بهترین وکیل اثبات زوجیت در مشهد

بهترین وکیل اثبات زوجیت

بهترین وکیل اثبات زوجیت در مشهد

فهرست مطالب

اثبات زوجیت از جمله دعاوی که امکان طرح در محاکم را دارد که احتمال دارد از سوی هرکدام از زوجین و توسط بهترین وکیل اثبات زوجیت در مشهد مطرح گردد. دعوای اثبات زوجیت ویژگی های خاصی دارد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز می سازد. قاعده بر این است که در هر دعوایی ارائه دلایل اثبات بر عهده مدعی است؛ لذا در دعوای زوجیت نیز هر کدام از طرفین که مدعی وجود رابطه زوجیت است می بایست برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورد.

بهترین وکیل اثبات زوجیت
وکیل حسینی مقدم – پایه یک دادگستری

وکیل متخصص دعاوی خانواده و اثبات زوجیت

پیش از بررسی ادله عام و خاص اثبات زوجیت، ذکر این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است و آن اینکه آیا صرف رابطه زوجیت بدون توجه به شروط ذکر شده در عقد کفایت می کند یا لزوما باید هر دو (عقد و شرط) اثبات گردد؟ در این رابطه نظرات مختلفی ابراز گردیده است،حنبلی ها بر این باورند که صرف اثبات عقد به تنهایی کافی نیست بلکه باید شهود بر شروط نیز گواهی دهند، چرا که این امکان وجود دارد که شرطی به دلیل اینکه خلاف مقتضای ذات عقد باشد موجب ابطال سند گردد.

ادله اثبات زوجیت کدام اند؟

ادله اثبات زوجیت به دو دسته ادله عام و خاص قابل تفکیک است
گفتار اول: ادله عام اثبات زوجیت
موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، دلایل اثبات دعوا از قرار زیر است:
١. اقرار؛
٢. اسناد کتبی؛
٣. شهادت؛
۴. آماره؛
۵. قسم.
در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز مقررات مربوط به هر کدام از ادله به تفکیک ذکر گردیده است.

۱. اقرار:

قانون مدنی در مواد ۱۲۵۹ الی ۱۲۸۳ به بحث اقرار پرداخته است. بر اساس ماده ۱۲۵۹ اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود. اقرار را به عنوان تواناترین دلیل اثبات برشمرده اند، لذا مهم ترین دلیل اثبات در حقوق ما نیز محسوب می گردد. در اثبات زوجیت نیز محکم ترین دلیل همین اقرار می باشد. وکیل اثبات زوجیت شرایط اقرار در مورد دعوای اثبات زوجیت نیز همان شرایط در مورد سایر دعاوی است و خصوصیتی ندارد.

٢. سند کتبی:

سند رایج ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیرکیفری میباشد. سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد. نوشته را در صورتی می توان به مفهوم اصلاحی سند دانست که از جمله دارای امضاء، اثر انگشت و یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده میشود.

۳. شهادت شهود:

شهادت در قانون مجازات اسلامی این گونه تعریف گردیده است: شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی، لذا تفاوت آن با اقرار این است که اقرار به زبان خود و به سود دیگری است در فقه اسلام مهم ترین دلیل اثبات، شهادت شهود دانسته شده است که به آن بینه شرعی گفته می شود. به این ترتیب در صورت وجود گواهانی که بر رابطه زوجیت شهادت دهند، زوجیت اثبات می گردد. گواه باید واجد شرایطی باشد تا شهادت وی مورد قبول قرار گیرد، شرایط گواه بدین شرح است:
الف) بلوغ، .
ب) عقل؛
ج) ایمان؛
د) عدالت؛
ه) ذی نفع نبودن در موضوع؛
و) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها؛
ز) اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی؛
ح) طهارت مولد؛
ط) نداشتن رابطه خویشاوندی با یکی از طرفین دعواء
ک) نبودن سمت خادم و مخدومی.
در فقه شیعه برخلاف فقه اهل تسنن شهادت بر نکاح از شرایط صحت عقد نکاح نمی باشد لذا ممکن است که در هنگام عقد نکاح شاهدی وجود نداشته باشد و کار اثبات رابطه زوجیت را با مشکل مواجه سازد، لذا باید به سایر ادله رجوع نمود.

۴. سوگند:

اخباری تشریفاتی است که شخص خداوند متعال یا سایر مقدسات را بر عهد خود گواه می گیرد. در میان سایر ادله سوگند از اعتبار کمتری برخوردار است. موارد سوگند مدعی در دعوای اثبات رابطه زوجیت بسیار محدود است چرا که بر اساس ماده ۲۳۰ قانون جدید آیین دادرسی مدنی در دعاوی مالی در صورت عدم امکان اقامه بینه شرعی می توان یک سوگند را به جای شاهد جایگزین کرد، بهترین وکیل برای اثبات زوجیت برای دعاوی غیرمالی مثل اثبات زوجیت نمی توان قسم را جایگزین نمود.

اهمیت داشتن بهترین وکیل برای اثبات زوجیت

در ابتدای ازدواج ممکن است زوجین در قالب سند عادی یا رسمی مبادرت به تنظیم سند کرده باشند. در صورتی که سند رسمی تنظیم کرده باشند و این سند مورد تعرض قرار نگرفته باشد بهترین دلیل برای اثبات رابطه زوجیت شناخته میشود. در صورتی هم که سند عادی تنظیم شده باشد و مورد تردید و انکار قرار نگیرد، می تواند مثبت رابطه زوجیت باشد. وکیل خوب کیفری عدم ثبت واقعه ازدواج گرچه برابر قانون مجازات و قانون حمایت خانواده دارای ضمانت اجرای کیفری می باشد، اما نمی تواند مبطل عقد ازدواج باشد

لذا ثبت ازدواج از شرایط ماهوی صحت ازدواج نمیباشد و درصورت عدم ثبت ازدواج با وجود ضمانت اجرای کیفری، آن عقد ازدواج صحیح و معتبر می باشد؛ هرچند در زمان اثبات آن مشکلاتی بروز خواهد کرد، بهترین وکیل اثیات زوجیت به خصوص در مورد ازدواج موقت که الزامی برای ثبت آن وجود ندارد. لذا در ازدواج موقت مجازات پیش بینی شده برای عدم ثبت ازدواج قابلیت اعمال ندارد. . در پایان ذکر این نکته خالی از فایده نیست که اقرارنامه کتبی نیز چنانچه صحت آن تکذیب نگردد می تواند اثبات کننده رابطه زوجیت باشد.

به اثبات زوجیت در کدام دادگاه مشهد رسیدگی می گردد؟

بر اساس قوانین و مقررات جاریه ی مربوط، ازجمله ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، تبصره ۲ ماده ی یک قانون مذکور و تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۳، رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت منحصرا در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد، چرا که دعوای احراز (اثبات) زوجیت، دعوی مربوط به اصل نکاح می باشد. در شهر مشهد نیز با توجه به اختصاصی بودن  وکیل دعاوی خانواده در مشهد در این دادگاه رسیدگی می شود.

چه مدارکی برای اثبات زوجیت لازم است؟

از جمله مدارک مورد نیاز برای دعوای اثبات رابطه ی زوجیت، عبارتنداز:

سند ازدواج (سند عادی اعم از صورتجلسه یا اقرار خواننده)

استماع شهادت شهود و مطلعین

درخواست جلب نظر کارشناس

وکالتنامه وکیل پایه یک دادگستری مشهد 

تحقیقات محلی

درخواست استعلام

سوگند سایر دلایل و مستندات

دعوای اثبات زوجیت در صورت فوت زوج

دعوای اثبات زوجیت در صورت فوت زوج توسط زوجه برعلیه ورثه ی متوفی انجام می گیرد. در واقع اگر مردی در حضور شهود زنی را به عقد ازدواج دائم خود درآورد اما آن را ثبت نکند و فوت شود زن به عنوان خواهان این دادخواست را تنظیم میکند. که این دعوی علیه وراث میت می باشد، واجد آثار مالی از قبیل مهریه و ارث است و در صورت هرگونه بی توجهی و عدم مشاوره به بهترین وکیل اثبات نسب حق زن تضییع خواهد شد این موضوع هم به طور حرفه ای و جدی تر توسط وکیل ارث در مشهد پیگیری میشود.

نکته ی دیگر آن که مطابق با مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دعاوی بر میت پس ازاقامه ی بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است. بنابراین زوجه  یا بهترین وکیل اثبات زوجیت در مشهد باید سوگند را علاوه برسایر ادله اثبات دعوی، در ستون مربوطه در دادخواست ارایه نماید.

چرا باید به دنبال بهترین وکیل اثبات زوجیت باشیم ؟

اثبات زوجیت به دلایل آثاری که داری از مهم ترین دعاوی دادگاه خانواده است یکی از آثار اثبات زوجیت، مکلف شدن زوج به پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله  مهر بهترین وکیل مهریه ، نفقه، اجرت‌المثل و غیره است و دادگاه در رای خود  بایستی میزان مهریه را مشخص نماید.

اثبات زوجیت  غالبا این موارد یا در ازدواج های موقت مطرح می شود که به شکل رسمی به ثبت نرسیده اند و یا در مواردی واقع می شود که ازدواج دائم واقع شده و هنوز اقدام به ثبت رسمی آن نشده است  غالباً در این موارد شخص منکر وجود رابطه زوجیت به منظور فرار از الزامات و تعهدات قانونی خود دست به چنین ادعایی می زند. در این زمان است که طرف مقابل نیازمند طرح دعوای اثبات زوجیت می باشد. طرح دعوای اثبات زوجیت نیز ، چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی از دعاوی بسیار فنی و تخصصی می باشد که حضور وکیل ثبت ازدواج در مشهد  برای موفقیت لازم است.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

نكو داشت نام آوران عرصه هاي گوناگون داراي دو ويژگي متمايز است:  اول آنكه، انسان نكو داشته از اقليم فردی خويش خارج می‌شود و وجهه‌ای اجتماعي می‌يابد، با اين توجيه كه هر بزرگداشتی بزنگاهی است كه سبب می‌شود تا انسان ستوده از قلمرو خويشتن خويش درگذرد و به مقام فرزانگی برسد. نكو داشت لاجرم قرين نيكنامی است و نيكی شانی اخلاقی دارد. بنابراين نكو داشت همانگاه كه رفتار نامداران را چونان معيارهای اخلاقی تعريف می‌كند، در باطن پاسداشت خوبی و رفتار نيك است

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
تعیین وقت حضوری مشاوره و وکالت