وکیل نفقه معوقه در مشهد

وکیل نفقه معوقه در مشهد

یکی از دعاوی که همواره دادگاه ها و اصولا شوراهای حل اختلاف مشهد مطرح می گردد دعوای نفقه معوقه می باشد. نفقه معوقه زوجه به نفقه ای گفته می شود که در گذشته به زن تعلق می گرفته است اما مرد علیرغم وجود شرایط پرداخت نفقه به زن همچون تمکین از سوی زوجه، آن را نپرداخته است با توجه به تعاریف قانونگذار و دفاعیات مستدل و مدارکی که بدست آمده است میتواند جهت اثبات نفقه معوقه زن از طریق بهترین وکیل نفقه معوقه در مشهد وارد عمل شود.

وکیل نفقه معوقه در مشهد

زوجه می تواند در صورت تمکین یا عذر موجه جهت عدم تمکین خود، نفقه ماه های گذشته (نفقه معوقه) را نیز که طلب نکرده است مطالبه نماید. روش مطالبه نفقه معوقه به وسیله دادخواست به دادگاه خانواده می باشد در اینصورت مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی – زن می تواند درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند دراین صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهدکرد.

مشاوره با وکیل تمکین در مشهد

اگر اجرای حکم محکمه و اجبار دادگاه برای پرداخت نفقه ممکن نشود مطابق ماده ۱۱۲۹ که عنوان کرده است : « در صورت اسنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. که از طریق وکیل نفقه در مشهد طرح دعوی کند.

آیا نفقه معوقه زن قابل مطالبه است؟

بر اساس قانون مدنی، زن می تواند در صورت عدم پرداخت نفقه از طرف زوجه، علاوه بر مطالبه نفقه جاریه خود، نفقه معوقه اش را نیز مطالبه کند و  مرجع صالح به این موضوع رسیدگی و نسبت به تعیین مبلغ آن حکم مقتضی صادر می کند. مشاوره یا یک وکیل مشهد در زمینه نفقه معوقه می تواند راهگشا باشد.

وکیل خوب نفقه معوقه در مشهد اما نکته مهمی که در رابطه با نفقه معوقه زن وجود دارد آن ات که عدم پرداخت نفقه معوقه زن ، دیگر جرم نیست و زن نمی تواند بابت مطالبه نفقه معوقه خود ، از مرد شکایت کیفری ترک انفاق کرده و مرد را مجازات کند ؛ بلکه صرفا می تواند با ارئه دادخواستی ، نفقه معوقه خود را مطالبه نماید.

آیا نفقه معوقه فرزند نیز قابل مطالبه است؟

در صورتی که پدر در گذشته نفقه فرزندان خود را نداده باشد، می توان از نفقه معوقه فرزند سخن گفت. با این حال، بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور، بر خلاف اینکه زن می تواند نفقه معوقه خود را از شوهرش مطالبه کند، فرزند امکان مطالبه نفقه معوقه را ندارد.

بنابر این در صورتی که فرزند بخواهد نفقه ای از پدر خود بگیرد، حتما باید نفقه حال حاضر و یا نفقه آینده فرزند باشد. چرا که پرداخت نفقه معوقه فرزند دیگر به عهده پدر نیست و به لحاظ قانون مدنی در صورتی که فرزند وی دارای اموال کافی برای تامین معاش خود نباشد، تنها می تواند دادخواست مطالبه نفقه آینده فرزند به دادگاه بدهد.

از نظر وکیل نفقه فرزند در مشهد  نفقه فرزند در مقررات قانونی ، صرفا شامل نفقه ای است که در تاریخ مطالبه نفقه به وی تعلق می گیرد و شامل نفقه گذشته فرزند نخواهد شد.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

 شماره تلفن وکیل

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷