طلاق غیابی

طلاق غیابی

طلاق غیابی یعنی هرگاه یکی از زوجین به دلایل متفاوت در دادگاه و روند پرونده حضور پیدا نکند، حکم طلاق غیابی صادر می شود که این رای ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی توسط فرد غایب یا وکیل خانواده وی است.

 طلاق غیابی از طرف مرد چگونه است؟

طبق ماده ۱۱۳۳ مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. در صورتی که زوجه و یا وکیل او در دادگاه حضور نیابد و لایحه ارسال نکند و اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده باشد ، با توجه به ماده ۱۱۳۳ و حدود اختیارت مرد رای طلاق به صورت غیابی صادر خواهد شد.

ثبت طلاق غیابی توسط مرد

زوج برای ثبت طلاق غیابی باید تکلیف حقوق مالی زوجه مانند مهریه(بهترین وکیل مهریه در مشهد) را تعیین کند در این حالت اگر مهریه توسط زوجه مطالبه نشده باشد و زوج ناتوان در پرداخت تمام مهریه باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به همان شعبه صادرکننده طلاق غیابی به طرفیت زوجه را تقدیم کند که دادگاه در صورت عدم حضور زوجه در جلسه رسیدگی و یا نبود وی ، با توجه به شهادت شهود زوج ، مهریه را تقسیم بندی می کند.

اگر زوج تمام یا بیش از نصف مهریه را قبل از وقوع نزدیکی به زوجه تقدیم کرده باشد در زمان طلاق غیابی حق دارد نصف مهریه را از زوجه مطالبه نماید.

تقاضای طلاق غیابی از سوی زن به چه صورت انجام می شود؟

در شرایطی که زن بر اساس اختیاراتی و دلایلی که دارد درخواست طلاق می دهد و طبق قانون و ماده ۳۰۳ مرد در دادگاه حضور نیابد و لایحه و دفاعیه کتبی ارسال نکند و همچنین اخطاریه به او ابلاغ قانونی شده باشد ، اگر دلایل درخواست طلاق قابل قبول باشد قاضی رای به طلاق می دهد که این رای غیابی است.

داشتن حق طلاق زوجه تاثیری در روند طلاق غیابی دارد؟

در مواردی که زوجه از طرف زوج وکالت داشته باشد (شروط ضمن عقد) به دلیل وجود وکالت ، رای غیابی محسوب نمی شود و روند طلاق غیابی ( از طریق بهترین وکیل توافقی مشهد )در آن طی می شود.

آیا زن می تواند به صورت غیابی و سپردن پرونده به وکیل مجرب از همسر خود طلاق بگیرد؟

در صورت داشتن یکی از دلایل محکمه پسند ذیل و سپردن پرونده به بهترین وکیل  طلاق در مشهد زوجه می تواند به صورت غیابی طلاق خود را بگیرد.

۱- شایع ترین مورد مفقودالاثر(غایب بودن) بودن زوج است. طبق ماده ۱۰۲۹ چنانچه زوج به مدت ۴ سال مفقود الاثر باشد زوجه می تواند درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه دهد. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم رای طلاق را صادر می کند.

۲- طبق ماده ۱۱۳۰چنانجه غیبت زوج و تدام زوجیت باعث عسر و حرج (شرایطی که ادامه زندگی برای طرفین ممکن نباشد)زوجه گردد ، وی می تواند درخواست طلاق بدهد و در صورت اثبات عسر و حرج دادگاه می تواند زوج را مجبور به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم طلاق داده می شود.

۳- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء او به مشروبات الکلی و سوء رفتار او نسبت به زوجه از دلایل دیگر برای ارائه به دادگاه می باشد.

۴- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه و ندادن نفقه هم از دلایل محکمه پسند می باشد که زن در دادگاه دعوای مطالبه نفقه را مطرح می کند در صورتی که مرد را ملزم به پرداخت نفقه نماید و با این وجود باز هم مرد نفقه زن را نداده و یا توانایی مالی برای پرداخت نفقه نداشته باشد ، این بار دادگاه می تواند به درخواست زن حکم طلاق غیابی صادر کند.

حقوق زن در طلاق غیابی

در صورتی که شش ماه از غایب بودن زوج گذشته باشد زوجه می تواند درخواست مهریه خود را به دادگاه خانواده ارائه دهد که در این صورت یکی از حالت ذیل قابل تصور است و ذکر این نکته ضروری است که در هر صورت ، ازدواج مجدد زوجه پس از طلاق و در صورتی که مهریه قبلی قسط بندی شده باشد ، مانعی برای دریافت مابقی اقساط مهریه برای زن وجود نخواهد داشت.

۱- در مواقعی که زوج مجهول المکان باشد زوجه می تواند در زمان اجرای صیغه ی طلاق غیابی در صورتی که زوج اموالی دارد آن  مال را توقیف کند در غیر این صورت زوجه می تواند بعد از اجرای صیغه و در هر زمان که بخواهد و در صورت رویت زوج نسبت به جلب ایشان برای دریافت مهر اقدام کند.

۲- در صورتی که مهریه در زمان عقد تعیین نشده باشد ، اگر درخواست پ جدایی بعد از نزدیکی باشد ، زن مستحق مهر المثل (مهریه ای که بر حسب عرف و عادات مختلف و همچنین با توجه به وضعیت زن و جایگاه وی از لحاظ زیبایی ، سن ، تحصیلات ، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و مسائلی از این قبیل مشخص می شود) می باشد و اگر قبل از نزدیکی باشد ، زن مستحق مهرالمتعه (برخلاف مهرالمثل که در تعیین میزان آن به وضعیت زن توجه می شود ، در تعیین مهراامتعه وضعیت اقتصادی مرد در نظر گرفته می شود).

۳- مهر تعیین شده باشد اما نامعلوم باشد یا ارزش مالی نداشته باشد و یا ملک غیر ( به نام دیگری بودن) باشد در این صورت اگر مهریه نامعلوم باشد و یا ارزش مالی نداشته باشد ، زن حتی پیش از وقوع نزدیکی مستحق مهر المثل می باشد و اگر مهریه ملک ( وکیل ملکی در مشهد ) غیر باشد زن مستحق مثل یا قیمت آن است.

رای طلاق غیابی

با توجه به تعریفی که از رای غیابی در مورد ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده ، چنانچه خوانده ، سابقه ی ابلاغ واقعی اخطاریه در پرونده دادگاه خانواده نداشته ودر جلسات دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه ای هم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد ، در این صورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی غیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ در خارج از دادگاه ، موجب حضوری شدن رای مزبور نمی گردد.

اعتراض به حکم طلاق غیابی

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی تنها در صورتی می توان به حکم طلاق غیابی اعتراض کرد که خوانده یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادرسی طلاق حضور نداشته باشد و یا لایحه یا دفاعیه کتبی به دادگاه ارائه نداده باشد و در حالت سوم اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد که مهلت اعتراض ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا اطلاع از حکم است برای افراد داخل ایران و ۲ ماه خارج کشور است.

اجرای طلاق غیابی 

بر اساس تبصر۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنیاجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. لازم به ذکر است که این مورد توسط بهترین وکیل واخواهی قابل بررسی است.

طلاق نیز این قاعده مستثنی نیست و  تا زمانی که محکوم له تامین نسپارد یا ضامن معرفی ننماید امکان صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی حکم وجود دارد محکوم رای طلاق  اگر زوج باشد بایستی حقوق مشخص شده زوج را به صندوق دادگستری پرداخت نماید تا بتواند اجرا نماید و اگر محکوم له زوجه باشد با معرفی یک ضامن کارمند یا فردی که جواز کسب دارد می تواند رای را اجر نماید.

طلاق غیابی در خارج از کشور

در صورتی که زن خارج از کشور مدعی شود که همسرش مدتهاست مجهول المکان است باید وکیل مشهد استخدام نماید تا مراحل مربوط به طلاق در ایران یا مشهد انجام شود. در صورتی که تمایل به انجام پروسه طلاق غیابی توسط وکیل باشید نیازی به حضور خودتان در ایران نیست و از طریق دفاتر کنسولی می تواند نسبت به تنطیم وکالتنامه برای وکیل خود نمایید.

طلاق غیابی چقدر طول می کشد؟

در صورتی که زن راضی به طلاق گرفتن باشد و مرد بتواند مهریه او را پرداخت نماید برهه زمانی برای این نوع طلاق می تواند کمتر از یکسال باشد. این زمان طلاق برای زن طولانی تر می باشد زیرا باید دلایل محکمه پسند به دادگاه ارائه دهد این مدت زمان تقریبی برای اخذ طلاق است و ممکن است در مدت ۶ ماه نیز انجام شود و بستگی به اوقات دادگاه در آن شهری که اقدام می گردد و به مهارت وکیل نیز بستگی دارد.

شرایط طلاق غیابی در دوران عقد

ظلاق غیابی تفاوتی در دوران عقد و بعد از زندگی مشترک ندارد و تنها تفاوت در میزان محکومیت مهریه است و تعیین حقوق زن در جدایی با توجه باکره بودن وی تعیین می گردد که نصف مهریه به زوجه تعلق می گیرد. در دوران عقد اجرت المثل ، نحله و شرط تنصیف به زن تعلق نمی گیرد.

هزینه وکیل طلاق غیابی

وکلا با توجه به نام و شهرتشان حق‌الوکاله‌های متفاوتی می‌گیرند، شرایط زوجین برای طلاق هم تاثیر گذار در هزینه وکیل طلاق غیابی است ، اما با پرس‌وجو از چند وکیل خوب دادگستری می‌توان قیمت تقریبی پرونده‌های طلاق  را به دست آورد و متناسب با توان مالی خود وکیل مورد نظر را انتخاب نماید در صورت داشتن وکیل نیازی به حضور شما در در دادگاه نیست.

ابطال طلاق غیابی

آرای دادگاه ها در صورتی که غیابی باشد و در واخواهی دلیل محکمی ارائه گردد امکان نقض رای غیابی وجود دارد، اگر مرد پس از حکم طلاق غیابی و دوران عده از طلاق دادن همسرش پشیمان گردد و تصمیم بگیرد که دوباره رجوع کند، طلاق رجعی بوده و حکم طلاق غیابی باطل خواهد بود.

سخن آخر:

با توجه به پیچیدگی هایی که طلاق غیابی بدون حضور زوج دارد به شما پیشنهاد می شود که قبل از طرح دعوای طلاق با یک وکیل در این خصوص مشورت شود؛ چرا که اثبات حق زوجه در طلاق بر عهده وی می باشد و ناآگاهی در نحوه شکایت می تواند موجب تضییع حق زوجه شود .

 

شماره تلفن وکیل در مشهد جهت مشاوره

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *