مزاحمت از حق حقوقی

دعوای مزاحمت از حق اگر در تصرفات خواهان نسبت به انواع غیر منقول خللی ایجاد شود بدون اینکه مال غیر منقول از ید وی خارج گردد در این صوت باید دعوای مزاحمت از حق حقوقی از سوی مشارالیه مطرح گردد.

دعوای مزاحمت در لغت به معنی اذیت کردن و تنگ گرفتن بر کسی میباشد وکیل املاک در مشهد مطابق ماده ۱۶۰ ق.آ.د.م : < دعوای مزاحمت عبارت است از : دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول در خواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت به مصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد > بنابراین مزاحمت در انتفاع صاحب حق اخلال جزیی ایجاد میکند .

ارکان دعوای مزاحمت از حق حقوقی

ارکان تشکیل دهنده دعوای مزاحمت از حق چهار عنصر ( سبق تصرف .ملک غیر. وجود مانع .عدوانی بودن مانع ) میباشد که به ترتیب به توضیح هر یک میپردازیم.
الف ) سبق تصرف خواهان : اولین اساسی ترین رکن دعوای مزاحمت اثبات سبق تصرف خواهان بر مال غیر منقول موضوع مزاحمت میباشد لذا خواهان باید اثبات کند که مال غیر منقول قبل از مزاحمت در تصرف و مورد استفاده ی وی بوده و بدون رضایت وی یا از طریق غیر قانونی امکان استفاده ی وی از مال غیر منقول مواجه با مشکل شده است البته سبق استفاده و انتفاع خواهان بر مال غیر منقول شرط نیست هم اینکه شخص متصرف مال بوده سابق آن محرز شود کافی است.

مالی که برآن ادعای تصرف سابقه شده باید غیر منقول باشد.
البته تفاوتی نمیکند که متصرف آن را انفرادا یا اشتراکا در تصرف باشد در این رابطه در ماده ۱۶۷ ق.آ.د.م میخوانیم : در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و در بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده ویا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی مشهد یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود .
ب) ایجاد خلل در تصرفات قانونی خواهان : اخلال باید ارادی و به قصد به صورت فعلی مثبت واقع شود تا دعوای مزاحمت از حق حقوقی قابل استماع باشد و از سوی دیگر اخلال ایجاد شده با تصرفات خواهان در تعارض و تزاحم باشد بنابراین در تحقق دعوای مزاحمت نه تنها وجود قصد مزاحمت از طرف خوانده شرط است بلکه بقا و ادامه این قصد نیز ضروری است.

مشاوره با بهترین وکیل ملکی مشهد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *