وکیل تقسیم ترکه در مشهد

وکیل تقسیم ترکه در مشهد

وکیل تقسیم ترکه در مشهد

فهرست مطالب

وکیل تقسیم ترکه در مشهد ؛ پس از فوت مورث ممکن است بین اعضای خانواده او بر سر تقسیم اموال به جا مانده اختلافاتی به وجود آید و بسیاری از این اختلافات به دلیل عدم آگاهی اشخاص از شرایط و مراحل تقسیم ترکه یا مشاوره نگرفتن از بهترین وکیل تقسیم ارث می باشد. در ادامه به بررسی دقیق تر تقسیم ترکه خواهیم پرداخت.

وکیل تقسیم ترکه

اولین مرحله جهت انجام امور تقسیم ترکه مشخص شدن اشخاصی است که از ماترک ارث می برند لذا مطابق قانون می بایست عملیات قانونی تحت عنوان انحصار وراثت انجام گیرد که این عملیات حقوقی خود دارای ضوابط و مقررات خاص و انحصاری می باشد و بسیار مهم و ضروری است که این ضواط رعایت گردد تا از تبعات قانونی آن جلوگیری شود.

اشخاص که می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت دهند عبارتند از وراث متوفی، هر شخص ذینفع به جز وراث، کسانی که از متوفی طلبکار بوده اند، وصی و اشخاصی که از طرف وراث مالی از ماترک به آنان منتقل شده باشد.

وکیل مهر و موم ترکه

مهر و موم ماترک  اقدامی است که حفظ ماترک از هرگونه دخل و تصرف مادی و حقوقی انجام می شود به این صورت که بنابر درخواست اشخاص یا وکیل مشهد ، شورای حل اختلاف  اقدام به صورت برداری و مهر و موم آنها می کند.چه اشخاصی می توانند درخواست مهر و موم ترکه را بکند؟

ورثه یا قائم مقام قانونی آنها، موصی له، طلبکاری که سندش مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه از و ترس از تضییع اموال ندارد، وکیل حجر در مشهد اگر بین ورثه متوفی محجوری باشد که ولی یا قیم نداشته باشد دادرس باید مراتب را به دادستان جهت نصب قیم اطلاع دهد اموالی که  مهر و موم آنان ممکن نیست صورت اجمالی آنان برداشته شده و در صورت لزوم نگهبانی و آن می گمارند.

وکیل تحریر ترکه در مشهد

پس از ادای دیون متوفی بحث تحریر ترکه مطرح است که در این مرحله تمام اموال و دارایی باقی مانده جمع آوری و مشخص شده و دارای اصول خاصی می باشد، به طور مثال تکلیف اموال ضایع شدنی در این مرحله روشن می شود تا از تلف شدن این اموال جلوگیری گردد.
پس از انجام امور مربوط به تحریر ترکه در صورتی که مال مشاعی بین ما ترک یا حق و دینی نسبت به ثالثی در اموال وجود داشته باشد که تعیین و تکلیف نشده باشد، به درخواست هر یک از وراث یا هر ذینفعی، مهر و موم ترکه انجام می شود، به عبارتی مهر و موم ترکه به منظور حفظ شدن و در امنیت قرار گرفتن ما ترک تا زمان تعیین وضعیت مالی و تقسیم ترکه می باشد و پس از انجام امور ذکر شده مراحل تقسیم ترکه بین وراث تحت نظارت دادگاه انجام می شود.

تحریر ماترک یعنی تعیین میزان دارایی و بدهی‌های متوفی، درخواست تحریر ترکه از ورثه یا قائم مقام قانونی آنان و وصی برای اداره اموال پذیرفته میشود. تحریر ترکه در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد وکیل تقسیم ترکه در مشهد که به فاصله زمانی کمتر از یک ماه و بیشتر از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد تعیین و در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌شود تا ورثه، بستانکاران، مدیونین متوفی و هر کس که حقی بر ترک دارد در ساعت و روز معین حاضر شود.

قبول یا رد ترکه

وارثان در برابر ترکه یکی از سه موضع را دارند: قبول بی قید ترکه: بدین معنی که میراث را ببرند و دیون و واجبات مالی را بدهند و قبول در حدود صورت ترکه: در این فرض نیز وارث ترکه را می پذیرد ولی با قید حدود صورت ترکه خاطر نشان می کند که تنها تا میزان آنچه از ترکه به او می رسد، مسئول پرداخت دیون است.

رد ترکه: در این فرض، وراث عطای میراث را به لقایش می بخشد و در تصفیه و اداره ی ترکه دخالت نمی کند با وجود این، اگر پس از تصفیه ی ترکه، چیزی از آن باقی بماند به او داده می شود. پس رد ترکه به معنی رد مالکیت آن نیست، بلکه به معنی رد تصفیه ی ترکه است.

تصفیه ماترک

مقصود از تصفیه ی ماترک تعیین بدهی ها  و حقوق بر عهده ی متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. وصی و هریک از ورثه یا وکیل آنها می توانند از دادگاه کتبا تصفیه ی ترکه را بخواهند. عملیات تصفیه حسب مورد بر عهده وصی یا ورثه ای است که ترکه را قبول کرده اند و در صورت نبود آنها دادگاه اقدام به تعیین مدیر تصفیه می کند. مسئول تصفیه به موجب قانون امور حسبی می توانند هر اقدامی را که برای اداره ترکه لازم می داند، انجام دهد. وکیل خوب دادگستری  بر تمام قوانین ارث تسلط دازرد.

ترکه در حقوق به چه معناست؟
در اصلاح حقوقی ترکه به اموال و حقوقی گفته می‌ شود که از متوفی باقی خواهد ماند. ترکه باقی‌ مانده مانند یک مال مشاع است و تمام وراث دارای حق مالکیت هستند و مانند یک نوع شراکت اجباری است.

اموالی که جزء ترکه محسوب می شوند:

دارایی مثبت مانند اموال منقول و غیر منقول، دارایی منفی مانند بدهی‌ها و علاوه بر این موارد، حقوق مالی نیز جزء ترکه محسوب می شوند که در این مورد می ‌توان به حق خیار، حق رد و اجازه عقد فضولی در زمانی‌ که مالک قبل از رد یا اجازه فوت کند و یا حق رهن مرتهن بر عین مرهونه اشاره کرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه اموال مورد ترکه با وکیل تقسیم ترکه در مشهد مشورت نمایید.

مواردی که شامل دیون تقسیم ترکه می شود:

وراث برای اینکه بتوانند سهم خود را از این مال مشترک جدا کنند، ابتدا باید هزینه بدهی ها و دیون متوفی را به کمک وکیل تقسیم ترکه، از ترکه جدا کنند و بعد از آن، آنچه را که باقی ماند میان خود تقسیم کنند.
۱. هزینه کفن و دفن و سایر هزینه های ضروری
۲. بدهی های متوفی که بعد از هزینه ی کفن و دفن بر سایرین مقدم است.
۳. حقوق خدمه و کارگران
۴. مطالبات اشخاص که مال آن ها به عنوان ولایت تحت اداره متوفی بوده است.
۵. نفقه و مهریه زن

اشخاصی که حق درخواست تقسیم ترکه در مشهد را دارند:

وراث، وصی، قیم هر وارثی که محجور باشد، امین غایب، کسی که سهم الارث بعضی از وراث به او منتقل شده است، موصی له و موصی به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد، حق درخواست تقسیم ترکه را خواهند داشت.

اگر ورثه جنین باشد تقسیم ترکه به چه صورت است؟

در صورتی که جنین متعلق به متوفی، ولی یا وصی نداشته باشد، برای اداره سهم الارثی که به جنین می رسد، باید امین یا وکیل تقسیم ترکه تعین شود تا حق او داده شود. نکته ای که در اینجا مطرح می شود. دادگاه در برخی موارد علاوه بر انتخاب یک امین، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر انتخاب کرده تا بر کارهای امین نظارت داشته باشد و برای ناظر نیز حدود اختیارت تعریف می کند، تا مطمئن شود که ورثه متوفی به حق خود خواهد رسید.

اگر متوفی چند همسر داشته باشد تقسیم ترکه به چه صورت است؟

اگر متوفی مرد باشد و بیش از یک زن دائم داشته باشد هر یک از زن ها می توانند از اموال ترکه درخواست تقسیم ترکه برای خود داشته باشند، که معمولا یک هشتم کل اموال به عنوان ارث بین زن های متعدد مرد متوفی به طور مساوی تقسیم می شود.

ابطال تقسیم ترکه

برای ابطال تقسیم باید شکایت کرد. چنانچه بعد از تقسیم ترکه مشخص شود که به شکل صحیح انجام نشده با نظر دادگاه این تقسیم ترکه باطل اعلام می‌ شود. به عنوان مثال بعد از تقسیم ترکه ممکن است یکی از ورثه معتقد باشد که حق او تضییع شده است.

در چنین حالتی اگر تقسیم با یک سند عادی انجام شده باشد فرد معترض می‌ تواند به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و به دادگاه تقاضای تحریر و تقسیم ترکه بدهد. معمولا برای این امر نیاز به دلایل و شواهد مستحکمی است و در غیر این صورت ممکن است دعوا رد شود.
چنانچه به تقسیم ترکه انجام شده معترض هستید، برای ابطال آن از وکیل ابطال تقسیم ترکه در مشهد کمک بگیرید.

دادخواست تقسیم ترکه

درخواست تقسیم ترکه باید کتبی و با رعایت نکات زیر باشد:
۱) نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی
۲) ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود.
● چنانچه یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای آنان امین یا قیم تعیین و پس از آن تقسیم ترکه انجام خواهد شد.
● طبق ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی هرگاه در درخواست تقسیم ترکه، نام تمامی ورثه و اشخاص دیگری که ارث باید بین آنها تقسیم شود ذکر نشده باشد، دادگاه قرار رد درخواست تقسیم ترکه را صادر می کند. درخواست تقسیم ترکه خود را با کمک بهترین وکیل ارث مشهد انجام دهید.

مرجع صالح برای تقسیم ترکه در مشهد

 

وکیل تقسیم ترکه در مشهد
وکیل تقسیم ترکه در مشهد

مرجع صالح برای تقسیم ترکه، طبق قانون مدنی دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن جا واقع شده است و اگر آخرین اقامتگاه مشخص نباشد دادگاه محل آخرین سکونت متوفی صالح می گردد و در صورت تعدد چندین محل، دادگاه محل وقوع ترکه غیر منقول صالح است.

بعنوان مثال اگر اقامتگاه متوفی شهر مشهد باشد و ورثه ایشان در شهر دیگر باشند، دادگاه حقوقی مشهد صالح به رسیدگی است بهتر است پرونده تقسیم ترکه خود  را به یک وکیل خوب دادگستری در مشهد بسپارید.

مدارک مورد نیاز برای تقسیم ترکه :

● برگه درخواست به همراه مشخصات درخواست‌‌ دهنده
● گواهی انحصار وراث
● صورت اموال در صورت عدم تحریر ترکه
مدارک مورد نیاز خود را برای تقسیم ترکه، به وکیل تقسیم ترکه مشهد بسپارید.

اهمیت وکیل خوب مشهد در پرونده تقسیم ترکه

در صورتی که متوفی هر گونه بدهی ای داشته باشد باید در ابتدا این بدهی ها به طلبکاران پرداخت شود و پس از آن مابقی اموال بین وراث تقسیم گردد و اگر هرگونه تقسیمی مغایر با حقوق طلبکاران انجام گردد دارای تبعات حقوقی بوده و نقل و انتقالات ناشی از آن دارای ارزش و اعتبار نخواهد بود به همین دلیل باید این امور توسط اشخاص مسلط به قوانین مربوطه و در چارچوب قانون صورت پذیرد و بهتر است وراث این امور را به وکیل تقسیم ترکه مجرب و با سابقه متمادی در این زمینه بسپارند.

در واقع به میراث و آنچه از شخص متوفی باقی می ماند ترکه می گویند. وکیل تقسیم ترکه موجب ارث دو امر است: سبب و نسب (ماده ۸۶۱ قانون مدنی). نسب مبتنی بر خون و سبب مبتنی بر ازدواج است.بر طبق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه نماید که این دعوی تقسیم ترکه نام دارد و اصولا توسط وکیل دادگستری صورت می گیرد.

بازماندگان متوفی برای انجام اقدامات مربوط به ترکه باید ثابت کند که در زمان فوت از وراث متوفی بوده‌اند. این اثبات لزوماً از طریق گواهی انحصار وراثت انجام می شود که برای اخذ آن باید درخواست مذکور به همراه گواهی فوت و شناسنامه متوفی کپی شناسنامه وارث استشهادیه محضری مبنی بر انحصار ورثه به افراد معرفی شده و گواهی مالیات بر ارث به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه یا سکونت متوفی تقدیم شود.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

نكو داشت نام آوران عرصه هاي گوناگون داراي دو ويژگي متمايز است:  اول آنكه، انسان نكو داشته از اقليم فردی خويش خارج می‌شود و وجهه‌ای اجتماعي می‌يابد، با اين توجيه كه هر بزرگداشتی بزنگاهی است كه سبب می‌شود تا انسان ستوده از قلمرو خويشتن خويش درگذرد و به مقام فرزانگی برسد. نكو داشت لاجرم قرين نيكنامی است و نيكی شانی اخلاقی دارد. بنابراين نكو داشت همانگاه كه رفتار نامداران را چونان معيارهای اخلاقی تعريف می‌كند، در باطن پاسداشت خوبی و رفتار نيك است

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
تعیین وقت حضوری مشاوره و وکالت