نمونه رای تدلیس در ازدواج

نمونه رای تدلیس در ازدواج

نمونه رای تدلیس در ازدواج با ادعای مجرد بودن رفتار کسی که با ادعای نداشتن زوجه با زنی دیگر ازدواج کند و بعدا معلوم شود در زمان عقد متأهل بوده است. وکیل خانواده در مشهد فریب در ازدواج هم جنبه حقوقی دارد هم کیفری در ادامه یک نمونه رای تدلیس در ازدواج می آوریم.

در پرونده حاضر خانم (زق.) اصالتا و به قیمومیت از طرف طفل صغیرش به نام (الف.ق.) شکایتی علیه آقای (ح.ق.) دایر بر ترک نفقه و جعل وکیل جعل در مشهد در سند رسمی (سند سجلی) به صورت ثبت واقعه طلاق همسر اول در شناسنامه با مهر دفترخانه ۳۳ شهری و استفاده از سند مجعول از طریق ارائه به دفترخانه جهت ثبت ازدواج با شاکیه، مطرح می نماید که با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۸ تهران به دادگاه ارسال می گردد.

که پس از ارجاع به شعبه ۱۱۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران

در شعبه مذکور متهم طی دادنامه شماره ۰۱۰۳۰۹۱ / ۸ / ۲۲

به سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس

از بابت ترک نفقه وکیل ترک انفاق و ۶ ماه حبس تعزیری از بابت جعل

و سه میلیون ریال جزای نقدی از بایت استفاده از سند مجعول محکوم می گردد

و دادنامه مذکور نیز در شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعی می گردد؛ نمونه رای تدلیس در ازدواج

بازپرس محترم در خصوص اتهام تدلیس در ازدواج قرار منع تعقیب متهم را صادر می نماید که شاکیه به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال و به شعبه ۱۱۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع می گردد و شاکیه در لایحه اعتراض خود توضیح می دهد که:

 

تدلیس در ازدواج

«…همسرم آقای (ح.ق.) با جعل مهر طلاق همسر اول و استفاده از آن، اینجانبه را به عقد دائم درآورده بود و با توجه اینکه صریح در عقدنامه نیز اقرار نموده که همسر دیگری ندارد؛ ولی بعد از ازدواج متوجه شدم که ایشان  همسر اول خود را طلاق نداده و همسر اول ایشان سوئدی نیز می باشد

و برای همین در اوایل زندگی اصلا متوجه حضور ایشان نشده بودم

تا اینکه همسرم ما را ترک نمود و برای گرفتن شناسنامه پسرم (فرزند مشترکمان) از طریق ثبت اقدام نمودم و با استعلام از ثبت و رونوشت از اداره ثبت احوال متوجه شدم، طلاق در ثبت شناسنامه موجود نیست…

و ایشان با جعل مهر طلاق دفترخانه طلاق،

بنده را فریب داده که همسر دیگری ندارد

و با اینجانبه ازدواج نموده و حتی برای اطاله دادرسی،

ایشان برگه ای به دادگاه ارائه داده بودند

که طلاق در سوئد انجام شده که با استعلام هیچ کدام مهر و آن مدارک را تایید ننموده اند حال با توجه به اقرار صریح ایشان در عقدنامه که زوج همسر دیگری ندارد و جعل مهر طلاق در شناسنامه و استفاده از آن استدعای حکم بر محکومیت ایشان نسبت به تدلیس در ازدواج و صدور کیفرخواست را دارم.»

این دادگاه نیز با توجه به لایحه معترض و و اوراق

و مجموع اوراق و محتویات پرونده با قبول اعتراض معترض،

قرار جلب به دادرسی متهم به اتهام فریب در ازدواج صادر

و پرونده را برای صدور کیفرخواست به دادسرا عودت میدهد

و شعبه بازپرسی صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می نماید و در این شعبه نیز وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت می گردند که متهم در جلسه دادرسی حاضر نمی گردد و لذا طی دادنامه غیابی  متهم به شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. مشاوره وکیل فریب ازدواج در مشهد می تواند راهگشای مشکل شما باشد.

 

واخواهی از تدلیس در ازدواج

نامبرده به دادنامه غیابی تقاضای واخواهی می نماید و در جلسه واخواهی آقای (الف.ص.) به عنوان وکیل متهم اعلام وکالت می نماید که دادگاه از وزارت امور خارجه در خصوص اینکه آیا در سال ۱۳۸۷ متهم نامه ای به سفارت خانه ایران در سوئد جهت همسر سوئدی خود تحویل داده است که تأیید نماید ایشان همسر دائمی وی است یا خیر؟

استعلام می نماید که در جواب سرپرست اداره کل امور بین المللی قوه قضائیه طی نامه شماره ۹۰۰۰/ ۱۲۷۴۲ / ۲۰ – ۱۳۹۱/ ۸ /۲ ، نامه شماره ۲۰۲۱ / ۴۶۷۱ – ۱۳۹۱/ ۷ / ۱۲ سفیر جمهوری اسلامی ایران را که به پیوست، نامه آقای (ق.) را که در آن خانم (الف.ب.) را همسر خود اعلام و تایید نموده است، ارسال می نماید

و متهم نیز علیرغم ارسال اخطاریه جهت حضور در جلسه دادرسی، حاضر نگردیده است،

لذا با توجه به مراتب فوق در خصوص واخواهی آقای (ح.ق.)

نسبت به دادنامه غیابی صادره از سوی این شعبه،

نظر به اینکه مشارالیه ایراد و اعتراض مؤثر و  موجهی

که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید

ارائه و ابراز نداشته و دادنامه صادره

وفق موازین قانونی و شرعی اصدار یافته است؛ لذا ضمن رد واخواهی مطروحه مستندا به مادر ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه معترض عنه تایید و ابرام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.رئیس شعبه ۱۱۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران

 

تجدیدنظرخواهی از رای تدلیس ازدواج

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای (الف.ص.) به وکالت از (ح.ق.) از دادنامه شماره ۱۴۲۸ مورخ ۹۱/ ۱۱ / ۲۹ صادره از شعبه ۱۱۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه بارد واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۳۴۰ مورخ ۹۱/ ۳ / ۲۲ دادگاه بدوی به اتهام فریب در ازدواج محکومیت حاصل نموده است،

با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه

و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موتری

که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی

دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید

مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی

از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است؛

لذا دادگاه مستندا به بند «الف» از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینأ تأیید استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

 

وکیل مشهد، مشاوره و وکالت تخصصی

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *