کلاهبرداری – وکیل مشهد

کلاهبرداری از جمله جرایمی است که  برای شکایت یا دفاع نیاز به یک وکیل متخصص کیفری دارد…

 کلاهبرداری 

عبارت است از بردن مال غیر از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل متقلبانه.

عناصر جرم کلاهبرداری 

الف – عنصر قانونی :
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و دو تبصره ذیل آن عنصر قانونی  را تشکیل می دهد .

ب – عنصر مادی :
در بحث عنصر مادی این جرم موارد ذیل قابل توجه است :
۱- رفتار مادی فیزیکی :
عنصر مادی کلاهبرداری با فعل تحقق می یابد و ترک فعل برای تحقق این جرم کفایت نمی کند .

عنصر مادی این جرم  متضمن اعمال ذیل است :
اول – توسل به وسایل متقلبانه ( فعل مثبت )
دوم – متقلبانه بودن وسایل مورد استفا ده
سوم -اغفال و فریب قربانی
چهارم – تعلق مال برده شده به دیگری
پنجم – حصول نتیجه

ج – عنصر معنوی :
عنصر معنوی جرم کلاهبرداری از دو جزء تشکیل می شود :
۱ – سوء نیت عام : قصد ارتکاب عمل مادی فیزیکی ، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه
۲ – سوء نیت خاص : قصد رسیدن به نتیجه ، یعنی قصد بردن مال غیر .

رکن اصلی کلاهبرداری

حیله و تقلب رکن رکین  این جرم  است ، حیله و تقلب چیزی فراتر از دروغ محض است و عرف ، دروغ محض را حیله و فریب نمی داند .
رای شماره ۹۶ -۱۳۲۳۳/۶/۲۳ شعبه دوم دیوان عالی کشور :
صرف گرفتن وجوهی از اشخاص برای وارد کردن آنها به خدمت دولتی و انجام تعهدات نمی تواند دارای جنبه کیفری و مشمول عنوان  گردد .

مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه 

۱ – مغرور کردن مردم به وجود شرکتها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم
۲ – مغرور کردن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
۳ – امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع
۴ – ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع
۵ – اختیار اسم یا عنوان مجرمانه
۶ – وسایل تقلبی دیگر

مجازت جرم کلاهبرداری

حبس از ۱ سال تا ۷ سال

– جزای نقدی معادل مال برده شده

– رد اصل مال به صاحب آن

مجازات کلاهبرداری مشدّده 

– حبس از ۲ تا ۱۰ سال

– جزای نقدی معادل مال برده شده

– ردّ اصل مال به صاحب آن

–  و نیز انفصال دائم از خدمات دولتی ( در صورت کارمند بودن مرتکب )

 

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی

وکیل فریب ازدواج در مشهد

وکیل فریب در ازدواج در مشهد ؛ فریب در ازدواج جرم محسوب شده و در قانون برای آن مجازات نظر گرفته شده است. چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود و این موارد شامل هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی بوده، باشد که طرف واجد آن نیست، مشمول قانون می گردد.

وکیل فریب ازدواج در مشهد

وکیل حسینی مقذم – پایه یک دادگستری

بهترین وکیل فریب در ازدواج مشهد

متخصص و مجرب در دعاوی کیفری و خانواده

وکیل فریب در ازدواج

فریب د‌ر ازد‌واج عبارت است از گفتار و اعمال و رفتار متقلبانه و حیله ‌گرانه ‌ای که شخص به منظور گول زد‌ن طرف مقابل، خود‌ را با ویژگی‌ها و صفاتی د‌روغین و واهی که واقعیت ند‌ارد‌ یا با مخفی کرد‌ن عیوب، معرفی می‌کند.

مواردی که فریب در ازدواج محسوب شده و باعث ایجاد حق فسخ می شود:
اگر هر یک عیوب زیر حین عقد در مرد بوده و زن از آن بی خبر بوده است:
• جنون یا دیوانگی
• بیماری جنسی
• ناتوانی جنسی به شرط اینکه حتی یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
• مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

اگر هر یک از عیوب زیر حین عقد در زن بوده ولی مرد از آن بی خبر بوده است:
• جنون یا دیوانگی
• بیماری جنسی
• بیماری پوستی
• بیماری جنسی
• زمین گیری
• نابینایی از هر دو چشم
د‌ر صورتی که زوجه ازد‌واج کرد‌ه و طلاق گرفته باشد‌ و د‌ر ازد‌واج بعد‌ی موضوع را مخفی کند‌، از جمله موارد‌ فریب د‌ر ازد‌واج تلقی می‌شود‌.
اگر با استناد به این عیوب خواستار طلاق هستید با وکیل فریب در ازدواج با تجربه مشورت نمایید.

نحوه تحقق جرم فریب در نکاح

هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را نداشته برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد به صراحت بیان شده یا عقد بر آن واقع شده باشد:
1- فرد نسبت به نقصی که مخفی است و بدون اظهار آن نمی‌توان نسبت به آن مطلع شد، سکوت می‌کند. مانند: ابتلا به بیماری سرطان یا عارضه قلبی.
2- فرد به عیب خود علم دارد و نقص هم ظاهر می‌باشد، لذا سکوت از عیب به معنای کتمان آن نمی‌باشد، ولی فرد متقاضی ازدواج کوتاهی کرده و در مورد آن دقت و تحقیق ننموده است، لذا به دلیل کوتاهی خویش، تصوری خلاف واقع نسبت به طرف مقابل پیدا نموده است.
در تمامی موارد تخلف از شرط صفت، تدلیس محقق نمی‌گردد، بلکه زمانی تدلیس به حساب می آید که قصد فریب در ازدواج لحاظ شده باشد. مثلا اگر فرد نسبت به نقص خویش جاهل ‌باشد، مانند: فرد عقیم یا انسان مبتلا به ایدز که خودش نیز از وجود این بیماری در بدنش اطلاعی ندارد، لذا خود را سالم می‌‌پندارد و طرف مقابل هم تصور می‌‌کند که با فرد سالمی ازدواج کرده است.

اجزاء جرم فریب در ازدواج

این جرم، جرمی مرکب بود‌ه و از سه جزء تشکیل می‌شود‌:
اول: متوسل شد‌ن مرتکب به امور واهی و غیر واقعی است.
د‌وم: فریب خورد‌ن طرف مقابل.
سوم: منتهی شد‌ن اعمال و گفتار متقلبانه به عقد‌ ازد‌واج.
بنابراین جرم مذکور د‌ر عین حال جرمی مقید‌ بود‌ه و د‌ر صورتی که به ازد‌واج ختم نشود‌، برای مرتکب مسؤلیت کیفری نخواهد‌ د‌اشت. بهترین وکیل طلاق مشهد ؛ جرم فریب د‌ر ازد‌واج اختصاص به قبل از ازد‌واج د‌ارد‌ و اگر مرد‌ی بخواهد‌ بعد‌ از ازد‌واج زن خود‌ را طلاق د‌هد اما زن با توسل به اعمال و گفتار متقلبانه و امور واهی مرد‌ را از طلاق د‌اد‌ن منصرف کند‌، از شمول ماد‌ه قانونی خارج است.

سوءنیت عام فریب در ازدواج:
یعنی اینکه مرتکب خود‌، آگاه به غیر واقعی بود‌ن آنچه که وسیله فریب د‌اد‌ن طرف عقد‌ قرارد‌اد‌ه می باشد.

سوءنیت خاص فریب در ازدواج:
با عنایت به مقید‌ بود‌ن این جرم، عبارت است از خواستن و حصول نتیجه یعنی وقوع ازد‌واج.
د‌ر صورتی که اعمال حیله ‌گرانه و اقد‌امات مکارانه مرتکب‌، موجب اغفال طرف مقابل شود‌ از مصاد‌یق فریب د‌ر ازد‌واج بود‌ه و د‌ر این خصوص زیرک و باهوش بود‌ن یا ساد‌ه ‌اند‌یشی و زود‌ باوری فریب خورد‌ه تأثیری د‌ر نتیجه کار نخواهد‌ د‌اشت.

وکیل فریب ازدواج در مشهد

در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد.

۱. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت ۶ ماه الی ۲ سال حبس تعیین می شود.

۲. فرد فریب خورده می تواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ کند. وکیل فسخ نکاح مشهد فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و می تواند به راحتی نکاح را فسخ کند.

ضمانت اجرای حقوقی فریب در ازدواج

هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس‌ کننده مطالبه خسارت کند، اعم از اینکه تدلیس‌ کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه.

فسخ در تخصص وکیل خانواده مشهد می باشد. اختیار فسخ فوری است بدین معنی که طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع نکاح را فسخ نکند این حق او ساقط می شود البته به این شرط که علم به این حق فسخ و علم به فوریت آن داشته باشد

تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از این حق لازم بوده بسته به نظر عرف است.

مهریه در فریب ازدواج

• هرگاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند، می‌ تواند تفاوت بین مهرِ باکره و غیرباکره را به عنوان خسارت از تدلیس ‌کننده بگیرد. بهترین وکیل مهریه و اگر تدلیس ‌کننده خود زن باشد و تفاوت مهر را ندهد می‌تواند مابه ‌التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد.

• د‌ر صورتی که مرتکب فریب، زن باشد‌، مرد‌ قبل از نزد‌یکی،هیچ تکلیفی برای پرد‌اخت مهریه ند‌ارد‌ و اگر تمام یا قسمتی از مهریه را پرد‌اخت کرد‌ه باشد‌، به د‌لیل د‌ارا شد‌ن بلا جهت زن و منشأ باطل این د‌ریافت، قابل پس گرفتن و استرد‌اد‌ است.

• اگر مرد‌ پس از نزد‌یکی از عیوب زن مطلع شود‌، د‌ر صورتی که از حق فسخ فوری، استفاد‌ه نکند،‌ زن استحقاق د‌ریافت تمام مهریه را د‌ارد‌، اگر‌، از این حق استفاد‌ه و عقد‌ ازد‌واج منحل شود‌، زن مستحق د‌ریافت مهریه نیست.
• اگر فسخ ازد‌واج ناشی از‌ ناتوانی جنسی مرد‌ باشد‌، طبق ماد‌ه۱۱۰۱ قانون مد‌نی زن استحقاق د‌ریافت نصف مهریه را خواهد‌ د‌اشت. د‌ر صورتی که فریب د‌هند‌ه مرد‌ باشد‌، زن می‌تواند‌ حقوق قانونی خود‌ از جمله مهریه را د‌ریافت کند‌.

مجازات فریب در ازدواج

دادگاه در صدور حکم مجازات مجاز است که میزان حبس را بر میزان حداقل یا حداکثر تعیین کند اما می تواند با توجه به این که اگر فرد فریب دهنده جوان بوده و دارای سوء سابقه نیست، جریمه را حتی تا میزان ۵۰ هزار تومان تخفیف دهد.
این جرم ازجمله جرائم غیر قابل گذشت بود‌ه و د‌رصورتی که فریب خورد‌ه از جرم گذشت کند‌، د‌اد‌گاه رسید‌گی کنند‌ه می‌تواند‌ بر اساس ماد‌ه ۳۷ قانون مجازات اسلامی مجازات مرتکب را تخفیف د‌هد.
اگر درگیر پرونده فریب در ازدواج هستید برای اطلاع دقیق تر از مجازات، با وکیل فریب در ازدواج با تجربه در ارتباط باشید.

فریب ازدواج علیه ثالث

 قانونگذار از کلمه زوجین استفاد‌ه کرد‌ه است بنابراین حکم، فقط شامل زوج و زوجه است. د‌ر صورتی که یکی از نزد‌یکان مانند‌ پد‌ر و یا ماد‌ر یا شخص ثالثی مانند‌ واسطه ازد‌واج، طرف مقابل را با همد‌ستی و تبانی زوج یا زوجه فریب د‌اد‌ه یا نحوه و طریق فریب د‌اد‌ن را به مرتکب ارایه کند‌ و یا به هر شکلی امکان گول خورد‌ن طرف مقابل را تسهیل و ایجاد‌ کند‌، معاون د‌ر جرم بود‌ه و از این جهت قابل تعقیب هستند‌.
اما رویه مشخصی موجود نمی باشد. به عنوان مثال زوج با فریب زوجه مبنی بر اینکه دارای تحصیلات عالیه می باشد، ازدواج نموده و پس از اطلاع زوجه از این امر، وی علیه زوج و پدر وی اقدام به شکایت نموده و مدعی می گردد که پدر زوج از این امر قطعاً مطلع بوده و با سکوت خود موجبات تسهیل عمل مجرمانه را فراهم نموده است که البته چنانچه سوء نیت پدر زوج اثبات گردد می توان با عنوان تبانی یا مباشر معنوی از نامبرده اقدام به شکایت نمود.
بعضی، تدلیس به وسیله ثالث را موجب حق فسخ برای طرف مقابل می دانند. وکیل کیفری در مشهد تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده است.
برای اطلاعات بیشتر در این زمینه با وکیل خوب در مشهد مشورت نمایید.

شکایت فریب در ازدواج

استفاده از حق شکایت فریب در ازدواج، با توجه به فوری از زمان اطلاع متقاضی، مبنی بر تدلیس در ازدواج است. لازم به ذکر است با توجه به قانون مجازات مهلت یکسال در نظر گرفته شده است. جهت طرح شکایت کیفری فریب در ازدواج، دادسرای محل وقوع جرم ( دادسرای محل وقوع عقد نکاح) صالح می باشد. طرح دادخواست حقوقی فسخ نکاح به دلیل تدلیس در ازدواج نیز در دادگاه خانواده محل اقامت خوانده، امکان پذیر است.

مدارک لازم برای فریب ادرواج

• شناسنامه و کارت ملی.
• سند ازدواج یا رونوشت سند ازدواج از دفتر ازدواج.
• استشهادیه شهود.
• فیلم عقد یا خواستگاری در صورت وجود.
• وکالتنامه ی وکیل فریب در ازدواج.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

دادگاه صالح در جرایم قاچاق – وکیل در مشهد – وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

دادگاه صالح در جرایم قاچاق

 

۱. جرم قاچاق انسان در دادگاه انقلاب

۲.جرم قاچاق مواد مخدر ، روانگردان و پیش سازهای آن در دادگاه انقلاب

۳.جرم قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب

۴.جرم قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی

۵.جرم قاچاق کالاهای ممنوعه در دادگاه انقلاب

۶.جرم قاچکالا و ارزاق  در صورتی که به نحو سازمان یافته و حرفه ای باشد و یا مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد در دادگاه انقلاب

۷.جرم قاچاق ( وارد نمودن مشروبات الکلی نه صادرکردن) در دادگاه کیفری ۲

 

‍ رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱-۱۳۹۵/۵/۵ دیوان عالی کشور

نگهداری_تجهیزات_دریافت_از_ماهواره به استثناء تبصره ماده ۳ و ۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه_عمومی_جزایی است.

منتشره در سایت روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶

هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماد ه ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماده ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماد ه ۴۴ آن قانون نمی‌باشد. بر این اساس، رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

وکیل در مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی

توقیف ، ضبط و مصادره اموال

توقیف ، ضبط و مصادره اموال

?توقیف اموال
?عملی حقوقی و موقت است ،
لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه دیون به خواهان ، ” قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد.توقیف ، ضبط و مصادره اموال

?ضبط اموال
?عملی حقوقی و دائم است ،
لذااموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می‌گردد و “غیر قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد.
تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است.

?مصادره اموال
?در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی میگردد که مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می‌باشد.

شرایط مصادره و ضبط اموال

– وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

 

– اجناس و اموال، بلامعارض باشد.

 

– در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد:

 

نه تنها مالکیت ندارند بلکه نباید در اختیار و تصرف طرف باشد.

 

در صورتی که اموال ناشی از جرم یا وسیله ی ارتکاب جرم، از موارد مصرح در قانون و یا متعلق به اموال دولتی باشد،

 

در این صورت اموال مصادره می گردد. در مواردی هم در جریان رسیدگی اموال متهم در رابطه با جرم بوده ضبط می گردد.

 

ضبط و مصادره اموال به عنوان یک مجازات در کنار مجازات اولیه می باشد.

 

توقیف ، ضبط و مصادره اموال

 

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی

 

 

وکیل فروش مال غیر در مشهد

جامعه امروزه و ارتباطات وسیع نیازمند آشنایی با حق و حقوق افراد متقابل با هم دیگر و قانون است. انسان همواره در معرض کلاهبرداران و سودجویان قرار دارد پس برای داشتن برخورد صحیح با آنان باید با حقوق خود آشنا باشد. در این مقاله با عنوان وکیل فروش مال غیر در مشهد به بررسی این جرم می‌پردازیم.

وکیل فروش مال غیر در مشهد

وکیل حسینی مقدم – پایه یک  مشهد

وکیل برای جرم فروش مال غیر

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارات مادی بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم می‌شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود.

فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد وکیل خوب در مشهدبرای شکایت فروش مال غیر بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد.

مثال برای جرم

فرض کنید کسی خانه ی شما را بفروشد و یا ماشینی که متعلق به شخص دیگری است به شما بفروشد به این عمل فروش مال غیر می گویند. انتقال نامشروع و غیر قانونی هر نوع مال متعلق به غیر (اعم از خود مال و منفعت آن ) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگری با سو نیت و محیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می گویند.

فروش مال غیر مصداق کلاهبرداری حساب می شود و علاوه بر مجازات خصوصی به علت مخدوش کردن آرامش جامعه شامل جزای عمومی نیز می شود  و طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. وکیل کیفری در مشهد به طور خلاصه انتقال اموال فردی بدون اطلاع را فروش مال غیر می‌نامند.

منظور از انتقال چیست؟

واژه ی انتقال به معنی زوال (از بین رفتن) مالکیت شخص نسبت به مال و اموال مشخص به نفع مالک جدید می‌باشد. در بحث فروش مال غیر انتقال مال به معنی این است که خود یا مزایا و منفعت مال به شخص دیگری واگذار شود. منفعت مال را با مثال زیر روشن می کنیم. وکیل املاک در مشهد فرض کنید خانه ای بدون اذن صاحب ملک به کسی اجاره داده شود. در این مثال مرتکب از منفعت مال استفاده کرده است.

ارکان جرم فروش مال غیر

فروش مال غیر نیز مانند همه جرایم از سه عنصر قانونی مادی و روانی تشکیل شده است.

عنصر قانونی

ماده ی ۱ قانون مجازات در رابطه با انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ رکن قانونی را تشکیل می دهد و در قانون مدنی در موارد ۲۴۷الی۲۶۳ به معاملاتی که موضوع آن فروش مال غیر است پرداخته است.

عنصر مادی

هر چند که فروش مال غیر زیر مجموعه کلاهبرداری می‌باشد اما احتیاجی به استفاده از وسایل متقلبانه, اغفال مال باخته و تسلیم مال خود به فروشنده ندارد بلکه صرفاً انتقال مال غیر کافی می‌باشد.

عنصر روانی

از اصول حقوق کیفری این است که لازمه ی  تحقق جرم وجود قصد مجرمانه است که به معنای تعلق فعل و انفعالات ذهنی مرتکب بر عمل مجرمانه است و لازم است رفتار مرتکب همراه با علم و اراده باشد.

آیا فروش مال غیر جرم عمدی است؟

بنا به دلایل زیر می توان اعلام کرد که این جرمی عمدی است.

 • از آنجایی که جرم غیر عمد از جمله جرایم استثنا و خلاف اصل است. درصورتیکه مقنن به غیر عمد بودن آن تصریح نورزد بنا به اصل بالا جرم را عمدی تلقی می کنیم.
 • انتقال مال غیر از جمله جرایم علیه اموال است و چون وجه مشترک غالب جرایم علیه اموال عمدی بودن این جرم است، بنابراین جرم مذکور نیز باید جرم عمدی باشد.
 • خود مقنن در قانون مجازات مال غیر مصوب ۱۳۰۸ اشاراتی بر عمدی بودن این جرم نموده.

در  فروش مال غیر چه کسی مجازات خواهد شد، فروشنده، خریدار یا مالک؟

در مجرم بودن و مجازات فروشنده که شکی نیست اما در مواردی ممکن است خریدار و یا حتی مال باخته نیز مجازات شوند. در عمل فروش مال غیر آگاهی و عدم آگاهی خریدار می‌تواند در مجازات و یا تبرعه شدن شخص موثر باشد. البته در هر صورت مال باید به مالک اصلی برگردانده شود.

درصورت آگاه بودن خریدار از این موضوع که مال خریداری شده متعلق به شخص دیگری بوده، خریدار با عنوان معاون جرم خوانده شده و مجازات می شود. علاوه بر این مالک نیز امکان دریافت مجازات دارد.

هنگامی که دارایی و ملک شخص بدون رضایت و آگاهی او انتقال داده شود دادگاه به مالک فرصت یک ماهه بابت ارسال اظهارنامه برای خریدار و مطلع کردن او نسبت به مالکیت خود می دهد.

اگر این زمان تمام شود و مالک اقدامی در این رابطه انجام نداده باشد؛ مالک معاون جرم محسوب می‌شود زیرا در این دست از موارد این امکان وجود دارد که مالک و فروشنده با هم تبانی کرده و قصد کلاهبرداری از خریدار را داشته باشند.

آیا مجازات مجرم در انتقال مال منقول و غیرمنقول تفاوت دارد؟

به طور کلی اموال را می توان در دو دسته اموال منقول و اموال غیر منقول تعریف کرد. نوشته وکیل تصرف عدوانی در مشهد نیز به اموال منقول و غیر منقول پرداخته شده است

اموال منقول به اموالی اطلاق می شود که اساسا قابل لمس بوده و بتوان از جایی به جای دیگر منتقلش کرد. بعضی از اموال ذاتا حکم اموال منقول دارد؛ مانند اثاثیه منزل، ماشین.همچنین اموالی که در حکم اموال منقول بوده مانند حق وثیقه، حق مخترع و یا حقوق افراد در شرکت ها و در رابطه با سهام شرکت.

اموال غیر منقول در لغت به معنای اموالی است که قابل حمل نیست. برخی از اموال ذاتا اموال غیرمنقول هستند مانند معدن، سنگ، خاک ، زمین و از این دست از اموال. برخی از اموال نیز به واسطه فعالیت های انسان در حکم غیر منقول خواهند بود مانند بناها، نهال ها و درختان.

وقتی حرف از فروش مال غیر می‌شود برای اصل جرم تفاوتی ندارد که مال جزو کدام دسته است و مجازات برای هر دو یکسان می‌باشد.

وکیل فروش مال مشاع در مشهد

در رابطه با تعریف مال مشاع(شراکتی) در مقالات گذشته توضیح داده ایم. مال مشاء به اموالی گفته می شود که بیش از یک نفر در آن مال سهم دارند. اگر شریک به اندازه ی سهم خود مالی را انتقال دهد جرم محسوب نمی شود. ولی اگر این شخص علاوه بر سهم خود درصدی از سهم شریک یا شرکای دیگر خود را نیز انتقال دهد مرتکب جرم شده و مجازات خواهد شد. اینکه تصرف مالک آیا در حدود مالکیت خود بوده یا نه گاهی تبدیل به مسئله پیچیده ای می شود. در این موارد و موارد مشابه آن بهتر است با یک وکیل آشنا به مسائل فروش مال غیر مشورت نمایید.

مجازات فروش مال غیر

این جرم همانطور که پیش تر گفتیم به علت بر هم زدن آرامش جامعه شامل دو بخش مجازات به صورت زیر می‌باشد.

 • حبس به مدت ۱ الی ۷ سال
 • پرداخت جزای نقدی معادل مال گرفته شده
 • بازگشت مال به مالک

تفاوت جرم فروش مال غیر با عناوین مجرمانه ی مشابه

 • کلاهبرداری:

فروش مال غیر هم خانواده با کلاهبرداری بوده ولی در مواردی مانند استفاده از وسایل متقلبانه با هم تفاوت دارند.

 • معامله معارض:

درواقع در قانون تعریف مشخصی برای معامله ی معارض عنوان نشده بلکه رویه قضایی مقررات ماده ۱۱۷ قانون ثبت را (ملک یا مالی که توسط مالک بیش از یک بار معامله شود) معامله معارض می‌نامیم و مرتکب به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا۱۰ سال محکوم خواهد شد.

در این معامله واقعیت این است که از معامله دوم شخص مالک محسوب نمی‌شود و آن را به دیگری انتقال میدهد و سمت مالک بودن را اختیار کرده که کلاهبرداری محسوب می‌شود.

 • معامله فضولی:

تفاوت انتقال مال غیر و معامله فضولی در این است که در معامله فضولی فروشنده قصد ایجاد ضرر به مالک را نداشته و گاهی به دنبال سود بیشتر مالک نیز هست ولی در انتقال مال غیر فروشنده با سو نیت و به ضرر مالک عمل میکند.

رد مال (بازگشت مال)

پس گرفتن مال شامل پروسه طولانی و نیازمند صبر و بردباری می‌باشد .

اگر مال بوسیله سند رسمی به فرد دیگری انتقال داده شود مالک باید بعد اثبات جرم در دادگاه کیفری، دادخواست خلع ید “ وکیل خلع ید در مشهد ”  و ابطال اسناد جعلی را در محکمه حقوقی عنوان کند.

در این زمینه ها به همراه داشتن   وکیل فروش مال غیر در مشهد  می تواند کمک شایانی به شما عزیزان کند. برای دریافت مشاوره از بهترین وکیل فروش مال غیر در مشهد با ما در ارتباط باشید.

بخشش شاکی

بعضی جرم ها قابل گذشت می‌باشند و اگر شاکی از شکایت خود صرف نظر کند مرتکب مجازات نخواهد شد.

اما جرم فروش مال غیر از دسته جرم های غیر قابل بخشش می‌باشد

و درصورتی که شاکی از شکایت خود صرف نظر کند مجرم همچنان به حداقل یک سال حبس محکوم می‌شود.

اما اگر شاکی به اصطلاح از خیر مال خود بگذرد قاضی نیز برای ارسال حکم رد مال اصراری ندارد.

مزایای استفاده از وکیل در پرونده فروش مال غیر مشهد

همانطور که پیشتر اشاره کردیم پروسه رد مال نیازمند زمان زیاد و کار ملال آوری است. با داشتن وکیل فروش مال غیر شما می توانید از بهترین و سریعترین راه برای رسیدن به مال خود اقدام کنید.

همچنین با داشتن وکیل فروش مال غیر نیازی به حضور موکل در محکمه نخواهد بود.

درصورتیکه که فروش مال غیر به وسیله دلال باشد، وکیل فروش مال غیر می تواند اموال دلال را نیز توقیف نماید.

برای دریافت مشاوره از وکیل پایه یک  فروش مال غیر در مشهد با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

دادسرای صالح برای شکایت فروش مال غیر

اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب، مرجع صالح برای شکایت کیفری این جرم است و باید به دادسرایی شکایت کرد که جرم فروش یا انتقال مال غیر در حوزه آن واقع شده است.

چه بسا ملک در حوزه قضایی طرقبه باشد اما عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی  مشهد صورت گرفته باشد که در این حالت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مرجع صالح برای تعقیب متهم است.

بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد در صورتی که متهم متواری باشد،دادسرا وی را در هر نقطه‌ای که باشد از طریق اعطای نیابت قضایی جلب می‌کندو اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نشود، دادسرا با اخذ شکایت شاکی و بررسی دلایل و احراز توجه اتهام به فرد متواری با تنظیم کیفرخواست، متهم را به محاکمه می‌کشاند و دادگاه به صورت غیابی او را محاکمه خواهد کرد و حتی مالباخته یا وکیل کیفری انتقال مال غیر می‌تواند از اموال متهم توقیف به عمل بیاورد و برای انجام این امر با تقدیم درخواست به دادسرا یا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقیف می‌شود.

 

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت
از طریق شماره تلفن وکیل در مشهد

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳

وکیل کیفری در مشهد

وکیل کیفری در مشهد در خدمت شماست، مشاوره با بهترین وکلای کیفری در امور جزایی و انجام وکالت توسط وکیل متخصص کیفری در مشهد برای پرونده های جنایی، از نظر وکیل خوب در مشهد برای پرونده های کیفری نقش و عملکرد وی و استفاده از تجارب ایشان در اقناع وجدان دادگاه تاثیر زیادی دارد.

وکیل کیفری در مشهد

وکیل حسینی مقدم – پایه یک دادگستری

متخصص و مجرب در دعاوی مهم کیفری 

وکیل کیفری مشهد

وکیل کیفری شخصی است که پس از سپری کردن تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی و کسب دانش لازم در علم حقوق و فقه، در آزمون کانون وکلای دادگستری پذیرفته شده و دارای پروانه معتبر وکالت است و با توجه به علاقه و تخصص در زمینه امور جزایی و کیفری و تسلط نسبی بر قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، اکثرا در زمینه های جزایی و کیفری قبول وکالت می کند. و تمرکز تجربه حرفه ای شغل وکالت خود را،در امور کیفری و جزایی قرار داده است. که به وکیل کیفری کار هم معروف می شود.

حقوق کیفری

حقوق کیفری مجموع مقرراتی است که بر نحوه اجرای مجازاتها و تعیین واکنش های اجتماعی نظارت می کند، قوانین کیفری ساده ترین و شدید ترین وسیله اجبار قواعد و مقررات اجتماعی است. در دعاوی کیفری نه تنها مال و خانواده مجرم در معرض خطر است، بلکه آزادی حیثیت و جان وی نیز در مخاطره قرار می گیرد.

 انواع مجازات ها 

در قانون مجازات اسلامی مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده است که به پنج دسته تقسیم شده اند برای آنشنایی با نوشته وکیل کیفری مشهد همراه باشید:

حدود
قصاص
تعزیرات
دیات
تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده

حد مجازاتی است که شارع آن راتعیین کرده است وقصاص مجازات فردی می باشد که مرتکب جنایت منجربه قتل یا صدمات بدنی گردیده است و دیه جایگزین قصاص درجنایات عمدی یا غیر عمدی میباشد و تعزیر مجازاتهای جرایمی است که خارج از موارد فوق میباشند. وکلای خوب کیفری مجازات بازدارنده مجازاتی است که از طرف دولت به معنای عام آن برای حفظ نظم و مراعات مصالح اجتماعی مقابل تخلفات ازمقررات و نظامات دولتی تعیین می گردد.

وکیل کیفری درمشهد

انواع وکیل در پرونده های کیفری مشهد

وکیل تعیینی : یا وکالت قراردادی آن است که هریک از اصحاب دعوا برای اقامه و تعقیب آن و دفاع از حق، از طریق شماره  به آدرس و دفتر وکیل ککیفری مراجعه و با وی قرارداد وکالت می‌بندند. وکیل دادگستری شخصی است که به‌غیر از داشتن تحصیلات حقوقی باید پروانه‌ی وکالت کردن را از قوه قضاییه یا از کانون وکلا در پی قبولی در امتحان، اخذ کرده باشد.

وکیل  تسخیری : در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است،چنانچه متهم شخصاً وکیل جنایی معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او سوی مقام قضایی الزامی است. مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.

عرفا هر کدام از وکلای کیفری و غیر کیفری موظف هستند سالانه ۳ مورد وکالت تسخیری را بپذیرند درخصوص حق‌الزحمه وکلای کیفری تسخیری، متهم تکلیفی ندارد و در این‌گونه موارد دادگاه مبلغی را از دریف‌های مربوط به بودجه دادگستری پرداخت می‌کند. وکیل کیفری تعینی به مراتب از وکیل تسخیری دلسوزتر و متعهد تر است و با انتخاب وکیل پایه یک کیفری در مشهد وکیل تسخیری از بین می رود.

وکیل خوب در پرونده جزایی چقدر اهمیت دارد؟

شاید ادعای اینکه دعاوی کیفری ارزش و اهمیت بالاتری نسبت به دعاوی حقوقی دارند، دور از واقعیت نباشد. بدان جهت که دعاوی حقوقی عموماً با جرائم مرتبط با جان مردم و آبروو مال آنها در ارتباط است و هر دو طرف دعوا برای احقاق حقوقی چون حق زندگی، سلامتی، حیثیت، امنیت و مال خود که از جمله حقوق اولیه یک انسان است به طرح و پیگیری دعوا می پردازند.

پرونده های کیفری از دشواری خاصی برخوردار هستند. با اعطاء وکالت می توانید بیشترین اطمینان را از موفقیت پرونده کیفری خود در مشهد اعم از طرح و دفاع کسب نمود.

در هر پرونده کیفری مشهد چند وکیل می توانیم انتخاب نماییم؟

طرفین می توانند برای شکایت یا دفاع، وکیل یا وکلای خود را معرفی کنند در صورت تعداد وکیل حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

 دادسرا:

در این مرحله شاکی یا متهم می‌توانند دو نفر وکیل خوب دادگستری معرفی کنند لازم به ذکر است حسب ظاهر ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله دادسرا متهم یک نفر وکیل دادگستری را همراه خود داشته باشد.

دادگاه کیفری۲: در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری دو هر یک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند. صرفا حضور یکی از وکلا برای تشکیل جلسه کافی است.

دادگاه کیفری یک: در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک مشهد هر یک از طرفین می توانند حداکثر ۳ وکیل به دادگاه معرفی کند.

دادگاه انقلاب ؛ در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب باید قائل به تفکیک شد چنانچه موضوع اتهام از جرایم مذکور بندهای الف، ب، پ ،ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باشد تعداد وکلای پایه یک دادگستری هر یک از طرفین حداکثر سه نفر و در سایر موارد حداکثر دو نفر می باشد.

وکیل کیفری در مشهد

حق دسترسی به وکیل در جرایم کیفری

ضعف آگاهی متهم از موازین قانونی و حقوقی حضور شخصی با اطلاعات و تجارب حقوقی در جهت رفع اتهامات ناروا علیه متهم را در مرحله حساسی همچون کشف جرم به طور اعم و بازجویی ها به طور اخص الزامی می کند چرا که ضابطین دادگستری در این مرحله دارای اختیارات وسیعی هستند و حضور وکیل مشهد متهم نه تنها از سوء استفاده مأمورین از اختیارات خود در جمع آوری دلایل غیر اصولی علیه متهم بی گناه و نا آگاه از قانون جلوگیری می کند. بلکه مانع از اظهارات ناسنجیده متهم علیه خود نسبت به جرم می شود.

حق معرفی وکیل در مرحله دادسرا

بخش عمده پرونده‌های کیفری در مشهد مربوط به مرحله تحقیقات است. در این مرحله پرونده تشکیل و دلایل جمع‌آوری و پرونده تکمیل می شود، امروزه تحقیقات مقدماتی می تواند در حضور وکیل متهم صورت گیرد. وکلای جنایی نه تنها حق دارد پرونده کیفری را مطالبه کند و همانند وکیل شاکی از محتویات پرونده مطلع گردد و نظرات خود را به بازپرس اعلام و حتی انجام تحقیقات خاصی را از وی تقاضا نماید.

حق معرفی وکیل در دادگاه کیفری

حق داشتن وکیل در مرحله دادرسی از جمله تضمیناتی است که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های کیفری پیش بینی می شود. این مهم در اصل سی و پنجم قانون اساسی چنین آمده است که: «در همه دادگاه ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»

در دادگاه کیفری تمام دلایل له و علیه متهم با حضور طرفین دعوی به بحث گذاشته می شود و هیچ دلیل و مدرکی بدون بحث و مذاکره در جلسه رسیدگی نمی تواند علیه متهم موثر باشد. اجرای یک دادرسی کیفری عادلانه مقتضی آن است که به متهم امکان دفاع از خود در برابر اتهامات انتسابی داده شود.

حق الوکاله وکیل کیفری مشهد چقدر است؟

مبلغ حق الوکاله بر حسب نوع اتهام، اینکه در مرحله بدوی است یا تجدیدنظر و اینکه در همان شهر یا شهر دیگری باشد متفاوت است مثلا هزینه حق الوکاله یک وکیل در مشهد که به دادگاه بجنورد سفر می کند فرق دارد. مطابق قانون هزینه سفر وکیل کیفری نیز بر عهد موکل است. وکیل حداقل رقم حق الوکاله را در وکالتنامه خود قید می نماید و بر اساس آن تمبر باطل می نماید.

اخیرا آیین نامه حق الوکاله تصویب شده است که مبلغ آن حسب نوع درجه جرم و مرحله متغییر است و وکلای دادگستری مشهد بایستی بر اساس آن تمبر وکالتی خود را باطل نمایند تا دفتر دادگاه ،وکالت را ثبت نماید،

بهترین وکلای کیفری مشهد را چگونه پیدا کنم ؟

بهترین وکلای کیفری و حقوقی(وکیل حقوقی در مشهد) برای پرونده شما در مشهد برای شما کسانی هستند که تخصص کیفری دارند.البته بهترین وکیل دادگستری کیفری علاوه بر متخصص بودن باید داری تعهد، صداقت و امانتداری نیز باشد تا نتیجه بسیار خوب و عالی حاصل شود.

برای انتخاب بهترین وکیل کیفری سایت وکیل مشهد شرایط دارد از جمله:

 •  مشاوره حضوری جهت ارزیابی وکیل
 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلای کیفری

بهترین وکیل کیفری از کرامت انسانی متهم دفاع می نماید و به اتهام موکل خود نگاه نمی کند همواره احترام مقامات قضایی در دادگاه های کیفری مشهد را رعایت می نماید و برای کشف واقعیت و برقرای عدالت به مقام قضایی کمک می نماید ولی اولویت او در هر صورت دفاع از حقوق موکلش است.

ثبت زمان ملاقات حضوری و قبول وکالت از طریق شماره تلفن وکیل در مشهد

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳

وکیل رابطه نامشروع در مشهد

وکیل رابطه نامشروع در مشهد : با توجه ضرورت و اقتضای جامعه، بسیاری از روابط بین زن یا مرد و دختر یا پسر نمیتواند عنوان روابط نامشروع داشته باشد. چرا که رابطه نامشروع مستلزم رابطه فیزیکی مادون زنا می باشد نه روابط تلفنی یا پیامکی یا قدم زدن در پارک یا رفتن به کافی شاپ، بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آن‌ها چه می‌باشند.

وکیل روابط نامشروع در مشهد

پرونده های کیفری از طریق وکیل کیفری در مشهد و مخصوصا جرام منافی عفت، زنا و رابطه نامشروع با آبرو حیثیت انسانها در ارتباط است بنابر این ضرورت دخالت بهترین وکیل رابطه نامشروع در مشهد که در زمینه جرایم منافی عفت تخصص نیز داشته باشد بسیار احساس می شود. اعاده حیثیت وکیل از اتهام موکل مبنی بر رابطه و خیانت نیز توسط وکیل انجام می شود.

ارتباط نامشروع چیست؟

انجام هرگونه عملی که با عفت عمومی جامعه در تعارض باشد، رابطه ی نامشروع می باشد. رابطه نامشروع نیازی به تماس فیزیکی دارد و به معنای رابطه ی جنسی نیست، پس هر ارتباط و معاشرتی که محتوای آن برخلاف شرع بین زن و مرد نامحرم باشد را شامل می شود. مثلا در صورتیکه پسر و دختری با هم دوست باشند و میان آنها با ارسال پیامک، حرف های مبتذل و مستهجن رد و بدل شود، رابطه نامشروع تلقی می گردد.

مصادیق روابط نامشروع

موارد مطرح شده در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از قبیل تقبیل و مضاجعه که جنبه حصری یا تمثیلی دارند را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: موارد مطرح شده در این ماده جنبه تمثیلی و مصداقی دارند و قضات در موارد مشابه می‌توانند شخصا  ”‌ استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی‌گیرد.

زیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی هستند برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت است درمورد داشتن رابطه تلفنی و پیامک عاشقانه و حتی مستهجن نیز در رویه قضایی فعلی متاسفانه با باز گذاشتن دست قضات در مواد قانونی مربوطه، آنها می‌توانند نسبت به این موارد علی الخصوص در مواردی که شاکی خصوصی داشته باشد و تقاضای پی گیری کرده باشد حکم به مجازات متهمین صادر کند

روابط نامشروع به صورت تلفنی یا پیامک

اگر دلیل رابطه نامشروع ارتباط تلفنی و پیامکی از سوی شاکی اظهار شده باشد دادگاه یا دادسرا می تواند از اپراتور مربوطه تلفن همراه، اطلاعات مربوط به تماس های تلفنی و پیامک های متهم را به جهت بررسی اخذ کند.

نکته ی قابل توجه این است که اطلاعات تماس و پیامک همسر اطلاعات شخصی محسوب می شود و فقط به تشخیص دادگاه یا دادسرا، که برای کشف جرم است می توان پرینت آن را از طریق استعلام اخذ نمود. بر طبق مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اپراتورهای تلفن همراه موظفند اطلاعات را تا ۶ ماه ذخیره کنند بنابراین اطلاعات تماس یا متن پیامک های مربوط به ۶ ماه قبل معمولا نگهداری نمی شود.

توجه داشته باشید که پیامک و تماس های تلفنی برای تشخیص جرم رابطه نامشروع و تقویت علم قاضی برای صدور حکم محکومیت می باشد.

وکیل رابطه نامشروع درمشهد

روابط نامشروع در شبکه های اجتماعی

اطلاعات شبکه های اجتماعی مثل تلگرام، که داخلی نیستند قابل دسترس نیست تا دادگاه بتواند از آن ها استعلام نماید یا پلیس فتا از طریق هک یا به دست آوردن رمز شخصیِ یک نفر بتواند اطلاعات مربوط به آن را بدست بیاورد لذا اگر دلیل شخصی برای رابطه نامشروع همسر، صرفا تلگرام باشد، بدون این که اطلاعات از آن داشته یا اسکرین شات و عکس گرفته باشد در صورت عدم همکاری متهم، اطلاعات رابطه نامشروع از طریق تلگرام او قابل به دست آوردن نیست و متهمان معمولا در این خصوص برای جرم رابطه نامشروع همکاری نمی کنند اما درصورت وجود مدارک فوق، قاضی می تواند با استناد به آنها متهم را احضار و محاکمه کند.

تفاوت زنا با رابطه نامشروع

زنا به معنای داشتن رابطه جنسی و عمل دخول میان زن و مرد می باشد و کاملا با رابطه نامشروع تفاوت دارد. مجازات زنای محصنه صد ضربه شلاق حدی ولی مجازات رابطه ی نامشروع تا نود و نه ضربه شلاق تعزیری می باشد.

دادگاه صالح برای شکایت

رسیدگی به جرم عمل نامشروع و عمل منافی عفت مستقیما در صلاحیت دادگاه است و نه دادسرا. بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود.

بعنوان مثال اگر زن یا مردی در مشهد قصد شکایت رابطه نامشروع داشته باشدبایستی مستقیما با در دست داشتن شکواییه رابطه نامشروع به دادگاه کیفری ۲ مراجعه نماید و هیچ کدام از دادسراهای مشهد صالح به رسیدگی نیستند. لازم به ذکر است که معاون قضایی نیز در صورتی پرونده رابطه نامشروع را ارجاع می دهد که دلایل کافی و یفین آور باشد.

شکایت کیفری روابط نامشروع

در صورتی که قصد شکایت کیفری از فردی به جرم رابطه ی نامشروع را داشته باشید می توانید مراحل زیر را انجام دهید:

می توانید برای شکایت کیفری، با وکیل روابط نامشروع به صورت تلفنی مشورت نمایید
شکایت کیفری روابط نامشروع نیاز به تنظیم شکوائیه دارد، اگر اطلاعات کافی برای تنظیم شکوائیه ندارید می توانید به صورت حضوری با وکیل رابطه نامشروع مشورت کنید.
شما می توانید در صورتی که تمایلی برای حضور در دادگاه و یا وقت کافی برای شکایت ندارید، به وکیل ارتباط نامشروع وکالت بدهید که شکایت را انجام دهد.

در صورتی که قصد داشتید شکایت را وکیل روابط نامشروع انجام دهد، مدارک زیر را به همراه داشته باشید

مدارک لازم برای اثبات رابطه

هر مدرکی که نشان دهنده روابط خارج از عرف ۲ نفر نامحرم باشد که می تواند شهادت شهود، عکس های گرفته شده، پرینت پیامک ها، چت های شبکه های مجازی ازجمله تله گرام و اینستاگرام، گزارش پلیس ۱۱۰ و به طور کلی هر مدرکی که بتواند مقام قضایی را به این علم برساند که رابطه نامشروع در میان بوده است .

اکیدا توصیه می شود قبل از اطمینان کافی از نتیجه گیری شکایت رابطه نامشروع ، اقدام ننمایید. توصیه بهترین وکیل رابطه نامشروع در مشهد این است که قبل از از اقدام به شکایت رابطه نامشروع ، موضوع و دلایل خود را  با  وکیل متخصص کیفری در زمینه جرم روابط نامشروع که تجربه وکالت موفق در پرونده‌های کیفری منافی غفت داشته است، در میان گداشته سپس در صورت توصیه وکیل در مشهد دادگستری ، اقدام لازم را انجام دهد.

نقش علم قاضی در اثبات روابط

مسلماً این جرم با شهادت شهود و علم قاضی قابل اثبات است. از نظر بهترین وکیل رابطه نامشروع اما گاهی به ادله ای همچون پرینت مکالمات، پیامک ها، شواهدی در شبکه های اجتماعی و نیز تصویر، فیلم و صوت از روابط بین زن و مرد که علقه زوجیت بین آنها نبوده و حاکی از رابطه عاشقانه و یا جنسی باشد، میتوان استناد و جرم را اثبات کرد

طبق ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی: «در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان از انظار، ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است».

حکم قاضی برای پرینت پیام کوتاه

برای اثبات رابطه نامشروع از پرینت مکالمات، پیامک ها و نیز تصویر، فیلم و صوت روابط بین زن و مرد که علقه زوجیت بین آنها نبوده و حاکی از رابطه عاشقانه و یا جنسی باشد، در مواردی که از طریق رسانه های جمعی

مانند شماره تلفن موبایل های هوشمند، کامپیوترها و شبکه های مجازی مانند؛

تلگرام، اینستاگرام و…. واقع می گردد نیز قابل اثبات است.

بر طبق مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،

اپراتورهای تلفن همراه موظفند اطلاعات را تا ۶ ماه ذخیره کنندبنابراین اطلاعات تماس یا متن پیامک های مربوط به ۶ ماه قبل معمولا نگهداری نمی شود.البته قضات دادگاه کیفری اصولا در محدوده شکایت و دلایل شاکی رسیدگی می نمایند.

وکیل رابطه نا مشروع در مشهد

مجازات رابطه نامشروع

هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبی تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شدمجازات جرم رابطه نامشروع در ماد ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مشخص شده است. طبق این ماده مجازات رابطه نامشروع، شلاق تا ۹۹ ضربه خواهد بود از کلمه ” تا ” مشخص است که این مجازات می تواند از ۱ تا ۹۹ ضربه شلاق باشد نه بیشتر از آن.

مجازات رابطه نامشروع به اجبار، مانند مجازات رابطه نامشروع است با این تفاوت که اگر یکی از زن یا مرد برای رابطه نامشروع اکراه داشته باشد و به زور مجبور به این کار شود، مجازات فقط نسبت به اکراه کننده اعمال می شود. برای مثال اگر مردی، زنی را به اجبار و اکراه وادار به یکی از مصادیق رابطه نامشروع مثل در آغوش گرفتن کند، تنها مرد محکوم به مجازات جرم رابطه نامشروع خواهد شد. (مجازات شلاق تعزیری معمولا ۷۵ ضربه شلاق است)

آیا رابطه نامشروع حبس دارد؟

مجازات رابطه نامشروع بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تا ۹۹ ضربه شلاق می باشد بنابراین در جرم رابطه نامشروع مجازات زندان وجود ندارد و فرقی نمی کند که مرتک جرم روابط نامشروع متاهل باشد یا مجرد. مگر اینکه در کنار راوابط نامشروع مرتکب جرم دیگری بشوند که  آن جرم حبس داشته باشد.

آیا شلاق رابطه نامشروع قابل خریدن است؟

افرادی که علیه آنها شکایت کیفری رابطه نامشروع مطرح شده این پرسش را بارها ار وکلای متخصص جرم رابطه نامشروع می پرسند که آیا می توان حکم شلاق تعزیری رابطه ی نامشروع را خرید!؟یک وکیل رابطه نامشروع در مشهد به این سوال اینگونه پاسخ می دهد:

 به کار بردن کلمه خرید در مجازات های کیفری درست نیست و بهتر است بگوییم که قابل تبدیل به جزای نقدی هست یا خیر؟ بنابر این  اگر رای دادگاه در خصوص رابطه نامشروع  قطعی شده باشد امکان خرید یا به عبارت بهتر تبدیل آن به جزای نقدی وجود ندارد. ولی اگر رای قطعی نشده باشد، .

طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ، قاضی مجازات را تا ۹۹ ضربه شلاق  تعیین می کند که قابل تبدیل به جزای نقدی می باشد که آرای نیز در این خصوص وجود دارد که قضات دادگاه کیفری مجازات را تبدیل به جزای نقدی نمودند.

تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی

امکان تبدیل مجازات رابطه نامشروع به جریمه نقدی وجود دارد. شلاق به عنوان یک مجازات تعزیری در جرم رابطه نامشروع، می تواند به جریمه نقدی تبدیل شود که میزان آن را قاضی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مرتکبین جرم، مشخص می کند .

تعلیق مجازات شلاق جرم رابطه نامشروع

از نظر وکیل رابطه نامشروع در مشهد ، مجازات این جرم  قابل تعلیق است. هرچند تعداد اندکی از قضات در رویه قضایی اعتقاد به عدم تعلیق جرم رابطه نامشروع دارند، این تفسیر نشات گرفته از این است که مطابق قانون مجازات جرایم منافی عفت غیر قابل تعلیق است و رابطه نامشروع نیز در فصل مربوط به جرایم منافی عفت آمده است. که بنظر این استدلال و تفسیر قضایی شایسته نیست. آرایی از دادگاه کیفری مشهد در این زمینه صادر شده است که رابطه نامشروع را تعلیق نمودند.

آثار روابط نامشروع بر رابطه زوجیت

در مواردی نیز مردان دادگاه‌های خانواده، همسر خود را تهدید می‌کنند که اگر راضی به طلاق توافقی نشود، با جور کردن شاهد و طرح دادخواستی با عنوان رابطه نامشروع آبروی آنها را می‌برند. اغلب این مردان نمی‌دانند که حتی اگر چنین جرمی‌ نیز در مورد همسرشان به اثبات برسد، این مساله بحث مهریه و سایر حقوق را منتفی نمی‌کند. در ادامه تاثیر هر یک را بررسی می نماییم.

تاثیر رابطه نامشروع بر مهریه

با اثبات رابطه نامشروع در دادگاه کیفری و صدور حکم محکومیت هیچ تاثیری در حقوق مالی زن من جمله مهریه ندارد ، و فرقی نمیکند که  حکم رابطه نامشروع با اقرار زن ثابت شده باشد یا دلایل دیگر، بنابراین  محکومیت هیچ تاثیری در حقوق ناشی از ازدواج ندارد و اگر مردی به خاطر رابطه ی نامشروعِ زنش بخواهد او را طلاق بدهد، باید مهریه او را بدهد.

رابطه نامشروع و نفقه

بعضی از افراد گمان می کنند که اگر زنی با مرد غریبه رابطه ی نامشروع داشته باشد، دیگر نمی تواند از شوهرش نفقه گذشته خود را مطالبه کند. رابطه نامشروع و نفقه هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد. یعنی حتی اگر شوهر بتواند رابطه نامشروع همسرش را اثبات کند، اگر زن بخواهد، می تواند نفقه گذشته خود را از شوهر مطالبه کند.

تاثیر رابطه نامشروع بر حضانت

در خصوص اینکه ارتکاب جرم نامشروع زن، باعث سلب حضانت از او می شود یا خیر؟ به نظر یک وکیل خوب در مشهد برای رابطه نامشروع ، باید قائل به تفسیر شد، آنچه اهمیت دارد و ملاک اعتبار است نظر قاضی و مصلحت طفل است ولی اگر مادر شهرت به فساد پیدا کند قطعا باعث سلب حضانت از وی خواهد شد زیرا بدیهی است چنین مادری صلاحیت تربیت چنین فرزندی را ندارد. و لی بستگی به نظر قاضی و اوضاع و احوال دیگر دارد.

وکیل رابطه نامشروع

رابطه نامشروع و طلاق از طرف مرد

در صورتی که مرد بتواند رابطه ی نامشروع همسر خود را اثبات کند و سپس بخواهد همسر خود را طلاق بدهد، زن از حقوقی (وکیل حقوقی در مشهد)مانند اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی محروم می ماند.

بر طبق قانون حق طلاق با مرد است و برای طلاق دادن زن نیاز به دلیل خاص از جمله اثبات رابطه نامشروع ندارد. ولی ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه ناشی از ازدواج می باشد

که در رای دادگاه منعکس می گردد. اما اثبات رابطه نامشروع مرد می تواند باعث بوجود آمدن عسر و حرج زن شود که بتواند از طریق آن طلاق خود را بگیرد. در مواردی زن از ترس آبروریزی و دادگاه، در قبال طلاق و شکایت نکردن شوهر، حاضر به گذشت از مهریه و اصطلاحا طلاق توافقی شده است ولی از حیث مقررات اثبات رابطه نامشروع باعث از بین رفتن مهریه نخواهد شد.

رابطه نامشروع و حق طلاق

یکی از مواردی که زن می تواند از شوهر خود طلاق بگیرد، اثبات عُسر و حَرَج و یا ازدواج شوهر بدون اجازه زن و یا رابطه نامشروع است. در بسیاری از موارد مردانی که ازدواج کرده اند، مرتکب رابطه نامشروع می شوند. مثلا آقایی که ازدواج کرده است با یکی از همکاران خود که خانم می باشد، بعد از ترک محل کار خود به کافی شاپ یا منزل او می رود و ساعاتی را با او می گذراند.

رابطه نامشروع و ارث

در بسیاری از موارد اتفاق می افتد که خانمی بعد از اینکه ازدواج کرد، با یکی از همکاران مرد خود رابطه نامشروع برقرار می کند و یا مرتکب عمل زنای محصنه می شود. در صورتی که شوهر این خانم بتواند رابطه نامشروع و یا زنا را اثبات کند، ارتباطی با سهم الارث خانم نخواهد داشت.

مثلا مردی از همسر خود به جرم رابطه نامشروع شکایت می کند. بعد از رسیدگی در دادگاه، اثبات می شود که خانم رابطه نامشروع داشته است. در این میان شوهر فوت می کند و یک خانه و یک ویلا از خود بجا میگذارد. زمانی که وراث قصد تقسیم ارث را داشته باشند، با وجود اینکه همسر ایشان رابطه نامشروع داشته اما از شوهر خود ارث خواهد برد.

شکایت رابطه نامشروع بعد از طلاق

به نطر وکیل رابطه نامشروع در مشهد بعد از طلاق زن و شوهر سمتی برای طرح شکایت کیفری رابط نامشروع علیه یکدیگر نداشته باشند ولی از طرفی با توجه به اینکه اثبات رابطه می تواند موثر در سلب حضانت باشد قائل به  امکان طرح شکایت باشیم. لازم به دکر است که جرم رابطه نامشروع غیر قابل کذشت است

مزایای داشتن وکیل در پرونده رابطه نامشروع

مدت زمان اثبات جرم رابطه نامشروع کمتر میباشد.
اصولا نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
اعاده حیثیت وکیل از اتهام موکل مبنی بر رابطه نامشروع
اعلام و کسب رضایت شاکی توسط وکیل رابطه نامشروع

وکیل رابطه نامشروع در مشهد : رضایت شاکی فقط موجب تخفیف در مجازات میشود و کلا از بین نخواهد رفت.رزرو مشاوره حضوری از طریق شماره تلفن وکیل در مشهد امکان پذیر استرابطه نامشروع یکی از جرایم منافیِ عفت می باشد که نیازی به شاکی خصوصی ندارد، یعنی جرم رابطه نامشروع به دلیل اینکه موجب برهم زدن نظم جامعه می شود، جزء جرایم غیرقابل گذشت است و در صورتیکه شاکی خصوصی نداشته باشد و یا رضایت بدهد، مجازات فرد از بین نمی رود.

آرای دیوان عالی کشور در خصوص رابطه نامشروع

۱.به ورود مرد اجنبی در خانه زن شوهر دار در غیاب شوهر او صرفا رابطه نامشروع اطلاق نمی شود چه ممکن است ورود او به قصد و منظور دیگری باشد.

۲.صرف مکاتبه مبنی بر ابراز تمایل و علاقه به ازدواج بین زن و مردی که فاقد موانع نکاح باشند جرم تلقی نمی شود و با جرم نبودن عمل، اولیاء آن هم وصف شاکی خصوصی را نخواهند داشت.

۳.بیان تقبیل و مضاجعه در ماده ۶۳۷ ق.م.ا. تمثیلی است و حصری نیست و شامل موارد مشابه که عمل منافی عفت به آن صدق نماید نیز می گردد.

۴.رابطه نامشروع، موضوع ماده ۶۳۷ ق.م.ا. در قانون تعریف نشده مع هذا، همانطور که از عنوان آن برمی آید عملی دو جانبه یعنب توافق دو نفر(زن و مرد) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن است بنابراین صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک یا خیابان، مکاتبه و… رابطه نامشروع به معنی یاد شده به شمار نمی آید.

در آخر

اگر چنانچه طرفینی که در رابطه نامشروع متهم گردیدند، دفاعیاتی موجه داشته باشند و به طور مثال مدعی باشند که  فاقد قصد انجام جرم بوده اند مسلماً محکوم نخواهند شد پس دفاع وکیل رابطه نامشروع به ایشان می تواند کمک کند که قاضی ایشان را تبرئه نماید و یا اگر به شهودِ تعرفه شده و یا حتی گزارش مرجع انتظامی معترض باشند، اظهارات وکیل رابطه نامشروع و دفاعیات وی کارساز خواهد بود.

امیدواریم که این مطالب مورد توجه شما قرار گرفته باشد اگر خواندن این مطالب برایتان سودمند بود آن را با کسانی که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید.

 

ثبت زمان ملاقات حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳