a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

بهترین وکیل اعسار در مشهد

بهترین وکیل اعسار درمشهد

بهترین وکیل اعسار در مشهد در این مقاله به بررسی و تبیین دعاوی اعسار از محکوم به و مسائل پیرامون آن پرداخته است، وکیل اعسار در مشهد با سالها تجربه در دعاوی حقوقی به دنبال حصول نتیجه خوب و رضایت بخش برای پرونده موکلین می باشد.

وکیل اعسار در مشهد

وکیل حسینی مقدم – پایه یک دادگستری

 مجرب و موفق در دعاوی حقوقی

وکیل اعسار

در این قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، تغییرات و نوآوری‌های بسیاری وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها بحث « اعسار در قانون » است بر اساس ماده ۶ این قانون ‌«مُعسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.» تبصره این ماده نیز مقرر کرده است: «عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. بهترین وکیل اعسار در مشهد اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.

مهلت دادخواست اعسار

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اگر استيفاي محكومٌ‌ به از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد محكومٌ‌ عليه به تقاضاي محكومٌ‌ له تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكومٌ‌ له حبس مي شود.چنانچه محكومٌ‌ عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نمي شود،

مگر اينكه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود.

مطابق این ماده شما از زمان ابلاغ اجراییه ۳۰روز فرصت دارید بدون اینکه جلب شوید یا نیاز به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشید مدارک لازم جهت طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به را آماده نموده و اقدام به طرح این دعوا نمایید.

مدارک لازم جهت دادخواست اعسار

بر اساس قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، تغییراتی در نحوه طرح دادخواست و اثبات شیوه اعسار پدید آمد، به این شرح هر بدهکاری که مدعی تقسیط مهریه یا هر دینی است، می بایست به همراه دادخواست اعسار، فرم  فهرست اموال و اشتهادیه را به همراه دادنامه اعسار ضمیمه نماید. وکالتنامه وکیل اعسار نیز از مدار دعوی معسر می باشد.

1. فهرست اموال : خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت تمام اموال منقول و غیرمنقول مانند زمین وکیل ملک را نیز بیافزاید.
همه مطالبات او از اشخاص ثالث و همچنین فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در این اموال، آن هم از زمان یک سال پیش از طرح دعوای اعسار این فهرست باید ضمیمه دادخواست اعسار شود.

2. فرم استشهادیه : بایستی به امضا حداقل 2 تا 4 نفر شهودی که از وضعیت مالی معسر و نحوه کسب درآمد او اطلاع دارند امضاء نمایند. لازم به ذکر است حضور شهود در جلسه رسیدگی لازم است

امکان طرح دعوی اعسار همزمان با دعوی طلبکار

بر اساس رأی وحدت رویه ی شماره ی ۷۲۲- ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از صدر ماده ی ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید.

بنابر این مدعی اعسار همزمان با طرح دعوای طلبکار، می‌تواند دادخواست اعسار خود را به همان دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا ارائه کند؛ وکیل خوب مشهد باید توجه داشت که اگر مدیون در حین رسیدگی به دعوا، دادخواست اعسار را به دادگاه ارائه نکند و در مهلت قانونی بعد از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه نیز، دعوی اعسار مطرح ننماید به درخواست محکوم له حبس می گردد..

اعسار بعد از حکم جلب

تبصره ۱ – چنانچه محكومٌ‌ عليه خارج از مهلت مقرر در اين ماده، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خود را اقامه كند، هرگاه محكومٌ‌ له آزادي وي را بدون اخذ تأمين بپذيرد يا محكومٌ‌ عليه به تشخيص دادگاه كفيل يا وثيقه معتبر و معادل محكومٌ‌ به ارائه نمايد، دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا كفيل تا روشن شدن وضعيت اعسار از حبس محكومٌ‌ عليه خودداري و در صورت حبس، او را آزاد مي كند.

در صورت ردّ دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، به كفيل يا وثيقه گذار ابلاغ مي شود كه ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محكومٌ‌ عليه اقدام كند. در صورت عدم تسليم ظرف مهلت مذكور حسب مورد به دستور دادستان يا رئيس دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء مي شود نسبت به استيفاي محكومٌ‌ به و هزينه هاي اجرائي از محل وثيقه يا وجه الكفاله اقدام مي شود. در اين مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعي قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است. نحوه صدور قرارهاي تأميني مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ساير مقررات مربوط به اين دستورها تابع قانون آيين دادرسي كيفري است.

 

بهترین وکیل اعسار در مشهد

وکیل اعسار در مشهد

موضوع نسبی بودن آرای محاكم در خصوص اعسار بدین معنی است كه اعساری كه برای اشخاص صادر شود و دارای اعتبار دائم و همیشگی نمی باشد و بستگی به شرایط و اوضاع و احوال و زمان و مكان و به تناسب و مسائل مختلف ممكن است در یك لحظه حكم اعسار از اعتبار خارج شود و فرد معسر بلافاصله از اعسار خارج شود یا بر عكس، شخص ثروتمند ممكن است در یك محدوده زمانی قرار گیرد كه به او معسر اطلاق شود.

همین موضوع نسبی بودن است كه از تعریف اولیه معسر دخیل است و می گوید ممكن است شخص پولدار باشد اما در حال حاضر دسترسی به آن برایش امكان نداشته باشند پس این فرد موقتا معسر است و برای او حكم هم صادر می شود.

دعاوی اعسار مشهد در چه دادگاهی رسیدگی می شود

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای نخستین را داشته باشد صالح به رسیدگی دعوای اعسار نیز است، وکیل پایه یک مشهد بنابر این دادگاهی که بدواً به دعوای اصلی رسیدگی و رای بر محکومیت مزبور (محکوم به موضوع دعوای اعسار) را صادر کرده است صالح به رسیدکی به دعوی اعسار است.

بعنوان مثال اگر درخصوص پرونده عوی مطالبه وجه، شعبه یک دادگاه حقوقی مشهد رای بر محکومیت صادر نماید واین رای مورد اعتراض نیز واقع گردد در هر صورت همین شعبه یک صالح به رسیدگی دعوی اعسار است. وکیل ماهر و با تجربه پرونده های اعسار در مشهد می تواند از حقوق شما بهتر دفاع نماید.

تاثیر وکیل برای دعوی اعسار

بعضی از محاکم، داشتن وکیل را برای مدعی اعسار را نشان از تمکمن مالی معسر می دانند که استنباط صحیح نیست چرا که ممکن است وکیل حق الوکاله ای دریافت نکند. بهترین وکیل اعسار در مشهد که در این خصوص نظریه مشورتی صادر شده است:

صرف داشتن وکیل، نمی تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد زیرا ممکن است وکیل، تبرعاً وکالت مدعی اعسار را پذیرفته باشد، یا مدعی اعسار توان پرداخت حق الوکاله را داشته باشد. لکن قادر به تادیه محکوم به نباشد و لذا دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مئرد استناد مدعی اعسار ، می تواند ” … هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد …” انجام دهد . (ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹)

حق الوکاله وکیل اعسار در مشهد

با توجه به ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری کشور و هیأت اجرائی موضوع ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸به شرح ذیل تصویب شد.

ماده ۱. قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ بین وکیل و موکل معتبر است. در تعیین حق‌الوکاله در صورتیکه قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

بنابر این حق الوکاله وکیل اعسار در مشهد توافقی و متناسب با شرایط موکل نیز می باشد و با توجه به نوع این دعوی وکلای اعسار اصولا حق الوکاله منصفانه و ارزان دریافت می کنند.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

09155003417

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915