a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

قانون جدید اعسار

وکیل ابطال وصیت

اعسار از ریشه واژه عربی «عسر» به معنای نیازمند شدن و تهی دستی مشتق شده است؛ اما در حقوق در مورد فردی به کار می رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد. اکنون قانون جدید اعسار را نقل قول می نماییم.

دعوی اعسار در قانون جدید

اعسار از ریشه واژه عربی «عسر» به معنای نیازمند شدن و تهی دستی مشتق شده است؛ اما در حقوق در مورد فردی به کار می رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد. بهترین وکیل اعسار مشهد اعسار از امور نسبی است.

معسر چه کسی است؟

مقنن در ماده 6 قانون جدید محکومیت های مالی، معسر را کسی می داند که به دلیل نداشتن مالی بجز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد و همچنین عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. البته اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون(معسر) است.
مدعی اعسار نباید تاجر باشد: قانون تجارت ، تاجر را شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد تعریف کرده است و به صراحت ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 15 قانون جدید اجرای محکومیت های مالی مصوب 94، تاجر نمی تواند مدعی اعسار باشد، وکیل ورشکستگی در مشهد از این رو اگر فردی تاجر امکان پرداخت هزینه دادرسی با دیون خود را نداشته باشد بایستی برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید.
اشخاص حقوقی نمی توانند مدعی اعسار باشند و صرفا فرد حقیقی مشروط بر اینکه تاجر نباشد می تواند دادخواست اعسار تقدیم نماید؛ بنابراین دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

وکیل مشهد

نحوه رسیدگی به دعوای اعسار

دعوای اعسار به طریق طرح دعوی اعسار طی دادخواست جداگانه مطرح می‌شود. به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می‌رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند. در هر صورت، شهود باید از وضع مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند.

اعسار از هزینه دادرسی

به منظور طرح دعوا در دادگاه باید دادخواست ثبت شود . ثبت دادخواست در دادگاه منوط به پرداخت هزینه هایی است. به این هزینه ها ، هزینه دادرسی می گویند که با توجه به نوع و ارزش دعوی متفاوت است.

گاهی پیش می آید کسی که می خواهد دادخواست ثبت کند ، تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارد . در واقع فرد در شرایطی است که دارای اعسار نسبت به پرداخت هزینه دادرسی است.

قانون جدید اعسار برای اینکه این دست از افراد که خود را محق می دانند اما قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیستند ، راهی در نظر گرفته است که بر اساس آن فرد می تواند با اثبات اعسار نسبت به پرداخت هزینه دادرسی ، از آن معاف شود.

وکیل پایه یک دادگستری مشهد

قانون اعسار از پرداخت محکوم به

در صورتی که فردی محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان محکومٌ به در حق خواهان شده باشد و نیز به دلایل مختلفی امکان پرداخت یک جای مبلغ یا دین را نداشته باشد؛

شخص محکوم علیه، پس از صدور و ابلاغیه اجراییه مبنی بر پرداخت محکومٌ به موضوع پرونده، ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه باید اقدام به طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی نماید.
دادگاه پس از بررسی اظهارات ایشان و نیز با توجه به متن شهادت شهود که باید با مفاد ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مطابقت داشته باشد،

در صورتی اظهارات مدیون و شهود ایشان برای قاضی اقناع کننده باشند، قاضی طبق ماده 10 قانون مزبور اقدام به استعلام دارایی و اموال مدیون می نماید، البته طبق قانون اعسار جدید این استعلام باید به محض ثبت دادخواست اعسار به عمل آید اما در عمل به علت طولانی شدن پروسه رسیدگی قضات پس از رسیدگی در صورت صلاحدید اقدام به اخذ استعلام می نمایند.

شماره وکیل در مشهد

نمونه دادخواست در قانون جدید اعسار

مشخصات طرفین: مشخصات خواهان و خوانده و یا مشخصات وکیل در صورت وجود بایستی نوشته شود.
در ستون خوانده یا خواندگان: نام محکومُ له نوشته می شود.
در بخش خواسته یا موضوع و بهای آن درج گردد: صدور حکم به اعسار از پرداخت محکومُ به مستند به دادنامه شماره… صادره از… و تقسیط آن
دلایل و منضمات:
– کپی مُصَدَق دادنامه یا اجراییه
– فرم صورت اموال و داریی
– فرم شهادت شهود
– قرارداد کاری با کارفرما
– وکالت وکیل دادگستری

نهایتا چنانچه برای قاضی رسیدگی کننده، اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً محکومٌ به اثبات شود، وکیل حقوقی دادگاه طبق ماده 11 قانون جدید اعسار  اقدام به صدور حکم مبنی بر اعسار مدیون از پرداخت محکومٌ به می نماید و اعلام میدارد که بخشی از مبلغ را به عنوان پیش پرداخت و متعاقبا مبلغی معین را با توجه به میزان درآمد و هزینه های زندگی و… به عنوان اقساط پرداخت نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915