسی

 

تصمیم‌گیری جهت قبولی اعاده دادرسی نیاز به تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین ندارد.

۳. این قرار قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست.
۴. با توجه به اینکه این قرار اعتراض نیز نیاز به ابلاغ طرفین دعوی ندارد.
۵. با توجه به اینکه این قرارداد به بالا و طرفین ندارد با نور این پاکنویس نمی‌شود.
۶. اگر دادگاه درخواست اعاده دادرسی را واجد هیچ یک از جهات قانونی دادرسی نداند به ماهیت اعاده دادرسی رسیدگی نمی کند و قرار اعاده دادرسی را صادر می کند.

 

رسیدگی و صدور رای در اعاده دادرسی

در صورت قبولی اعاده دادرسی تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفی الزامی است نمی‌توان بدون تشکیل جلسات مورد درخواست اعاده دادرسی را تایید یا نقض کرد.
دادگاه می تواند در حال دادرسی به ادله مورد نیاز رسیدگی کند برای مثال قرار کارشناسی صادر کند یا به استماع شهادت شهود بپردازد.
اگر قاضی دادرسی وارد باشد دادگاه حکم را نقض و حکم مقتضی را صادر می کند.
رایی که پس از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صادر می شود ممکن است دارای سهو قلم باشد موارد سهو قلم توسط همان دادگاه صادرکننده رای تصحیح می‌شود.

 

وکیل اعاده دادرسی کیفری در مشهد

 

اعاده دادرسی ویژه

در ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی قانونگذار یک روش خاص برای اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد پیش بینی کرده است
این عادی دادرسی بدخواه در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ وارد شد و احکام جدیدی برای آن مقرر شد
۱. دادرسی یک روش خاص از احکام آن با عادی دادرسی آم یکسان نیست
۲. اعمال آن منوط به آن است که رئیس قوه قضائیه را خلاف احکام و این شرع بداند در این صورت دستور رسیدگی مجدد به پرونده را صادر می کند.

۳. اگر رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح روسای کل دادگستری استان ها رای قطعی اعم از حقوقی و کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی کنند اقدام نسبت به هر پرونده برای یکبار قابل اعمال است مگر اینکه مخالفت رای با شرع به جهت دیگری باشد
۴. این روش من نسبت به قرارها قابل اعمال است
۵. این روش نیز فقط نسبت به آرای قطعی ممکن است
۶. رئیس قوه قضاییه رسیدگی مجدد به پرونده در صلاحیت شعبه شعبه خاصی است دیوان عالی کشور از رای شعب مزبور قابل اعتراض نیست.

 

وکیل اعاده دادرسی در مشهد

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *