وکیل تغییر نام در مشهد

این دعوا در دو قسم تغییر نام و تغییر نام و نام خانوادگی مطابق قوانین و مقررات ثبت احوال قابل بررسی است. وکیل تغییر نام در مشهد تغییر اسم کوچک  ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵، «انتخاب نام با اعلام کننده است برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفا یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد.

انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است. تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام می کند. انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است. در اسناد سجلی اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می شود. ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یاد جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلایل شرعی ثابت گردد الزامی است، مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعا احراز شود. مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت می شود.»

وکیل برای تغییر اسم در مشهد

اگر بر اساس این ماده امکان تغییر یا اصلاح نام وجود نداشته باشد باید دادخواست تغییر نام به دادگاه ذیصلاح (دادگاه محل اقامت خواهان) تقدیم شود؛ همانند دعوای تغییر سن، خوانده دعوا، اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه می باشد و خواسته دعوا باید الزام خوانده به ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با نام تغییر یافته…باشد. وکیل متخصص و کاربلد تغییر نام هزینه این دعوا نیز غیرمالی بوده و رأی اصداری قابل تجدید نظرخواهی از سوی اصحاب دعوا ظرف مهلت ۲۰ روز و دو ماه می باشد.

تغییر نام و نام خانوادگی (نام فامیلی)
مطابق ماده ۴۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود و مطابق تبصره آن موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین نامه اجرایی این قانون می باشد. چون آیین نامه اجرایی قانون تهیه نشده است، سازمان ثبت احوال سال ها از ماده ۹۷ آیین نامه اجرایی قانون ۱۳۱۹ برای تغییر نام خانوادگی استفاده می کرد تا سر انجام ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۲ ثبت احوال مورخ ۱/۴/۱۳۶۴ موارد تغییر نام خانوادگی را مشخص نمود.

مرجع تغییر نام در مشهد

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تغییر نام، رأی وحدت رویه شماره ۵۰۴ مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۶ چنین تعیین تکلیف نموده است: «درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد. وکیل مشهد و از شمول بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؛ بنابراین رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتاَ بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.»

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

وکیل تغییر نام ( اسم) در مشهد

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل آپارتمان های مسکونی در مشهد

در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی این قانون، مدیران ساختمان، وظیفه حفظ و نگهداری آن را بر عهده دارند. وکیل آپارتمان های مسکونی در مشهد بنابر این مدیر وظیفه دارد ساختمان را در مقابل آتش سوزی بیمه نموده و سهم بیمه را به تناسب قدر السهم هر یک از مالکان از زیر بنا از آنها دریافت نماید. تیم وکیل مشهد آماده حل مشکلات دعاوی و اختلافات زندگی آپارتمانی در  قالب مشاوره و وکالت می باشد.

وکیل آپارتمان های مسکونی در مشهد

آیین دادرسی حاکم بر اداره مجتمع آپارتمانی باید بین مجتمع های آپارتمانی « تا سه نفر مالک » و «بیش از سه نفر مالک » قائل به تفکیک شد:

ساختمانهای بیش از«بیش از سه نفر مالک»:

در این خصوص ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مقرر میدارد که:«درصورتی که تعداد مالکین ساختمان از سه نفر تجاوز کند مجمع عمومی مالکین تشکیل خواهد شد » وکیل املاک مشهد بنابراین با توجه به تکلیف قانونی وجود مجمع عمومی مالکین ، دیگر موضوعا امکان اجرای دستورات ماده ی ۶ قانون تملک آپارتمان ها در خصوص این نوع مجتمع ها قابل اجرا نخواهد بود ودر خصوص نحوه تشکیل این مجمع و وظایف و اختیارات آن در مواد بعدی به تفضیل سخن خواهیم گفت.

ساختمانهای «تا سه نفر مالک» :

برای تشریح این موضوع باید اکثریت های قانونی و قراردادی ( وکیل قرارداد در مشهد ) حاکم بر اداره ساختمان ها مورد بررسی قرارگیرد.
تصمیم گیری بعضی از مالکان راجع به یک قسمت بنا به موجب ماده ی۲۶ آیین نامه ی اجرایی:در صورتی که بین شرکا توافق شده باشد که هزینه های نگاهداری یک قسمت از بنا یا هزینه های نگاهداری و عملیات یک جزء از تاسیسات فقط به عهده ی بعضی از شرکا باشد، فقط همین شرکا ملزم به انجام آن بوده و در تصمیمات مربوط به این هزینه ها تعیین تکلیف خواهد نمود. فرض کنیم یک مجموعه ی آپارتمانی طوری بنا شده که بام آن به وسیله ی دیوار یا حائلی بین دو قسمت مجزا تقسیم شده یا ورود به ساختمان از دو ورودیه مجزا امکان پذیر است یا یک ساختمان دارای تاسیسات و شوفاژخانه جداگانه است.

وکیل متخصص در امور آپارتمان

در این گونه موارد ممکن است اکثریت شرکا و مالکان آن ساختمان چنین تصمیم بگیرند که هزینه ی آسفالت پشت بام هر قسمت به عهده ی مالکان آن قسمت واگذار شود یا نحوه ی نتظیم ورودیه و راه پله هریک از دو ورودی توسط ساکنان همان ورودیه تعیین تکلیف شود یا تعمیرات شوفاژخانه ی مجزا به وسیله ی مالکان شوفاژخانه مربوط انجام پذیرد. وکیل ملک مشهد هزینه های تعمیر هریک بر عهده ی ساکنان مربوط به آنها تامیین شود.

در این صورت هزینه های نگاهداری آن قسمت از بنا یا هزینه های نگاهداری و عملیات یک جزء از تاسیسات فقط بر عهده ی بعضی از شرکا بوده و بقیه مالکان از تامین هزینه های آن قسمت معاف خواهند بود و حتی در اتخاذ تصمیمات مربوط به آن هزینه ها دخالت و تکلیفی نخواهند داشت. وکیل آپارتمان های مسکونی در مشهد

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

مزاحمت از حق حقوقی

دعوای مزاحمت از حق اگر در تصرفات خواهان نسبت به انواع غیر منقول خللی ایجاد شود بدون اینکه مال غیر منقول از ید وی خارج گردد در این صوت باید دعوای مزاحمت از حق حقوقی از سوی مشارالیه مطرح گردد.

دعوای مزاحمت در لغت به معنی اذیت کردن و تنگ گرفتن بر کسی میباشد وکیل املاک در مشهد مطابق ماده ۱۶۰ ق.آ.د.م : < دعوای مزاحمت عبارت است از : دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول در خواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت به مصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد > بنابراین مزاحمت در انتفاع صاحب حق اخلال جزیی ایجاد میکند .

ارکان دعوای مزاحمت از حق حقوقی

ارکان تشکیل دهنده دعوای مزاحمت از حق چهار عنصر ( سبق تصرف .ملک غیر. وجود مانع .عدوانی بودن مانع ) میباشد که به ترتیب به توضیح هر یک میپردازیم.
الف ) سبق تصرف خواهان : اولین اساسی ترین رکن دعوای مزاحمت اثبات سبق تصرف خواهان بر مال غیر منقول موضوع مزاحمت میباشد لذا خواهان باید اثبات کند که مال غیر منقول قبل از مزاحمت در تصرف و مورد استفاده ی وی بوده و بدون رضایت وی یا از طریق غیر قانونی امکان استفاده ی وی از مال غیر منقول مواجه با مشکل شده است البته سبق استفاده و انتفاع خواهان بر مال غیر منقول شرط نیست هم اینکه شخص متصرف مال بوده سابق آن محرز شود کافی است.

مالی که برآن ادعای تصرف سابقه شده باید غیر منقول باشد.
البته تفاوتی نمیکند که متصرف آن را انفرادا یا اشتراکا در تصرف باشد در این رابطه در ماده ۱۶۷ ق.آ.د.م میخوانیم : در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و در بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده ویا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی مشهد یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود .
ب) ایجاد خلل در تصرفات قانونی خواهان : اخلال باید ارادی و به قصد به صورت فعلی مثبت واقع شود تا دعوای مزاحمت از حق حقوقی قابل استماع باشد و از سوی دیگر اخلال ایجاد شده با تصرفات خواهان در تعارض و تزاحم باشد بنابراین در تحقق دعوای مزاحمت نه تنها وجود قصد مزاحمت از طرف خوانده شرط است بلکه بقا و ادامه این قصد نیز ضروری است.

مشاوره با بهترین وکیل ملکی مشهد

وکیل تصادفات در مشهد

قبل از هرچیزی باید بدانیم که وکیل تصادفات در مشهد به وکیلی گفته می شود که به دلیل سهل انگاری فرد و یا شخص دیگرخساراتی به اشخاص وارد می شود، خدمات حقوقی را ارائه می دهد. قابل ذکر است که وکیل حق دارد که قبل از پذیرش پرونده، پرونده مشتری خود را مطالعه و ارزیابی کند تا از جزئیات اصلی و ادعاهای حقوقی احتمالی آگاهی یابد همچنین متهمان احتمالی را شناسایی ومیزان قدرت پرونده را ارزیابی کند. اگر بنا به دلایلی وکیل مربوطه به این موضوع پی ببرد که ادعاهای حقوقی در دادگاه موفق نخواهد شد و به نتیجه ایده ال ختم نمی شود، می تواند از پذیرش پرونده خودداری کند.

وظیفه وکیل چیست؟

در دوره صفوی نایب السلطنه را وکیل می نامیدند و لقب وکیل الرعایا هم از اینجا نشات می گیرد. هر وکیل می تواند به دلخواه خود در زمینه های مختلفی فعالیت داشته باشد.

مطابق اصل ۳۵ قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران، هریک از طرفین دعوی می توانند برای خود وکیلی برگزینند. چنانچه شخصی قادر به انتخاب وکیل نباشد، می بایست شرایط انتخاب وکیل برای آن فراهم گردد.

وکالت نوعی عقد از عقود می باشد که میان شخص (موکل) و وکیل بسته شده که وظیفه انجام امور حقوقی موکل خود را به نحو احسن دارد.

وکالت بر چند قسم می باشد که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد:

• وکیل انتخابی
• وکیل تسخیری
• وکیل معاضدتی
• وکیل اتفاقی

وکیل انتخابی: اصطلاح وکیل انتخابی در صورتی به کار می رود که شخص وکیل مورد نظر خود را انتخاب کرده و با بستن قرارداد وکالت از وکیل خود درخواست دفاع از حق و حقوش را از وکیل خود دارد.

وکیل تسخیری: در صورتی که دعوا کیفری باشد و حضور وکیل در آن پرونده الزامی باشد، اگر شخص از گرفتن وکیل امتناع کند و یا بضاعت مالی نداشته باشد، از میان وکلای دادگستری وکیل رایگان برای او در نظر گرفته می شود. به چنین وکیلی وکیل تسخیری می گویند.

وکیل معاضدتی: در مواقعی که طرفین جهت دفاع از حقوق خود نیاز به وکالت داشته باشد و بنابر دلایلی امکان گرفتن وکیل فراهم نشود، با تشخیص عسر و حرج موکل از سمت دادگاه، وکیلی جهت دفاع از حق فرد معسر به صورت رایگان وکالت آن را بر عهده می گیرد.

وکیل اتفاقی: اگر فردی تحصیل کرده رشته حقوق باشد اما شغل آن وکالت نباشد، ولی بخواهد به شکل اتفاقی برای دفاع از حقوق بستگان خود بخواهد پروانه وکالت موردی اخذ کند، می تواند با پرداخت هزینه مربوطه وکالت موکل خود را برعهده بگیرد. به چنین شخصی که برای دفاع از حقوق خویشاوندان خود از این روش بهره بگیرد را وکیل اتفاقی می گویند.

حال باید بدانیم وکیل پایه یک دادگستری کیست؟

وکیل پایه یک دادگستری به فردی می گویند که پس از گذراندن تحصیلات دانشگاهی در زمینه حقوق و یا مبانی حقوق اسلامی، موفق به اخذ رتبه بالای علمی شده باشد که قادر به بر عهده گرفتن وکالت متقاضیان در زمینه های مختلف را داشته باشد.

وکیل تصادفات

حق الزحمه وکلای تصادفات براساس عوامل مختلفی دریافت می شود:

  • تصادفی که صرفا منجر به خسارت مالی شود.
  • تصادفی که جرح به دنبال داشته باشد.

در تصادف نوع اول یا همان تصادفی که منجر به خسارت شود، طرفین بعد از گرفتن کروکی و شناسایی مقصر توسط پلیس راهور، اگر وسیله نقلیه خسارت دیده بیمه باشد فرد می بایست به اداره بیمه مراجعه کند. وکیل تصادفات در مشهد سازمان بیمه مربوطه باید خسارت را تا سقف تعهد بیمه گذار به شخص خسارت دیده پرداخت کند. در صورتی که شخص مقصر موافق نباشد و یا از پرداخت خسارت سرپیچی کند، شخص خسارت دیده باید به مراکز قضایی مراجعه کند تا پس از انجام تحقیقات توسط مقام قضایی و نظر کارشناس مبلغ خسارت مشخص و صادر شود.

تصادفی که جرح به دنبال دارد:

در صورتی که تصادفات منجر به جرح شود، افسر راهنمایی رانندگی می بایست بعد از انجام کروکی و تهیه گزارش تصادف، در صورت ضرورت اقدامات درمانی را آغاز کرده و شخص آسیب دیده را به یکی از مراکز درمانی انتقال دهد. وکیل برای گرفتن دیه تصادف ، همچنین باید خودرو های طرفین تصادف را توقیف و به پارکینگ منتقل کند.

وکیل دیه تصادف در مشهد

براساس ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه به شرح زیر می باشد. برای اطاعات بیشتر در این حصوص مطالعه مقاله وکیل دیه در مشهد پیشنهاد می گردد.

  • تصادف عمدی (یکسال)
  • تصادف شبه عمدی (دوسال)
  • تصادف غیرعمد (سه سال)

مطابق قانون ۴۹۰ قانون مجازات اگر بر یک مبلغ قطعی بین طرفین توافق نشده باشد، شخص پرداخت کننده می بایست بر اساس زمان پرداخت مبلغ دیه را پرداخت نماید.

حال برای سریع پیش رفتن روند این اقدامات، وکیل تصادفات دارای نقش قابل توجهی می باشد. هر وکیل این توانایی را دارد که با در نظر گرفتن شرایط هریک از طرفین بهترین تصمیم را بگیرد و کمک بسزایی به شخص کند.

وکیل حرفه ای کسی است که صلاحیت ارائه مشاوره در مورد قانون یا نمایندگی شخصی در امور حقوقی را نیز داراست. اگر شما نیز به دنبال وکیل پرونده تصادفات در مشهد هستید، می توانید از طریق راههای ارتباطی با ما در ارتباط باشید تا با ارائه بهترین روش از پرداخت مبالغ اضافی و اتلاف وقت جلوگیری کنید.

 

ثبت زمان مشاوره حضوری و انجام وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل ممانعت ازحق در مشهد

چنانچه در برقراری و استفاده ی هریک از حق انتفاع یا ارتفاق خللی ایجاد شود که موجب تعطیلی و یا ضایع شدن حقوق مزبور گردد ذینع  یا وکیل ممانعت از حق در مشهد میتواند جهت احیا حق و رفع موانع دعاوی مزاحمت از حق مطرح کند که به توضیح ان می پردازیم .

وکیل ممانعت از حق در مشهد

در تعریف دعوای ممانعت از حق امده است : دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. در این دعوا شخص نه متصرف دعوانی وکیل تصرف عدوانی مشهد ) است و نه مزاحم بلکه مانع از ان میشود که صاحب حق از حق خود استفاده کند.

ممانعت به هر شکلی ممکن است صورت پذیرد برای مثال شخصی از مجرای آبی که در ملک مجاورین یا سایرین قرار داد اب مورد نیاز ملک در تصرف خود عبور میداده اما آنها از این امر جلوگیری کرده اند و مانع استفاده وی از حقش گردیده اند وکیل پرونده ممانعت در مشهد به بیان دیگر موجب اخلال کلی در برقراری حق انتفاع و یا ارتفاق صاحب حق گردیده اند .
اصولا دعوای ممانعت از حق به منظور تضمین اجرای قاعده ایی است که در ماده ی ۹۷ قانون مدنی به این شرح پیش بینی شده است : هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمیتواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره …  وکیل املاک در مشهد در ماده ۱۰۶ همان قانون نیز قانون گزار چنین بیان میدارد : مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق

ارکان دعوای ممانعت ازحق

ارکان تشکیل دهنده دعوای مانعت از حق چهار عنصر ( سبق تصرف . ملک غیر . وجود مانع. عدوانی بودن مانع ) میباشد که به ترتیب به توضیح هر یک میپردازیم .

الف) سبق استفاده از حق خواهان :

خواهان در دعوای ممانعت از حق باید اثبات کند که موضوع دعوا قبل از ممانعت در تصرف و مورد استفادهی وی بوده است در اوصاف تصرف مورد نظر میتوان گفت :لازم نیست مالکان (ماده ی ۳۵ ق.م.) و مشروع بودن تصرف سابق خواهان احراز شود حتی ادعای خلاف آن هم از سوی خوانده پذیرفته نخواهد شد و از سوی دیگر اگر استیلای شخص بر مال یا حقی تثبیت نگردیده و یا استیلای او منقطع یا غیر قابل دیدن و احساس برای دیگران باشد.

ب)وقوع این حقوق در ملک غیر :

قانون مدنی در تعریف حق انتفاع و حق ارتفاق صریحا به تعلق این حقوق در ملک غیر اشاره نموده است . نیازی نیست که الزاما متصرف ملک موضوع استفاده ارتفاقی مالک ملک باشد مثلا مستاجری که متصرف ملکی است که لوله بخاری مستاجر تحتان از طبقه فوقانی که در تصرف استیجاری مستاجر دیگر است عبور میکند.

در دعوای ممانعت از حق خوانده دعوا همان است که در تعریف دعوا به کلمه غیر تعبیر شده است. دعوای ممانعت از حق زمانی قابل طرح است که متصرف اصلی ملک نسبت به تصرفات ارتفاقی یا انتفاعی دیگری اختلال ایجاد نماید و الا اگر شخص بیگانه ایی که هیچگونه تصرف سابق در ملک موضوع ارتفاق و انتفاع نداشته در مقام تجاوز به تصرفات صاحب ارتفاق و انتفاع برآید اقدام او حسب مورد تصرف عدوانی یا مزاحمت ( وکیل رفع مزاحمت ملکی در مشهد ) خواهد بود نه ممانعت از حق .

در واقع دعوای ممانعت از حق ضامن حفظ موقعیت خاصی است که برای متصرفین حقوق انتفاعی و ارتفاقی بر اثر استمرار در استفاده از مال غیر در مقابل متصرف اصلی آن به وجود می آید و نظم خاصی را همراه دارد .

ج) وجود مانع فعلی از سوی خوانده :

مانع در لغت به معنی جلوگیری کردن یا ایجاد کردن عوامل برای جلوگیری از اثر بخشیدن چیزی امده است و در اصلاح حقوقی باید هر نوع اقدامات و عواملی که برای جلوگیری از استفاده و انتفاع خواهان از حقوق خود به کار برده تعریف کرد : بنابراین هر اقدامی که استفاده از حق ارتفاق یا انتفاع خواهان را غیر ممکن یا محدود میسازد داخل در قلمرو دعوای مانعت از حق خواهد بود .

د) عدوانی بودن مانع ایجاد شده :

مانع ایجاد شده باید از قانون یا قرارداد مشروعیت نگیرد صرفا موانعی عدوانی محسوب میشوند که بدون مجوز قانون یا رضایت صاحب حق باشند. لذا باید توجه نمود که هر اختلالی که در تصرفات خواهان انجام شود نمیتواند حمل وضعیتی شمرده شود که دارای وصف دعوای ممانعت از حق مقنن باشد .

بنابراین اگر منتفع بر خلاف ماده ۴۷ قانون مدنی از مالی که موضوع حق انتفاع است سو استفاده کرده و در مال که موضوع حق انتفاع بر ان بار است یا حق ارتفاع در ان جاری و ساری است عملی انجام دهد که مصداق تعدی و تفریط محسوب گردد و صاحب مال به ممانعت از اقدام او برآید عمل صاحب مال را نباید ممانعت از حق محسوب کرد یا در مواردی که به حکم قانون یا قرار داد ( وکیل قرارداد در مشهد ) مثلا مدت حق انتفاع به پایان برسد و صاحب مال مانع استفاده منتغع گردد در این صورت نیزممانعت از حق مفهوم نخواهد داشت.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

وکیل پایه یک مشهد

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

 

وکیل ابطال اجراییه در مشهد

هرکس دستور اجرای سند را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید. وکیل ابطال اجراییه در مشهد بنابراین ، اگر شخصی خواهان اعتراض و ابطال دستور اجرا باشد باید دعوای تحت عنوان ابطال دستور اجرا و اجراییه با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی مطرح نماید.

 وکیل خوب در مشهد 

وکیل ابطال اجراییه در مشهد

خواهان ابطال دستور اجرای اسناد رسمی باید مطابق ماده ۲ قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۲۷/۲/۱۳۲۲ به دادگاه محلی که دستور اجرا از آن مرجع صادر شده، حسب مورد دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی یا اجرای ثبت مراجعه نماید در این خصوص ماده فوق چنین تعیین تکلیف نموده است:«مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی ، دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.»  به فرض مثال ، اگر دستور اجرا و اجراییه برای وصول مهریه ( وکیل مهریه در مشهد ) از دفترخانه ای تنظیم کننده سند صادر شده باشد و زوج خواهان شکایت و اعتراض به این دستور باشد باید دادخواست خود را به دادگاه محل وقوع دفترخانه صادرکننده جراییه تقدیم نماید.

 محل شکایت از دستور اجرا

شکایت نسبت به دستور اجرا، باید به طرفیت فردی اقامه شود که تقاضای اجراییه کرده است نه اداره ثبت و دفترخانه تنظیم کننده سند و در قالب دادخواست و با رعایت تشریفات آیین دادرسی  مدنی می باشد.

در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال این سوال مطرح می شود که آیا کسی که نسبت به دستور اجرا شکایت دارد خواسته را باید تقویم نماید یا خیر؟ وضعیت تمبر آن چگونه است؟ مطابق ماده قانون اصلاحی ثبت مصوب ۱۳۲۲ رسیدگی به این گونه دعاوی مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است که مطابق ماده ۵۱ ق.آ.د.م. در دادخواست تسلیمی باید بهای خواسته به ترتیب مصرح در این ماده ذکر شود و در خصوص دعاوی مالی غیر منقول باید وفق بند «ج» از شق ۱۲ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اقدام نمود.

وکیل ابطال اجرا

بنابراین ،اینکه ایا دعوای ابطال دستور اجرا مالی یا غیرمالی است به موضوع اجراییه بر می گردد. اگر این موضوع اجراییه غیرمالی باشد نیاز به تقویم نیست و اگر این موضوع اجراییه مالی باشد و حالت دارد یا وجه نقد است که خواسته همان میزان وجه نقد است و تمبر آن وفق ماده ۱۲ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت  الصاقی می شود و اگر خواسته دعوای مالی منقول باشد مانند مطالبه  یک دستگاه اتومبیل میزان خواسته باید تقویم شود و میزان تمبر براساس قانون فوق الذکر می باشد و اگر موضوع اجراییه مالی غیرمنقول ( وکیل املاک مشهد ) باشد مطابق بند «ج» از شق ۱۲ از ماده ۳ قانون مذکور باید خواسته خود را تقویم نماید که این قیمت گذاری ارتباطی به تمبر قانونی ندارد. فقط قابل تجدید نظر بودن  یا نبودن دادنامه را معلوم می کند؛ ولی از نظر هزینه دادرسی مطابق  ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه در نظر گرفته می شود.

وکیل ابطال اجراییه در مشهد اداره حقوقی دادگستری در نظریه ۷/۱۶۳۴-۵۹/۱۰/۱۷ ابراز داشته که :«چنانچه منظور از استعلام دعوای ابطال دستور اجرای مفاد سند رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ باشد چنین دعوایی ممکن است مالی یا غیرمالی باشد و مالی یا غیرمالی بودن آن به اعتبار موضوع اجراییه است».

وکیل دعوای ابطال دستور اجرا

خواسته ی دعوا برحسب اینکه عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد یا خیر به شرح ذیل می باشد:

الف)در صورتیکه عملیات اجرایی هنوز خاتمه نیافته باشد یا  در بدو شروع باشد بدوا توقیف عملیات  اجرایی، ثانیا: ابطال اجراییه باید قید گردد.

ب) در صورتی که عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد در این صورت خواسته باید ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی و اعاده وضع به حال سابق باشد.

توقیف عملیات اجرایی از این جهت باید مورد درخواست قرار گیرد که بر اساس ماده ۴ همان قانون ، اقامه دعوا مانع از اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی را صادر نماید. براساس ماده قانون ۵ اصلاح مواد از قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۲۲، صدور دستور توقیف عملیات اجرایی مشروط به سه شرط شده است :اولا: دلایل شکایت قوی باشد؛

دوما: در اجرا سند رسمی ضرر جبران ناپذیری باشد؛

ثانیا: متقاضی تامین مناسب بدهد.

با جمع بودن شرایط مذکور دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را صادرو به دایره ثبت اعلام می گردد که فعلا عملیات اجرایی متوقف گردد. وکیل ابطال اجراییه در مشهد دعوای ابطال اجراییه خاص موردی است که اجراییه از اداره اجرای ثبت و در خصوص اسناد لازم الاجرا صادر شده است و در مورد اجرایه صادره از سوی اجرای احکام ( وکیل اجرای احکام مشهد ) دادگستری نمی توان دعوای ابطال مطرح نمود.

 

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

شماره وکیل مشهد

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل توقیف اموال در مشهد

داشتن یک وکیل متخصص و مجرب توقیف مال در مشهد برای روند موفقیت آمیز پرونده ها بسیار حائز اهمیت است. زیرا او با داشتن سابقه ی متمادی و تجربه بسیار در این زمینه می تواند از حقوق موکل خود به خوبی دفاع کند و  همچنین در مواردی اموال موکل را رفع توقیف نماید. به همین دلیل پیشنهاد می کنیم پرونده های خود را به وکیل خوب برای رفع توقیف در مشهد بسپارید.

وکیل توقیف اموال

شخصی قراردادی با دیگری بسته باشد و به دلیل آن به او دینی داشته باشد، موظف است که در زمان تعهد، دین خود را پرداخت کند. در غیر این صورت قانون برای حمایت از طلبکار و رسیدن او به حق و حقوقش، قوانینی را وضع کرده است. یکی از این قوانین، توقیف اموال شخص بدهکار می باشد. در ادامه این مطلب به بررسی بیشتر این موضوع و هم چنین نقش وکیل رفع توقیف در مشهد در این دعاوی خواهیم پرداخت.

توقیف اموال  به معنی بازداشت و نگه داشتن مال یا شخص می باشد. منع نقل و انتقال مال را در اجرای حکم دادگاه ها، ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را توقیف می نامند. و توسط ذینفع یا وکیل مشهد توقیف انجام می شود.

روش های توقیف مال

۱. تامین خواسته:
یک اقدام تامینی است که به طلبکار امکان توقیف اموال را تا زمان صدور حکم قطعی که نشان دهنده ی محکومیت بدهکار برای پرداخت دین است، را می دهد. این اقدام برای پیشگیری از فرار بدهکار از پرداخت دین می باشد.

در این صورت طلبکار معادل طلب خود را از اموال بدهکار اعم از حساب بانکی ، خودرو و ملک توقیف خواهد کرد.

در صورتی که خوانده به این قرار  اعتراض داشته باشد از طریق وکیل رفع توقیف مشهد اقدمات فوری انجام می شود.

۲. دستور موقت:
گاهی اوقات شاکی در روند رسیدگی به دعوای خود، چون موضوع دعوی به دلیل استفاده کردن و تصرف فرد دیگر، ممکن است از بین برود، به همین دلیل از دادگاه می تواند با تقاضای دستور موقت، اقدام به توقیف مال را کند تا حقوقش حفظ شود.

اموال قابل توقیف

مطابق ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تنها اموالی توقیف می شوند که از طریق ارتکاب جرم به دست آمده یا در هنگام ارتکاب جرم از آن استفاده شده باشد.
در غیر این صورت مقامات قضایی حق توقیف اموالی که ارتباطی با عمل مجرمانه ندارند را نخواهند داشت.
به عنوان مثال شخصی متهم به ساخت و نگهداری اسناد جعلی و سکه های تقلبی می باشد.
در هنگام بازرسی از منزل او، اسناد جعلی، سکه های تقلبی و دستگاه های مربوط به ساخت آن ها را می توان توقیف کرد.
اما سایر وسایل مانند مبل و میز و.. را که ارتباطی با جرمی که انجام داده، ندارند را نمی توان توقیف کرد.
از دیگر ویژگی های اموالی که می توان توقیف کرد، اموالی که ارزش عقلانی و مشروع و هم چنین قابلیت داد وستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد، هستند.

اموال غیر قابل توقیف یا مستثنیات دین

• وسایل و مایحتاج ضروری زندگی و کار که برای بدهکار و افرادی که تحت سرپرستی او هستند، واجب است.

• مواد غذایی که برای برطرف کردن نیازهای زندگی و افرادی که تحت سرپرستی او هستند، نیاز است.

• کتاب و مراجع علمی در صورتی که فرد پژوهشگر باشد.

• تلفنی که بدهکار به آن نیاز دارد.

• اموال منقولی که در تصرف شخصی غیر از بدهکار باشد و او ادعای مالکیت آن را کند.

• تصنیفات، تالیفات و ترجمه ‌ها بدون این که مولف آن ها از این کار رضایت داشته باشد.

وکیل رفع توقیف در مشهد

در بعضی موارد شخص می تواند تقاضای رفع توقیف را از اموال توقیفی بکند، مانند:
• توقیف اموال محکوم علیه که قانون‌ گذارآن ها را غیرقابل توقیف معرفی کرده است.
• اموالی که در اجرای توقیف آن ها مشکل قانونی وجود داشته باشد.
• اموالی که محکوم له آن ها را به جای مال توقیفی معرفی کند.
• در صورتی که فردی که اموال او توقیف شده است، دینی برای پرداخت نداشته باشد، می تواند از دادگاه درخواست رفع توفیف از اموال توقیفی خود را بخواهد.
• در صورتی که شخص  اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق کند، اگر ادعای ذکر شده مستند به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن قبل از تاریخ توقیف باشد، رفع توقیف شود.
• اموالی که به تاریخ توقیف آن ها اعتراض وارد باشد و این اعتراض در دادگاه پذیرفته شود.
• در صورتی که مال توقیف شده از مستثنیات دینی باشد. وکیل توقیف اموال در مشهد

توقیف اموال برای مهریه در مشهد

در این نوع توقیف باید هم‌ زمان یا قبل از دادخواست مطالبه مهریه، دادخواست توقیف اموال یا خودرو را به صورت “اجرای قبل از ابلاغ” درخواست کرد تا شوهر نتواند اموال را جا به جا کند.
بعد از توقیف اموال نیز باید طی ۱۰ روز پس از صدور قرار تأمین خواسته، دادخواست مطالبه مهریه را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کرد تا شوهر نتواند برای رفع توقیف اقدام کند.

برای رفع توقیف اموال چه شرایطی لازم است؟
• وجود همه یا قسمتی از اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
• اشیا و اموال بلامعارض باشند.
• از اموالی نباشد که باید ضبط یا از بین برده شود.

اگر سه شرطی که بالا ذکر شد وجود داشته باشد، تا زمانی که پرونده در نزد مقام قضایی در جریان است، می توان دادخواست رفع توقیف از مال توقیفی را داد.
البته بعضی از اموال توقیفی تحت هیچ شرایطی رفع توقیف نخواهند شد و معدوم یا ضبط می گردند. وکیل مواد مخدر مشهد به عنوان مثال مواد مخدر و مشروبات الکلی از اموالی هستند که در طی فرایند دادرسی معدوم می شوند، یا مثلا سلاح غیر مجاز توقیف شده، به نفع سازمان های دولتی ضبط خواهد شد.

مرجع توقیف اموال در مشهد

برای توقیف اموال فرد بدهکار دو مرجع وجود دارد:
یکی دادگستری که مرجع عام برای رسیدگی به تظلمات است و دیگری ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد.
البته صلاحیت اداره ی اجرای ثبت اسناد و املاک محدود و منحصر به اسناد لازم الاجرا می باشد.
سند لازم الاجرا سندی است که اجرای آن نیاز به مراجعه و گرفتن حکم از محکمه ندارد.
به عنوان مثال چک و سند نکاحیه از موارد اسناد لازم الاجرا می باشد که زوجه  یا وکیل مهریه مشهد با استناد به آن می ‌توانند با مراجعه به اداره ثبت، مهریه فی القباله را از زوج بخواهد.
مراجع صلاحیت دار توقیف اموال، برای صدور دستور توقیف، نیاز به یک مبنای قانونی مانند اجراییه، دستور موقت و تامین خواسته دارند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی رفع توقیف

دعاوی رفع توقیف از اموال توقیفی را باید در دادگاه صالح مطرح کرد. وکیل رفع توقیف همان دادگاهی که مال توقیف شده است باید دستور به توقیف را بدهد. می تواند دادگاه یا اداره ثبت باشد. یکی از مراجع رفع توقیف اموال توقیفی، مرجع ثبتی است.
در این صورت بدهکار یا وکیل متخصص رفع توقیف ملک یا ماشین می تواند برای جلوگیری از اجرای اجراییه، مزایده یا انتقال مال عینی با استفاده از سند، به طلبکار اعتراض کند و درصورت تأثیر، باعث رفع توقیف از مال می شود.

چه مدارکی برای طرح دعوی رفع توقیف اموال نیاز است؟
شما می توانید مدارک خود را کامل و آن ها را به وکیل خوب رفع توقیف در مشهد بسپارید.
۱- تصویر مصدق سند پرداخت بدهی اجباری است.
۲- به همراه داشتن کارت ملی برای احراز هویت
در صورت نیاز می توان از:
شهادت شاهدان، تحقیقات محلی، ذکر سوگند، درخواست استعلام و.. نیز استفاده کرد.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل دیوان عدالت اداری در مشهد

 بسیاری از مردم به این دلیل که از حقوق خود هنگام مراجعه به دستگاه ها و ارگان های دولتی آگاهی لازم و کافی را ندارند، نمی دانند اگر ماموران یا ادارات دولتی قانون شکنی کنند، برای شکایت باید به کجا مراجعه نمایند. به همین علت در این مطلب به بررسی وظایف دیوان عدالت اداری و نقش وکیل دعاوی دیوان عدالت در مشهد در این دعاوی، خواهیم پرداخت.

وکیل دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع قضایی برای رسیدگی به شکایت های مردم از ارگان های دولتی، مانند دستگاه های اداری و اجرایی کشور، محسوب می شود و در تهران مستقر است.
وکیل دیوان به بیان دیگر این دیوان برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین نامه های دولتی که بر خلاف قانون، شرع و یا خارج از محدوده اختیارات مقام تصویب کننده، شکل گرفته است.
دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه اداره می شود.
هدف از تشکیل این مرجع، رسیدن مردم به حقوق خود، برقراری عدالت عمومی و باطل کردن آیین نامه هایی که با قوانین کشور و احکام شرعی مغایرت دارد، می باشد.

صلاحیت دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، حیطه ی اختیارات این مرجع به این صورت است:
۱- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی
این شکایات می تواند در زمینه ی ماموران یا واحدهای دولتی که شامل وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن ها، باشد.

۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما.

۳- رسیدگی به شکایات قاضی و سایر کارکنان واحدها و موسساتی که در مورد اول ذکر شد.

پرونده های خود را به وکیل امور دیوان عدالت اداری در مشهد بسپارید‌

چه مواردی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست؟

۱- شکایت در زمینه ی قانون لغو مالکیت اراضی:
این موارد قابل اعتراض در داد گاه های عمومی داد گستری می باشد.
۲- شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی تعیین شده در قانون نظام پزشکی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
شکایت و اعتراض نسبت به آرای دادگاه های عمومی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد. وکیل تعزیرات در مشهد : آرا شعبه های سازمان تعزیرات حکومتی قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را دارند.‌
۳- دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد های دولتی در صلاحیت داد گاههای عمومی داد گستری است.
۴- شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرا در صلاحیت داد گاه های عمومی دادگستری است.
۵- اعتراض به آرای محکمه عالی انتظامی قضات و آرا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

روند رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری

این مرجع از سه طریق دادخواست ها را دریافت می کند:
• از طریق دبیرخانه مرکزی در تهران.
• از طریق دفاتر استانی که در ۳۱ استان کشور وجود دارد.
• ارسال از طریق دفاتر پستی.
هنگامی که پرونده ها به دیوان می رسد، از سمت واحد ارجاع به شعبه های بدوی فرستاده شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
سپس حکم موقت صادر می شود. وکیل حقوقی مشهد تمام احکام صادر شده در شعبه های بدوی قابل اعتراض در تجدید نظر خواهد بود.
اگر آرای بدوی درست تشخیص داده شود که همان رای اولیه تایید می شود اما اگر به هر دلیلی با آرای بدوی مخالفت شود، تصمیم جدیدی گرفته خواهد شد.
چنانچه پس از این مرحله باز هم کسی مدعی شود که رای صادر شده با شرع یا قانون مغایرت دارد، قانون گذار به رئیس دیوان و رئیس قوه قضائیه این اختیار را داده است که یک بار دیگر دستور بررسی مجدد این پرونده را در شعبه های تجدید نظر صادر کنند.

وکیل دیوان عدالت در مشهد

وکیل دیوان عدالت اداری در مشهد

 

دادخواستی که تنظیم می شود باید چه مشخصاتی داشته باشد؟
این دادخواست شامل:
۱. مشخصات فرد شاکی
• نام و نام ‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی ذکر شود.
• نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی ذکر شود و هچنین شماره تلفن وکیل باید ثبت گردد.
۲. مشخصات فرد طرف شکایت
• نام و نام‌ خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان نوشته شود.
• نام کامل دستگاه‌های مورد نظر، ذکر شود.
۳. نام و نام‌ خانوادگی و اقامتگاه وکیل خود را ذکر کنید، چنانچه خواستید دادخواست را به وکیل تقدیم کنید.
۴. موضوع شکایت و خواسته باید مطرح شود.
۵. شکایت شرح داده شود.
۶. مدارک و دلایل مورد استناد ارائه شود.
۷. امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل دیوان عدالت اداری در مشهد یا امضاء و مهر شخص حقوقی زیر دادخواست، لازم است.
۸. مدرک اثبات کننده سمت، برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی لازم است.

مدارک لازم برای تقدیم دادخواست علیه سازمان ها

 شهرداری:
▪︎ ارائه آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ که هم شامل رای بدوی و هم تجدید نظر می باشد.
▪︎ ارائه گواهی قطعیت رای کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰، که به آن اعتراض نشده باشد.
▪︎ ارائه تصویر تمام صفحات پروانه ساختمان.

 اداره کار و اموراجتماعی:
▪︎ ارائه آرا هیات های تشخیص و حل اختلاف.
وکیل اداره کار مشهد اگر آرا هیات های تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت، کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی که به آخرین تغییرات اعمال شده برای شرکت ها، پروانه اشتغال و پروانه کسب معتبر برای کسبه منضم شده، الزامی می باشد.

توجه: اگر به رای هیات تشخیص، اعتراضی وارد نشده و قطعی شده باشد، ارائه گواهی قطعیت رای الزامی می باشد.

 آموزش و پرورش:
▪︎ ارائه حکم های کارگزینی مبدا و مقصد، که مربوط به نقل و انتقال فرد شاکی می باشد.
▪︎ ارائه حکم اخراج صادر شده با ابلاغیه رای به همراه حکم کارگزینی.
▪ ارائه آخرین حکم کارگزینی شاکی برای درخواست تبدیل وضعیت استخدامی.

 سازمان تامین اجتماعی:
▪︎ درخواست سنوات بازنشستگی
▪︎ ارائه حکم بازنشستگی
▪ ارائه مدارک پرداخت حق بیمه
▪︎ ارائه تصویر صفحه اول دفترچه بیمه
▪︎ درخواست احتساب حق بیمه

اهمیت وکیل در دعاوی دیوان عدالت اداری در مشهد

وکیل دیوان عدالت اداری پس از گرفتن وکالت از شما، می تواند اقدام به طرح شکایت کند.
نکته ی قابل توجه در بحث پرونده های مرتبط با این دیوان، به این صورت است که شما باید به د وکیلی وکالت دهید که توانایی مراجعه حضوری به دیوان عدالت را داشته باشد. زیرا رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر حضوری انجام می شود.
در نتیجه صحبت حضوری وکیل برای دیوان عدالت اداری در مشهد می تواند تاثیر بسیار بیشتری نسبت به صحبت کردن از طریق مدارک و لایحه های کتبی برای روشن شدن موضوع و تسخیر ذهن قاضی داشته باشد.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل وصول مطالبات در مشهد

وکیل وصول مطالبات در مشهد به دلیل وضعیت اقتصادی جامعه امروز، دعوی وصول مطالبات رو به افزایش است و افراد برای رسیدن به حقوق کامل خود و هم چنین نا آگاهی آنان نسبت به پیچیدگی های قوانین مربوط به این دعوی از وکیل حقوقی در مشهد برای وصول طلب مشاوره می گیرند.

وکیل وصول طلب در مشهد

وکیل حسینی مقدم – پایه یک دادگستری

وکیل وصول مطالبات

وصول مطالبات به معنای درخواست پرداخت بدهی و تسویه حساب بدهکار می باشد. به بیانی دیگر به تمام اقداماتی که طلبکار برای رسیدن به حق و حقوق خود، در مقابل بدهکار انجام می‌ دهد، گفته می شود.
انجام این اقدامات به کمک وکیل خوب در مشهد امکان پذیر است.

وصول مطالبات به چه روش هایی انجام می گیرد؟
این اقدامات می ‌توانند به دو روش انجام شوند:
1. غیرحقوقی
2. حقوقی

روش های مطالبه طلب

در این روش که گاهی اوقات به صورت غیر قانونی نیز انجام می شود، شخص طلبکار سعی بر این دارد که با مراجعه به خود شخص مدیون، اقدام به وصول مطالبات به حق خود کند. به عنوان مثال از ابزارهایی مانند تهدید برای رسیدن به حق خود استفاده کند.

از نظر وکیل تهدید این گونه اقدامات عواقب جزایی دارد. روش‌ های مجرمانه نه تنها باعث درگیر شدن شخص طلبکار در یک پرونده‌ کیفری و ورود به دادگاه‌ های کیفری خواهد شد، بلکه وصول مطالبات حقوقی او را نیز با تأخیر رو به رو می کند.
از سوی دیگر، ممکن است او با به کارگیری روش‌ هایی مانند داوری‌ های عرفی، بخواهد به حق و حقوق خود برسد.
به این صورت که با درخواست کردن از اشخاص تأثیر گذار از جمله وکیل حرفه ای ، خواستار پا درمیانی کردن آن ها برای کمک در جهت رسیدن به حق قانونی خود باشد.
این روش برخلاف روش‌ قبلی، می‌ تواند هم روند وصول مطالبات حقوقی را سرعت بخشد و هم از ایجاد نزاع و اختلاف در روابط شخصی جلوگیری کند.

• روش حقوقی:
در مقابل روش ‌های غیرحقوقی، روش‌ های حقوقی قرار دارد که خود به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می‌ شوند.
روش‌ های حقوقی معمولاً زمانی به کار می ‌روند که یا روش‌ های غیرحقوقی به نتیجه نرسیده باشد و یا میزان دین و نوع رابطه‌ حقوقی به صورتی است که امکان استفاده از روش‌‌ های دیگر وجود ندارد.
ارائه دلایل برای وجود تعهد حقوقی، لازمه ی پیگیری وصول مطالبات از روش ‌های حقوقی است.

 

نحوه ی مطالبه وجه چک از طریق شکایت حقوقی

اگر فردی چکی داشته باشد که وصول نمی شود، می تواند به مراجعه به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت بگیرد و نسبت به شکایت حقوقی از چک اقدام کند.
در شکایت حقوقی دارنده چک می تواند وجه آن را از هر یک از مسئولین چک درخواست کند. وکیل چک در مشهد مسئولان چک شامل افراد صادر کننده چک، ضامن و ظهر نویس است.
در شکایت حقوقی، دارنده چک می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، وجه چک و خسارات را از افرادی که ذکر شد مطالبه کند.
هم چنین هر زمان که بخواهد می تواند نسبت به صادر کننده چک اقدام کند و مهلت مشخصی برای آن وجود ندارد.
اما در صورتی که بخواهد علیه ظهر نویس یا ضامن طرح دعوی کند باید در مهلت تعیین شده اقدامات زیر را انجام دهد.
▪︎ طی مدت ۱۵ تا ۴۵ روز از تاریخ صدور چک برای گرفتن گواهی عدم پرداخت اقدام کند.
▪︎ طی مدت یک سال از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت بر حسب مورد، دعوا را طرح کند.
در صورتی که مهلت هایی که گفته شد را رعایت نکند، امکان اقدام برای شکایت علیه ظهر نویس یا ضامن نیست.
پرونده خود را به وکیل برای وصول مطالبات در مشهد بسپارید.

مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت حقوقی از چک

دادگاه صلاحیت دار جهت رسیدگی، دادگاه عمومی حقوقی می باشد که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در حوزه آن قرار گرفته است. در صورتی که مبلغ چک زیر ۲۰ میلیون باشد شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است.

نحوه ی مطالبه وجه چک از طریق شکایت کیفری

دارنده چک می تواند با به همراه داشتن اصل چک و گواهی عدم پرداخت به دادسرای صلاحیت دار مراجعه و به شکایت علیه صادر کننده چک اقدام کند. بهتر است از وکیل کیفری کمک بگیرید تا بتوانید ادعای خود را ثابت کنید.
طرح شکایت کیفری چک فقط علیه صادر کننده آن امکان پذیر است و نمی توان علیه بقیه مسئولان چک اقدام کرد.
برای شکایت کیفری از چک باید مواردی که در ماده ۱۱ قانون صدور چک تعیین شده است رعایت شود.
طبق این ماده دارنده چک باید طی مدت ۶ ماه از تاریخ سر رسید پرداخت چک، گواهی عدم پرداخت را بگیرد و طی مدت ۶ ماه از تاریخ گرفتن گواهی عدم پرداخت، شکایت کیفری را مطرح کند.
در صورت رعایت نکردن این نکات، نمی توان شکایت کیفری نسبت به چک کرد‌.

نحوه وصول مطالبات از شرکت ‌ها

مذاکره با بدهکار اولین قدم در وصول مطالبات در شرکت های تجاری است. این کار با توجه به شناخت نوع مشتری از لحاظ حقیقی یا حقوقی بودن و با توجه به ویژگی ‌های شغلی و صنفی مشتری حقوقی می ‌توان وصول بدهی را با موفقیت انجام دهد.
در مرحله بعد اگر امکان وصول مطالبات از طریق مذاکره با مشتری وجود نداشته باشد، باید اخطاریه‌ ای توسط وکیل وصول مطالبات در مشهد تنظیم شود تا در آن به بدهکار هشدارهای لازم در صورت عدم پرداخت بدهی داده شود.
مرحله ارسال اخطاریه در واقع اتمام حجت با بدهکار است و برای این است که به او تذکر داده شود که عدم همکاری برای پرداخت بدهی چه عواقبی برای او به دنبال خواهد داشت. مقابله قانونی آخرین اقدام شرکت‌ ها می‌ باشد.
اگر شرکت‌ها از هیچ ‌یک از گزینه ‌های قبلی نتیجه ‌ای نگیرند، باید اقدام قضایی در قبال مشتری با استناد بر مدارک و شواهد موجود کنند.
بهتر است قبل از اقدام قضایی، با بهترین وکیل وصول مطالبات در مشهد مشورت کرد.
در صورت لزوم اقدام برای تنظیم و بررسی قرارداد کرد تا وکیل مشهد پیگیر پرونده باشد و بر اساس قوانین بتواند شکایت را به نتیجه دلخواه برساند.

وکیل وصول مطالبات در مشهد کیست؟

وکیل وصول مطالبات در مشهد وکیلی است که به پرونده های مطالبه طلب مانند دعاوی چک، سفته، رسیدهای پرداخت، فاکتور های فروش و رسیدهایی که به صورت عادی بیانگر طلب هستند رسیدگی می کند.
در صورت ارجاع پرونده تمامی مراحل انجام کار توسط وکیل وصول مطالبات در مشهد انجام می شود.

منظور از مطالبات حقوقی تعهداتی است که براساس عوامل متفاوتی مانند قرارداد و.. از آن ایجاد می ‌شود.

 

منشاء مطالبات

پس منشأ تعهدات حقوقی، می تواند به صورت قرارداد یا غیرقرارداد باشد.

تعهدات قراردادی یا غیر قراردادی، شامل چه اسنادی هستند؟
1. سند عادی و رسمی:
سندی که بتواند مستند یک تعهد حقوقی باشد، به دو نوع عادی و رسمی تقسیم می‌ شود.
سند رسمی به سندی گویند که در محدوده ضوابط قانونی توسط مأمور رسمی در دفترخانه تنظیم شده است.
مانند سندی که در دفترخانه تنظیم می شود.
سند عادی نیز به سندی است که اشخاص بدون تشریفات خاصی آن را میان خود تنظیم می ‌کنند.
مانند سندی که در دفتر املاک تنظیم می شود. مشاوره با وکیل ملکی در مشهد می تواند مفیذ باشد.

2. اسناد تجارتی و غیرتجارتی:
هر یک از اسناد عادی و رسمی می ‌توانند به دو نوع تجارتی و غیر تجارتی تقسیم شوند.
مهم ترین اسناد عادی از نوع تجارتی که باعث ایجاد تعهد حقوقی می شوند، چک و سفته است.
با این که چک و سفته سند تجارتی محسوب می شوند اما در صورتی که برای امور غیر تجارتی نیز استفاده شوند، باز هم تابع مقررات وضع شده برای آن ها در قانون تجارت هستند.

مزایای سپردن پرونده به وکیل وصول مطالبات مشهد

۱ – با حضور وکیل وصول مطالبات در مشهد دیگر نیازی به حضور خواهان یا شاکی در جلسه دادرسی نیست.
۲ – وکیل وصول مطالبات در مشهد می تواند برای توقیف اموال بدهکار اقدام کند.
۳ – وکیل وصول مطالبات در مشهد می تواند علاوه بر مطالبه اصل طلب، ضرر و زیانی که موکل با آن مواجه شده است را از بدهکار درخواست و همچنین می تواند نسبت به خسارت تاخیر تادیه اقدام کند.
۴ – وکیل وصول مطالبات در مشهد می تواند نسبت به جلب بدهکار اقدام کند.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری

اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری ؛ شخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا غیر ایرانی در صورت داشتن مجوز میتوانند سرمایه گذاری در ایران انجامد دهند این سرمایه ممکن است نقدی باشد مثل ارز یا غیر نقادی باشد مثل ماشین آلات و تجهیزات و میتوانند در یک بنگاه اقتصادی یا بخش خصوصی این سرمایه گذاری را انجام دهند و نیز سود بدست آمده از این سرمایه نیز برای سرمایه گذاران به خارج از ایران قابل انتقال است .مشاوره با یک وکیل حقوقی مشهد جهت سرمایه گذاری در این شهر توصیه می گردد.

اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری

اگر زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری در ایران فراهم کنیم میتوانیم شاهد انتقال فناوری درآمد مالیاتی دول، و کاهش نرخ بیکاری که از مهم ترین عوامل در سرمایه گذاری است را شاهد باشیم وکیل مشهد و از طرفی هم باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که هر نوع سرمایه گذاری در ایران ممکن است به رشد و شکوفایی اقتصادی کشورمان کمک نکند و استقبال از بخش های مختلف اقتصادی برای سرمایه گذاری خارجی در شرایطی که رقابت نیست و بازار غیر رقابتی و انحصاری شده است به نفع اقتصاد کشورمان نباشد. وکیل خوب در مشهد را می توانید در لینک داده شده مطالعه و با آن آشنا شوید.

شرایط ویزای سرمایه گذاری چیست؟

۱. حداقل سرمایه مورد نیاز برای ویزای سرمایه گذاری ۲۰۰ هزار دلار (کشور های آمریکایی)، ۲۱۰ هزار دلار (کانادا)، ۲.۵ میلیون دلار (کشور های استرالیا و اقیانوسیه) و ۱۵۰ هزار یورو (کشور های حوزه شنگن) می باشد. این مبالغ حداقل سرمایه گذاری می باشد و شما می توانید بیشتر از این مبالغ هم سرمایه گذاری انجام دهید.

۲. در صورت خرید کسب و کار و سهام بیزینس، باید حداقل ۵۰ درصد سهام را خریداری نمایید.

۳. سابقه مدیریتی و تحصیلات مرتبط با شخص سرمایه گذار بسیار تاثیر گذار می باشد.

۴. اثبات توانایی برای مدیریت یک کسب و کار

۵. سن متقاضی ویزای کسب و کار نباید زیر ۵۵ سال باشد. لازم به ذکر است که این محدودیت سنی، استثنا هایی نیز دارد. مثلا استرالیای جنوبی و غربی متقاضی زیر ۵۵ سال نیز قبول می کند.

۶. گردش مالی بالاتر از مبلغ ارائه شده توسط سفارت کشور منتخب. به طور مثال گردش مالی برای ویزای کسب و کار استرالیا، حداقل ۵۰۰ هزار دلار در ۲ سال از ۴ سال اخیر می باشد.

۷. حداقل سرمایه متقاضی باید بیشتر از مبلغ اعلام شده سفارت کشور منتخب باشد. این سرمایه شامل اموال منقول و غیر منقول ” وکیل املاک مشهد “می باشد. مواری از جمله زمین، خانه، ماشین، نقدینگی و موارد مشابه آن.

مدارک لازم اخذ ویزای سرمایه گذاری در مشهد

۱. پاسپورت معتبر ( اعتبار آن با توجه به زمان صدور ویزا باید در نظر گرفته شود).

۲. گواهی عدم سوء پیشینه

۳. گواهی آزمایشات پزشکی (این آزمایش های پزشکی برای هر کشور مختلف است و توسط سفارت کشور منتخب اعلام می‌گردد که چه نوع ویزایی لازم است)

۴. سند ملکی

۵. تمکن مالی و گردش حساب ۴ سال اخیر

۶. جواز کسب و یا سهام شرکت در دو سال اخیر

برای اخذ اقامت از طریق ویزای سرمایه گذاری بهتر است با وکلای متخصص در این حوزه مشورت و همکاری نماید. شما می توانید از طریق شماره تلفن وکیل مشهد نسبت به مشاوره حضوری اقدم نمایید.