وکیل چک در مشهد

وکیل چک در مشهد

وکیل چک در مشهد ، روزانه تعداد زیادی از شهروندان در شهر مشهد هنگام مراجعه به بانک با چک برگشتی مواجه می شوند که به وکیل خوب و متخصص چک در مشهد مراجعه و تقاضای وصول آن را می نمایند. بهترین وکیل چک در مشهد ابتدا از طریق تامین خواسته چک، مانع انتقال اموال خوانده می شود.

چک سندی است که به موجب آن اشخاص عهده ی بانکها به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده ی آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده ی آن ندارد. وکیل چک  چک در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد. ( یعنی در صورت تأمین نبودن قسمت یا بخشی از مبلغ چک که منجر به برگشت خوردن آن می شود ، طبق قوانین و دستورالعملهای موجود می تواند مبلغ باقی مانده را از صادرکننده وصول نماید).

صادرکننده چک : کسی که چک را صادر کرده پرداخت وجه چک از حساب او صورت می گیرد.

دارنده چک : کسی که برای اولین بار به برای وصول چک به بانک مراجعه می کند.

(چک می تواند در وجه او ، پشت نویسی شده برای او ، در وجه حامل در دست او باشد یا وی قائم مقام قانونی باشد)

ظهرنویس : کسی که چک در وجه او صادر شده و او در پشت چک ، آن را به دیگری واگذار می نماید. چک ممکن است چندین بار ظهر نویسی گردد.

ضامن : کسی که پرداخت وجه چک را ضمانت نموده است.

محکومیت صادر کننده در صورت عدم وجود موجودی(تب الحاقی ماده ۲).

وکیل چک می تواند وکیل پایه یک یا دو دادگستری باشد که در پرونده چک مشهد اقدامات اولیه را برای وصول چک موکل انجام می دهد و کیل جک در امور و دعوی چک و مطالبات تخصص داشته  و  راهکارهای قانونی را به خوب یاد دارد.

وکیل چک در مشهد

با تصویب این قانون اصلاح صدور چک در سال ۹۷ مواد متعددی از قانون صدور چک که در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسیده بود، اصلاح گردید. در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌ شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.

بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند

و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد.

به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. وکیل چک در مشهد با قبول وکالت از طرف دارنده چک به دفتر خدمات قضایی مشهد مراجع و بدون طرح دعوی و صرفا با در خواست اجراییه تقاضلی وصول چک برگشتی را می کند.

وکیل چک برگشتی در مشهد

دستور عدم پرداخت چک 

در موارد ذیل دینفه یا وکیل چک در مشهد می تواند دستور عدم پرداخت چک را نمود:

مفقود شدن چک
سرقت شدن چک
کلاهبرداری
خیانت در امانت

بانک با احراز دستور دهنده یا وکیل چک در مشهد برگه گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت صادر و تسلیم می نماید. دارنده ی چک می تواند علیه صادر کننده دستور شکایت کند. درصورت اثبات توسط وکیل خوب در مشهد دستور دهنده به مجازات ماده ی ۷ قانون و همچنین جبران کلیه ی خسارات محکوم می گردد.
دستوردهنده،پس از اعلام به بانکظرف یک هفته باید شکایت کیفری خود را تسلیم دادسرای مشهد کرده و گواهی آن را تقدیم بانک نماید. در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر بانک نسبت به پرداخت وجه چک اقدام خواهد نمود. پرداخت چکهای تضمینی موقوف نمی شود مگر اینکه بانک ادعای جعل نماید. درصورت اثبات حق شکایت دارنده چک محفوظ می باشد.

وکیل وصول چک در مشهد

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۶۲۹ مورخ ۹۷/۱۱/۱۰

۱.با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یاد‌شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است.

بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد ۴ و ۵ یاد شده

برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.

۲.الف: مراد از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح چک مصوب ۱۳۹۷،تعرفه مقرر برای مرحله اجراست.

۳.با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون یاد شده، صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل دادگستری طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل خسارت تأخیرتأدیه نمی‌شود. بدیهی است مطالبه خسارت تأخیر‌تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه  توسط وکیل حقوقی برابر مقررات مربوط است.

وکیل چک در مشهد

 وصول چک از اداره ثبت اسناد 

قوانین حاکم بر صدور چک در “قانون تجارت” ،”قانون صدور چک” و همچنین “آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی “آمده است. همانطور که در بال وکیل چک بیان نمودند چک در حکم اسناد رسمی و لازم الاجرا است یعنی مانند دیگر اسناد لازم الاجرا می توان از اداره ثبت اسناد به اجرا گذاشت>

یک روش بهتر و سریع تر برای نتیجه گیری نیز در قانون آمده

که اکثر شهروندان مشهدی از آن بی اطلاع هستند.

این روش آن است که دارنده چک برگشتی یا وکیل چک در مشهد می تواند

با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک در کمترین زمان به نتیجه برسد.

اداره ثبت مشهد اقدام به صدور اجرائیه می‌کند و اجرائیه صادره به بدهکار ابلاغ می‌شود

و بدهکار ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد که بدهی خود را بپردازد

و در صورت عدم پرداخت بدهی، اداره ثبت به طلبکار اخطار می‌نماید

که ظرف سه روز طریق وصول طلب خود را اعلام کند.

چنانچه طلبکار بتواند اموال قابل بازداشت بدهکار را به اداره ثبت معرفی کند اداره ثبت پس از بررسی اموال مورد نظر، در صورتی که اموال از لحاظ قانونی قابل بازداشت باشند، نسبت به بازداشت آنها اقدام می‌کند و پس از طی مراحل قانونی، اموال را فروش رسانده یا در قبال طلب بستانکار، اموال مذکور را با اخذ حقوق دولت به وی واگذار می‌کند.

وکیل تامین خواسته چک در مشهد

فاصله‌ی زمانی بین شروع دعوای خواهان علیه خوانده‌ تا صدور حکم چک برگشتی دادگاه ممکن است به حدی طولانی شود که خوانده در این فاصله بتواند اموال و وجوه خود را به دیگران منتقل کند و به این ترتیب وصول چک به دلایلی همچون «اعسار از پرداخت بدهی» با مانع یا تاخیر روبرو گردد. بهترین وکیل چک در مشهد ابتدا نسبت به تامین خواسته فوری چک اقدام می نماید تا بتواند اموال خوانده را توقیف و مبلغ چک را وصول نماید.

قرار تامین خواسته با توجه به مبلغ چک

در صلاحیت شورای حل اختلاف مشهد دادگاه عمومی حقوقی است

( بالای ۲۰ میلیون در صلاحیت دادگاه است)

برای صدور قرار تامین خواسته چک ، بایستی دادخواستی توسط وکیل چک در مشهد تنطیم گردد

درخواست کننده باید نفع، سمت و اهلیت قانونی داشته باشد.

خواهان یا وکیل او برای ثبت دادخواست به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه می نماید

و دادخواست خود را به صورت الکترونیکی به مرجع صالح ارسال می نماید.

سپس با مراجع به شعبه تعیین شده و تشکیل پرونده، قرار تامین خواسته اجرا و اموال خوانده یا خواندگان را معرفی تا دستور توقیف صادر گردد.

برای درخواست تامین خواسته چک نیاز به سپردن خسارت احتمالی نیست به شرطی دارنده چک یا وکیل چک در مهلت ۱۵ روز از تاریخ سر رسید چک، چک  را به بانک ارائه و گواهی عدم پرداخت اخذ نموده باشند. در غیر اینصورت خسارت احتمالی حدود ۵ تا ۲۰ درصد خواسته بایستی به صندوق دادگستری تودیع گردد.

وکیل چک 

نکات کاربردی چک

۱- تاریخ و مبلغ چک را هم به حروف و هم به عدد بنویسید.

۲- بر روی مبلغ عددی و حروفی را با چسب شیشه ای پوشانده

و با ناخن روی آن را خط بیاندازید تا در صورت برداشتن چسب جوهر را از روی چک جدا کند .

۳- در هنگام نگارش چک خودکارتان را عوض نکنید (حتی دو خودکار همرنگ ) .

۴- هرگز از خودکار کسی که می خواهید چک را با او بدهید استفاده نکنید .

۵- اگر زیاد چک مینویسید از قلمی منحصر بفرد با رنگی خاص استفاده کنید .

۶- یکی از اشتباهات رایج در نگارش چک این است که قسمتی از متن چک را به طرف مقابل می سپاریم تا بنویسد .

بعنوان مثال تاریخ ها را میزند و چک را جهت درج مبلغ و امضا به شما می دهد .

یا مبلغ چک را نوشته و از شما می خواهد آن را امضا نمایید

در اینصورت بعدها بازهم می تواند چک را دستکاری کند

و شما با وکیل چک در مشهد هم نمی توانید ثابت کنید که بعدا اینکار را کرده

۷- در صورتی که چک خط خوردگی ندارد ، حتما درج نمایید “بدون خط خوردگی” و در صورتی که دارای خط خوردگی است

حتما ، میزان و موارد خط خوردگی را در پشت چک کامل توضیح دهید .

۸- در صورت عقد قرارداد حتما مبلغ ، تاریخ و شماره چک را در قرار داد درج کرده و تصاویر چکها را پیوست نمایید. فایده این کار اط نظر وکیل خوب چک در مشهد این است که در صورت مفقود شدن چک می توان به استناد قراداد نیز مطالبه وجه نمود.

وکیل دعاوی چک و مطالبات در مشهد

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *