نوشته‌ها

انواع مهریه در عقد دائم

انواع مهریه در عقد دائم

مهرالمسمی مهری است که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار و میزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکر می کنند.

تعیین میزان مهر مطابق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و در این خصوص محدودیتی در قانون پیش‌بینی نشده است؛ طبق مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۷۹ قانون مدنی مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها معلوم بشود، معلوم بوده و ویژگی های ذیل را داشته باشد:

۱. دارای ارزش مالی و اقتصادی باشد

۲. قابل تملک و نقل و انتقال باشد

۳. مشخص و معلوم باشد

۴. معین و تصریح شده باشد

۵. دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد

۶. شوهر قدرت تسلیم مهریه را داشته باشد.

چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

مهرالمثل

اگر در زمان انعقاد عقد راجع به مهریه توافق نشده یا اینکه مهریه به نوعی تعیین گردیده که مطابق قانون نبوده ولی عمل زناشویی بین زوجین رخ داده است، در این حالت بر اساس عرف و عادت محل و وضعیت خاص زوجه مانند تحصیلات، سن، شغل و امثال آن مهریه ای هم شأن زنان مشابه وی تعیین می گردد که به این نوع مهریه مهرالمثل میگویند. در این خصوص ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی مقرر داشته است: «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اَماثل و اَقران و اَقارِب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.»

در موارد ذیل زن مستحق مهرالمثل می باشد:

۱. اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

۲. در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.

۳. در صورتی که مهرالمسمی ما مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

البته به یاد داشته باشیم اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

مهرالمتعه

در نکاحی که دائم بوده و مهریه ذکر نشده یا شرط عدم مهر شده باشد، زوج مهریه را به زوجه مطلقه خود با وجود عدم نزدیکی پرداخت میکند که اصطلاحاً مهرالمتعه گفته می شود. انواع مهریه در عقد دائم

مشاوره با بهترین وکیل مهریه

در این مورد ماده ۱۰۹۳ اشعار می دارد: «هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود» و برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.

ضبط، مصادره و توقیف و تفاوت آن ها

ضبط، مصادره و توقیف و تفاوت آن ها از جمله پرسش های پرتکرار است که در این نوشته به بررسی جداگانه هر یک از آن ها توسط وکیل پایه یک مشهد می پردازیم.

ضبط اموال

ضبط از نظر مفهومی و لغوی به معنای نگه داشتن، حفظ کردن، نگهداری و بایگانی کردن بوده و در تعریف عامیانه مال یا اموالی از تصرف و مالکیت مجرم خارج و در اختیار دولت قرار می گیرد

ضبط عملی حقوقی و دائم است ، لذ ااموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می‌گردد و “غیر قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد. تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است..

به طور کلی هرگاه قاضی رسیدگی کننده به یک موضوع در خلال رسیدگی تشخیص دهد که عواید یا منافعی از جرم برای مجرم یا مجرمین تسهیل و به وجود آمده است یا اینکه اموال و وسایلی که در ارتکاب جرم مورد استفاده واقع شده و در وقوع جرم یا تسهیل در آن نقش داشته است نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مصادره اموال

در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی میگردد که مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می‌باشد.

کلمه ی مصادره به معنای جریمه و تاوان می باشد و یکی از انواع و گونه های مختلف مجازات در قوانین کیفری ما نام دارد.

مجازات مصادره اموال پس از انقلاب در قبال بسیاری از محکومین صادر و اقدام گردید و عموما در جرائم مالی و جرائمی که به طور سازمان یافته و ناشی از عواید نامشروع از جرائم حاصل شده است محقق می شود صادر و اجرا می شود.

در مصادره اموال نیز همانند ضبط اموال، اموال مجرم به واسطه ی جرم ارتکابی و مجازات قانونی، از تصرف مجرم خارج و به تصرف دولت در خواهد آمد.

در خصوص مصادره اموال همانند ضبط، قانون در برخی موارد مصادره اموال را علاوه بر مجازات اصلی برای مجرم یا مجرمین در نظر گرفته است.

مطابق با ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی؛ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مطابق با ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛ هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرا معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست ‌آورده است مصادره خواهد شد.

تفاوت ضبط و مصادره در چیست؟

ضبط علاوه بر اینکه به عنوان یک نوع مجازات در نظر گرفته می شود ممکن است یک اقدام تامینی و بابت وثیقه و تضمین باشد همچنین ضبط شامل کلیه اموال حاصله از جرم ازجمله عوائد، منافع، وسایل و … می باشد. ضبط، مصادره و توقیف و تفاوت آن ها در امور کیفری

درجه جرائمی ضبط اموال صورت می گیرد؟

در قوانین کیفری ما، در برخی از جرائم صریحا علاوه بر تعیین مجازات برای مجرمین، ضبط اموال را نیز به عنوان یک مجازات برای مجرم در نظر گرفته است.

در این مبحث به جهت آشنایی هر چه بیشتر با ضبط اموال به آن بپردازیم:

مطابق با ماده ۵۳۹ قانون مجازات بخش تعزیرات؛ هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع ‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.

مطابق با ماده ۵۲۲ قانون مجازات بخش تعزیرات؛ در جرائم ساخت سکه ی طلا و نقره ی تقلبی، وارد کردن آن به کشور و ترویج آن،ساختن سکه های رایج کشور، ورود آن به کشور و ترویج آن ها (دویست و پانصد تومنی)

علاوه بر مجازاتهای مقرر در هر ماده ، کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود.

مطابق با تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛

حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده (مجازات مذکور شش ماه تا دو سال) محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

مطابق با ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛

هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود.

و موارد بسیاری دیگر که به مهم ترین آن پرداخته شد.

آیا ضبط اموال فقط به عنوان یک مجازات صورت می گیرد؟

آنچه که تاکنون از قانون مجازات اسلامی در خصوص ضبط اموال بیان شد به عنوان یک مجازات و جریمه برای مجرم یا مجرمین در نظر گرفته شده است.

درحالی که در قانون آئین دادرسی کیفری به نوعی دیگری و به عنوان ضمانت و وثیقه نسبت به مجرم، و نسبت به ضبط اموال اقدام شده است.

ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری در این باره بیان می دارد که:

متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه (یعنی اخطاریه به خود وی تسلیم شده است)، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود.

چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد.

در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می شود.

دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود.

آیا منظور از توقیف مال، همان ضبط مال می باشد؟

خیر، توقیف مال یک اقدام موقتی و به جهت حمایت شاکی در برابر مجرم بود، ، لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه دیون به خواهان قابل بازگشت می باشد.برای مثال توقیف مال صادرکننده چک بلامحل به منظور عدم انتقال و فرار از دین.

آیا از تصمیم دادگاه در خصوص ضبط اموال می توان اعتراض نمود؟

بله و متضرر از ضبط اشیا و اموال می تواند نسبت به امر تجدید نظر خواهی کند حتی اگر مجازات اصلی قابل تجدیدنظر نباشد.

سن قانونی برای ازدواج

ازدواج یکی از حساس‌ترین وقایع زندگی انسان و از مهم‌ترین نهادهای حقوقی جوامع بشری است و سوالی که غالبا مطرح می شود این است که سن قانونی برای ازدواج چند است؟ در این نوشته به بررسی این موضوع و پرسش می پردازیم که دختر و پسر در چه سنی می توانند ازدواج نمایند؟ سن ازدواج در قانون چقدر است؟ و چنانچه سن قانونی برای ازدواج رعایت نشود جرمش چیست؟

سن قانونی ازدواج

لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج، تا حدی است که بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی، ضروری دانسته‌اند.

نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون در خصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه کرده است. اما در نهایت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران به موضوع سن قانونی ازدواج می پردازد.

سن ازدواج در اسلام چند سال است؟

به صورت کلی در دین مبین اسلام، شرط سنی خاصی برای صحیح بودن ازدواج و نکاح تعیین نشده و در صورتی که طرفین بالغ باشند، این موضوع در اختیار زن و مرد و والدین قرار گرفته است.

به عبارت دیگر، در ازدواج معیار سنی برای ازدواج نداریم و به محض اینکه پسر و دختر به سن بلوغ شرعی (۱۵ سال قمری و ۹ سال قمری) رسیدند می توانند ازدواج کنند. تنها حکمی که در اسلام آمده است آن است که اگر دختر و پسر به سن بلوغ رسیدند و نیاز جنسی را حس کردند و اگر ازدواج نکنند مرتکب گناه می شوند، ازدواج واجب است.

سن قانونی برای ازدواج در ایران چند سال است؟

در سال ۱۳۱۳ حداقل سن قانونی برای پسران ۱۸ سال تمام شمسی و برای دختران ۱۵ سال تمام شمسی در نظر گرفته شده بود. اما در همان سال استثنایاتی نیز وجود داشت که دختران در ۱۳ سال و پسران در ۱۵ سالگی ازدواج نمایند.

در سال‌های بعد سن ازدواج چندین بار تغییر یافت، به عنوان مثال در سال ۱۳۵۳ قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید و حداقل سن قانونی را برای دختر ۱۸ سال و برای پسر ۲۰ سال سال تمام شمسی در نظر گرفت که اندکی با فرهنگ جامعه مغایرت داشت.

نهایتاً با تغییرات بسیاری که از سال ۱۳۱۳ اتفاق افتاد، در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰ بیان شده است که: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»

پس در نتیجه سن ازدواج دختران ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی می‌باشد.

ازدواج دختر زیر ۱۳ سال

همانطور که گفته شد، .مطابق با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. این در حالی است که شرط اذن ولی در این ماده راه را برای بسیاری از خانواده ها باز گذاشته تا با صلاح دید خود حتی دختر ۹ ساله شان را به عقد مردی چندین ساله درآورند.

متاسفانه در برخی نقاط محروم کشور ازدواج دختران زیر ۱۳ سال هم مرسوم است. در این شرایط وقتی کودکی به ازدواج مجبور می شود عملا فرصت های تحصیل، اشتغال در آینده و حضور موثر در جامعه نیز از او گرفته می شود که در این حالت نه تنها آینده کودک تباه می شود بلکه جامعه نیز ضرر خواهد کرد و آسیب های اجتماعی گسترش می یابد.

اما مشکل حاد دیگر ازدواج دختران زیر ۱۳ سال این است که یا اصلا ثبت نمی شوند و ثبت آن تا به رسیدن دختر و پسر به سن قانونی به تعویق می افتد یا اینکه در برخی دفترخانه ها به شکل غیر قانونی ثبت می شوند که هیچ آمار دقیقی از این تخلف وجود ندارد.

سن مناسب ازدواج از لحاظ روانشناسی

برای تعیین سن مناسب ازدواج فاکتورهای متفاوتی وجود دارد. قبل از اشاره کردن به فاکتورها لازم است که بدانیم برای هر فرد، هر خانواده و هر اجتماع کوچک و بزرگ سن مناسب ازدواج متفاوت است.

پس برای پیدا کردن بهترین سن برای ازدواج لازم است که هر فرد را با توجه به شرایط زندگی و شرایط عقلی خودش بسنجیم. مثلا سن مناسب ازدواج درجوامع روستایی و شهری با توجه به نوع فرهنگ و نوع تغذیه و شرایط فردی متفاوت است.

در چه شرایطی می‌توان زیر سن قانونی ازدواج کرد؟

ازدواج پیش از سن قانونی بیشتر در خصوص دختران موضوعیت دارد، این موضوع البته از گذشته رواج داشته است و هنوز نیز در بخش‌هایی از کشور وجود دارد چرا که بخش‌های مختلف کشور دارای سنت‌ها، رسوم قبیله‌ای متفاوتی هستند که این باعث متفاوت بودن شرایط و سن ازدواج در میان دختران و پسران شده است.

حال با اینکه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی صراحتاً حداقل سن را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی اعلام کرده است، استثنائاتی وجود دارد که با وجود این شرایط، می‌توان زیر سن قانونی ازدواج نمود.

این شرایط عبارتند از:

۱ اذن ولی: ولی باید اراده خود را مبنی بر ازدواج فرزند اعلام نماید و صرف موافقت لازم است ولی کافی نیست.

۲ رعایت مصلحت فرزند: در حقیقت مصلحت امری نسبی است و رعایت مصلحت بسیار دشوار است و به موارد متفاوتی از قبیل وضعیت خانوادگی، شرایط اقتصادی و تحصیلی، الزامات قانونی، شرایط اجتماعی و … بستگی دارد.

به عنوان مثال اگر ازدواج موجب ترک تحصیل فرزند شود به مصلحت او نبوده و بی شک به ضرر فرزند می‌باشد فلذا اذنی نباید داده شود.

۳ تشخیص دادگاه: دریافت مجوز از دادگاه برای ازدواج افراد زیر سن قانونی، از سال ۱۳۸۱ وارد قانون شد و پیش از آن صرفاً تشخیص مصلحت به دست ولی فرزند بود. البته در حال حاضر نیز ضمانت اجرایی برای عدم دریافت اجازه دادگاه وجود ندارد. ولی با این حال از مهمترین شروطی که باعث می‌شود حقوق کودکان تأمین شود آن است که دادگاه نیز در این امر دخالت کند.

وکیل اخذ اجازه ازدواج دخالت دادگاه بدین ترتیب است که دادگاه به موضوع رسیدگی می‌نماید و اگر مصلحت را احراز نماید اجازه داده می‌شود و در غیر این صورت اجازه داده نمی‌شود چرا که بدون تأیید دادگاه این ازدواج ممکن است زمینه سوء و منفی برای کودک ایجاد نماید.

البته باید در نظر داشت که وفق ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی ازدواج پیش از بلوغ و بدون اجازه ولی ممنوع است و اگر مردی با دختری که به سن بلوغ نرسیده است برخلاف ماده ۱۰۴۱ ازدواج نماید، به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.

آیا اذن پدر برای دختری که به سن بلوغ نیز نرسیده است واجب است؟

به موجب قانون مدنی، زمانی که دختر باکره‌ای قصد ازدواج داشته باشد حتی اگر به سن بلوغ نیز نرسیده باشد باز هم اجازه‌ی پدر لازم است. جهت اگاهی بیشتر می توانید مقاله ازدواج دختر بدون اجازه پدر را مطالعه نمایید.

قرار جلب به دادرسی

در صورتی که به عقیده مرجع تحقیق ، دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم وجود داشته و وی شایسته محاکمه در دادگاه باشد ، قرار جلب به دادرسی صادر می شود. به منظور یادآوری اینکه در دادسرا فقط در مورد کفایت دلایل اتهام جهت محاکمه متهم در دادگاه اظهار نظر می شود، نه درباره مجرمیت یا برائت او ، ماده ۲۶۵ ق.آ.د.ک عنوان قرار جلب به دادرسی را جایگزین عنوان سابق یعنی قرار مجرمیت نموده و اعلام کرده است: «بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ، قرار جلب به دادرسی … صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند.»

مطرح کردن پرونده در دادگاه با کیفرخواست

اصولا پرونده در دادگاه های کیفری با کیفرخواست مطرح می شود ، بدین صورت که پرونده در دادسرا تشکیل شده و اگر نظر بازپرس مبتنی بر تقصیر متهم باشد پس از صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و موافقت دادستان با این قرار ، دادستان اقدام به صدور کیفرخواست نموده و پرونده از طریق شعبه بازپرسی برای رسیدگی به دادگاه صالح فرستاده می شود.

علاوه بر این فرض راه های دیگری نیز وجود دارد که در صورت وجود شرایط آن ها ، پرونده جهت رسیدگی در دادگاه مطرح می شود مانند قرار جلب به دادرسی صادره از سوی قاضی دادگاه و یا مطرح کردن پرونده با ادعای شفاهی دادستان در دادگاه ، و مواردی که پرونده مستقیم و بدون صدور کیفرخواست یا با دستور دادستان در دادگاه مطرح می شود.

قرار جلب به دادرسی صادره توسط دادگاه

دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند ، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند.

در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور جلب به دادرسی توسط دادگاه ، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی ، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب ، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است ، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم ، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

تفاوت حکم جلب با قرار جلب به دادرسی

زمانی که شکایتی در دادسرا مطرح است و بازپرس یا دادیار پس از رسیدگی و بررسی دلایل و انجام تحقیقات مقدماتی به این نتیجه برسد که دلایل کافی بر اتفاق افتادن جرم و انجام آن بوسیله متهم وجود دارد و باید در دادگاه محاکمه شود، قرار جلب به دادرسی را صادر می کند. پس از صدور این قرار، پرونده نزد دادستان در دادسرا ارسال می شود.

اگر این قرار مورد تایید دادستان در دادسرا باشد، اقدام به صدور کیفرخواست (تقاضای دادستان در دادسرا از دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام برای تعیین مجازات متهم) می کند و پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. در مواردی نیز بازپرس یا دادیار به این دلیل که «عمل متهم مجرمانه نیست» یا «عمل نسبت داده شده به متهم به طور کلی جرم است اما دلایل کافی برای مجرم بودن متهم وجود ندارد» و یا به علت سایر دلایل قرار منع تعقیب صادر می کند و موجب خروج شکایت از جریان رسیدگی می شود.

حال اگر شاکی به این قرار اعتراض کند، رسیدگی به اعتراض در دادگاهی انجام می شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد. در صورتی که دادگاه اعتراض به قرار منع تعقیب شاکی را بپذیرد، قرار جلب به دادرسی را صادر می کند و پرونده را به دادسرا ارسال می کند و دادسرا نیز باید متهم را احضار کند و اتهام را به او تفهیم کند و آخرین دفاعیات و تامین مناسب را از او اخذ کند و پرونده را به دادگاه ارسال کند.

دستور جلب

دستور جلب همانطور که گفتیم برگه ای است که در دعاوی حقوقی و کیفری پس از ارسال احضاریه و عدم حضور شخص صادر می شود. به وسیله این دستور، شخص توسط مامور انتظامی جلب و به مرجع قضایی آورده خواهد شد. دستور جلب در دعاوی حقوقی پس از قطعی شدن حکم و به منظور اجرای رای است. دستور جلب در دعاوی کیفری نیز، هم در مرحله تحقیقات و هم در مرحله اجرای حکم و برای اجرای حکم، صادر خواهد شد.

شرایط قرار جلب به دادرسی

مطابق ماده ۲۶۴ ق.آ.د.ک قرار جلب به دادرسی باید مستدل (دارای دلایل توجیه کننده) و مستند (به مواد قانونی) باشد. این قرار الزاما در خاتمه نحقیقات مقدماتی صادر می شود و قابل اعتراض هم نیست. فاصله بین ختم تحقیقات و صدور قرار نباید بیش از پنج روز باشد ، گرچه معمولا با اعلام ختم تحقیقات صادر می شود.

متهم نمی‌تواند به قرار جلب به دادرسی اعتراض کند.

نکته مهم دیگر درباره‌ی قرار جلب به دادرسی آن است که این قرار از سوی متّهم قابل اعتراض نیست. بنابراین، بعد از صدور این قرار و موافقت دادستان با آن، متّهم باید در دادگاه به ارائه‌ی دفاعیّات خود بپردازد و با صدور این قرار، پرونده از دسترس دادسرا خارج و به دادگاه صالح سپرده می‌شود.

صدور قرار جلب به دادرسی در نتیجه اعتراض به قرار منع تعقیب

در صورتی که نسبت به قرار منع تعقیب متهم توسط شاکی ، یا وکیل شاکی اعتراض شود ، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود ؛ اگر دادگاه اعتراض شاکی یا وکیل شاکی را بپذیرد و قرار منع تعقیب را نقض کند ، در این صورت ، قرار را صادر و پرونده را برای اخذ تامین و آخرین دفاع از متهم به دادسرا عودت خواهد داد.

در این حالت ، دادسرا پس از احضار متهم ، تفهیم اتهام ، اخذ تامین مناسب و آخرین دفاع از وی ، پرونده را بدون صدور کیفرخواست به دادگاه اعاده خواهد کرد. (ماده ۲۷۶ ق.آ.د.ک)

موافقت یا مخالفت دادستان با قرار جلب به دادرسی

پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس ، پرونده باید فورا به نظر دادستان (یا دادیار اظهار نظر) برسد و دادستان (یا دادیار اظهار نظر) نیز باید ظرف سه روز نسبت به قرار صادره اظهار نظر کند. این اظهار نظر دادستان (یا دادیار اظهار نظر) می تواند موافقت یا مخالفت با آن باشد. در صورت موافقت ، کیفرخواست صادر خواهد شد.

در صورت مخالفت پرونده نزد بازپرس اعاده می شود. چنانچه بازپرس همچنان بر نظر خود پافشاری کند ، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری مربوط ارسال خواهد شد. این را هم باید اضافه کرد که ممکن است دادستان بدون موافقت یا مخالفت با قرار جلب به دادرسی ، ابتدائا تکمیل تحقیقات را از بازپرس بخواهد.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره

آدرس دفاتر خدمات قضایی مشهد

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با محوریت تسهیل مراجعات عموم مردم به منظور جلوگیری در اتلاف زمان چند سالی است که در کنار دادگستری تأسیس شده ­اند،در این نوشته جهت سهولت دسترسی و انجام امور قضایی، آدرس کامل دفتر قضایی مشهد گردآوری شده است.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف کاهش مراجعه به دستگاه قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده و صرفه‎جویی در وقت و هزینه گروه‌های هدف، شفاف سازی فرایندهای رسیدگی، افزایش کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت، دقت و کیفیت افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه و استفاده شهروندان از فرصت­های برابر با رفع موانع اداری راه‌اندازی شده اند.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

رئیس قوه قضاییه در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از فناوری‌های جدید در روند دادرسی، آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی را در ۲۲ خرداد ماه سال ۹۱ تصویب کرد و در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۲ خردادماه سال ۹۱ رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی را ابلاغ کرد.

آیین ­نامه مصوب سال ۹۶ رئیس قوه قضاییه و دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی به موجب ماده­ی ۳۹ آیین­نامه جدید، جایگزین آیین ­نامه پیشین شد.

خدمات ارائه شده در دفاتر خدمات قضایی شهر مشهد

ثبت نام ثنا، تغییر آدرس ثنا، تقدیم انواع دادخواست های خانواده و حقوقی اعم از بدوی، واخواهی و تجدیدنظر خواهی، ارسال و پاسخ به اظهارنامه، تقدیم  انواع شکواییه های کیفری و همچنین اعتراض به آرای کیفری اعم از قرار های دادسرا و احکام دادگاه ها، ابطال تمبر وکالتی، ارسال لوایح به مراجع قضایی، پیگیری آخرین وضعیت دادخواست، شکواییه، لایحه، دریافت پرینت ابلاغیه های قضایی،  تقدیم دادخواست های دیوان عدالت اداری و …

ساعات و روزهای کاری دفاتر قضایی مشهد

ساعت کار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مشهد و سایر شهرها طبق دستورالعمل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور شنبه تا چهارشنبه ۸صبح الی ۴ بعدازظهر می باشد و در روزهای پنج­شنبه تا ساعت ۱۳ آماده خدمت ­رسانی می­ باشند. لازم به ذکر است برخی دفاتر خدمات قضایی با توجه به حجم کاری، مابین ساعات ۸ الی ۲ خدمت رسانی می کنند و این زمان تا ساعت ۴ و با نظر مدیر دفتر قابل تمدید است.

لزوم اخذ نوبت اینترنتی قبل از مراجعه به دفاتر قضایی

در شهر مشهد، هر شخصی اعم از وکیل دادگستری و اشخاص دیگر، برای ثبت دادخواست، شکوائیه، ارسال اظهارنامه و دیگر امور قضایی، باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند. الازم به ذکر است اخیرا سامانه خود کاربری برای وکلای محترم  راه انداری شده است که وکلا می توانند بدون مزاجعه به دفاتر قضایی، امور مربوط به فعالیت خود را از این طریق انجام دهند.

با توجه به آنکه دفاتر مشهد معمولاً دارای ازدحام زیادی هستند و این موضوع وقت متقاضیان را تلف می نمود، لذا حهت جلوگیری از اتلاف وقت مراجعه کنندگان و همچنین رعایت بهتر مسائل بهداشتی (خصوصاً در شرایط کرونایی ) بایستی ابتدا از طریق سایت https://nobat.kdke.ir  تاریخ و ساعاتی که برای آن دفتر خدمات وقت خالی وجود دارد، نسب به دریافت نوبت اقدم نمود و سپس در  روز و ساعت تعیین شده به دفتر قضایی مربوطه مراجعه نمایند.

دریافت نوبت دفاتر قضایی مشهد کلیک نمایید

لیست دفاتر خدمات قضایی در مشهد

 دفاتر خدمات قضایی مشهد

 

 

چنانچه به دنبال لیست کامل از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مشهد هستید برای راحتی شما لیستی از این دفاتر به همراه ادرس و شماره تلفن انها را در سایت وکیل مشهد جمع آوری نموده ایم امید که بتوانیم گام کوچکی در حل مشکل قضایی شما برداشته باشیم.

دفتر خدمات قضایی خیابان عبدالمطلب

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۲

آدرس : مشهد ،  بلوار عبدالمطلب ، نبش عبدالمطلب ۱۰ ، پلاک ۱۳۶

شماره تلفن : ۳۷۲۵۲۳۲۸ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی چهار راه المهدی (سیدی)

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۱۱

آدرس : مشهد ، انتهای گاراژدار‌ها به طرف سیدی ، چهار راه المهدی ، جنب بانک مسکن ، پلاک ۲۶

شماره تلفن : ۳۳۸۵۰۴۷۵ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی بلوار شهید رستمی

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۴

آدرس : مشهد – بلوار رستمی ، بین رستمی ۴۹ و رستمی ۵۱ ، پلاک ۴۹۱ ، طبقه همکف

شماره تلفن : ۳۳۶۶۹۷۳۷ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی بلوار طبرسی

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۹

آدرس : مشهد ، بلوار اول طبرسی ، بین طبرسی ۴۴ و ۴۶ ، روبروی فرش نگین مشهد ، پلاک ۱۰۴۸

شماره تلفن : ۳۲۷۱۸۳۱۷ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی میدان شهدا 

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۳

آدرس : مشهد ، انتهای بلوار صاحب الزمان ، نبش دانشگاه ۳ ، مجتمع امین  ، طبقه اول ، واحد ۱۲۶

شماره تلفن : ۳۷۱۳۵۹۹۱ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی خیابان گاز مشهد

کد دفتر:۹۷۳۱۱۰۳۹

آدرس: بین گاز ۴ و ۶ ، پلاک ۲۲۲/۱ ، طبقه همکف

شماره تماس: ۳۷۳۲۳۱۹۱

 

دفتر خدمات قضایی خیابان مطهری

کد دفتر : ۹۴۳۱۱۰۱۲

آدرس : مشهد ، مطهری جنوبی ، بین مطهری جنوبی ۱۵ و چهار راه میدان بار ، روبروی بانک تجارت

شماره تلفن : ۳۷۲۸۵۱۲۲ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی خیابان ابوطالب

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۷

آدرس : مشهد ، تقاطع ابوطالب و عبدالمطلب ، ابوطالب ۴۲ ، دفتر اسناد رسمی ۱۷

شماره تلفن : ۳۷۵۱۴۶۹۳ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی میدان عدل خمینی

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۶

آدرس : مشهد ، میدان عدل خمینی ، خیابان شهید فیاض بخش ، فیاض بخش ۱ ، پلاک ۶۹

شماره تلفن : ۳۸۵۴۸۳۰۳ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی خیابان امام خمینی

کد دفتر: ۹۳۳۱۱۰۰۱

آدرس: امام خمینی ۳۹ ، پلاک ۱۰ ، طبقه همکف ، واحد۱

شماره تلفن: ۳۸۵۱۶۷۰۳

 

دفتر خدمات قضایی سناباد مشهد

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۸    مدیر : فخری بخشی نیت

آدرس : مشهد ، خیابان سناباد ، بین سناباد ۵۳ و ۵۵، پلاک۲/۴۶۹ ، طبقه اول

شماره تلفن : ۰۵۱۳۸۴۲۱۴۳۶ – ۰۵۱۳۸۴۰۳۷۶۸

 

دفتر خدمات قضایی احمد اباد

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۵

آدرس : مشهد ، خیابان احمدآباد ، بین عدالت و محتشمی ، پلاک ۱۴۲ ، دفتر اسناد رسمی ۳۳

شماره تلفن : ۳۸۴۰۲۵۸۱ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی بلوار معلم

کد دفتر: ۹۳۳۱۱۰۰۸

آدرس :  شهرستان مشهد ، بین معلم ۵۵ و ۵۷ ، ساختمان کوروش ، طبقه فوقانی فروشگاه کوروش ،  واحد اول

شماره تلفن : ۰۵۱۳۸۹۱۴۵۰۷

 

دفتر خدمات قضایی معلم

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۷

آدرس : مشهد ، بلوار معلم ، نبش معلم ۱۷ ، پلاک ۱

شماره تلفن : ۳۶۰۱۱۸۰۵ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی شهرک غرب ( قاسم اباد )

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۳   مدیر: آقای رشد

آدرس : مشهد ، قاسم آباد ، بلوار شاهد ، بین شاهد ۷۱ -۷۳ ، پلاک ۸۹۷ ، طبقه دوم

شماره تلفن : ۳۶۶۱۷۵۱۴

 

دفترخدمات قضائی میدان مادر

کد دفتر : ۹۸۳۱۱۰۴۰ سعیدپیردوست

آدرس: مشهد ، میدان مادر . بلوارشاهد‌ ، بین شاهد۵۴  و چهارراه راه آهن

شماره تلفن : تلفن ۳۶۲۲۲۳۷۲

 

دفتر خدمات قضایی بلوار فردوسی

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۴   مدیر: آقای غلامپور

آدرس : مشهد ، بلوار فردوسی ، نبش فردوسی ۱۷ ، پلاک ۲۸۹

شماره تلفن : ۳۷۶۳۲۸۲۸ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی بلوار استقلال

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۲   مدیر: آقای مسگرانی

آدرس : مشهد ، بلوار استقلال ، بین استقلال ۱ و ۳ ، پلاک ۷۳

شماره تلفن : ۳۶۰۸۴۱۰۸ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی بلوار پیروزی

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۱۰

آدرس : بلوار پیروزی ، بین پیروزی ۱ و ۳ ، پلاک ۹۵

شماره تلفن : ۳۸۷۸۳۲۳۶ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی صیاد شیرازی

کد دفتر: ۹۷۳۱۱۰۳۵

آدرس: مشهد ، بلوار صیاد شیرازی ، نبش صیاد ۱۳ ، ساختمان ایساتیس

شماره تلفن : ۳۸۹۴۴۸۱۷ (۰۵۱)

 

دفتر قضایی الهیه

کددفتر: ۹۹۳۱۱۰۶۹

آدرس: مشهد ، بلوار محمدیه ، نبش محمدیه ۱۵ ،  داخل پاساژ ، طبقه همکف

شماره تماس: ۳۵۲۵۴۵۸۸  (۰۵۱)

 

توجه :

۱.امکان تغییر آدرس، شماره تلفن و حتی تاسیس دفاتر قضایی جدید نیز وجود دارد که ممکن است اطلاع نداشته باشیم.

 

آدرس اینترنتی نوبت دهی دفاتر قضایی

https://nobat.kdke.ir/

نوبت دهی به صورت اینترنتی می باشد.

وکیل در گلبهار

افرادی که در شهر گلبهار درگیر پرونده قضایی هستند در مرحله اول به دنبال پیدا کردن یک وکیل خوب برای موضوع دعوی خود می باشند و راههای زیادی برای پیدا کردن یک وکیل دادگستری در گلبهار وجود دارداز جمله معرفی از طریق دوستان و آشنایان و … ما در این نوشته معیارهایی برای یک انتخاب شایسته ارائه می نماییم امید است که بتوانیم به حل مشکل حقوقی شما کمک نماییم.

وکالت و مشاوره در امور حقوقی ، کیفری و خانواده

شماره تلفن ۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

امروزه خصوصیات زیادی را می توانیم برای یک وکیل خوب ذکر کنیم. اما لازم به ذکر است که برخورداری از بعضی از خصوصیات برای یک موکل بسیار ارزشمندتر نسبت به دیگر خصوصیات می باشد. بنابراین در ادامه شما را با خصوصیات وکلای خوب دادگستری آشنا خواهیم کرد.

ویژگی های یک وکیل خوب

خبره بودن و داشتن تخصص کافی در کار یک وکیل پایه یک دادگستری سبب می شود که آگاهی زیادی نسبت به پرونده داشته باشد و هرچه وکیل تخصص بیشتری در کار خود داشته باشد صرفا راهنمایی های بهتری را هم عرضه خواهد کرد. پس نتیجه می گیریم داشتن تخصص در کار یک وکیل از ویژگی های مهمی است که می توان یک وکیل خوب را از یک وکیل بی تجربه تشخیص داد.

خصوصیاتی که در بالا برای یک وکیل خوب ذکر کردیم می تواند یک وکیل معمولی را به یک وکیل کار کشته و باتجربه تبدیل کند. هریک از افراد برای انتخاب بهترین وکیل ها برای پرونده خود، می بایست تحقیقات لازم را انجام داده تا کارهایشان به نحو احسنت پیش برود.

در ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی تعریف شده است :« که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند» و رابطه وکیل و موکل بر اساس اعتماد می باشد.

داشتن خلق و خوی خوب:
وجود خلق و خوی خوب در یک وکیل و همچنین متعهد بودن آن در امور موکل خود یک امر ضروری محسوب می شود. یک وکیل با اخلاق و مهربان می تواند تاثیر زیادی در موکل خود و همچنین یافتن راه حل درسخت ترین مراحل داشته باشد.

بهتر است بگوییم اسامی یا لیست وکلای دادگستری خوب به هیچ عنوان پشت موکل خود را خالی نکرده و تا پایان راه پا به پای او خواهند آمد. وکیل با اخلاق به وکیلی گفته می شود که تا حد امکان از تمامی راه ها برای حل مشکل موکل خود نیز بهره بگیرد.

داشتن روابط عمومی بالا:
وکیلی که توانایی این را داشته باشد در کمترین زمان با موکل خود ارتباط برقرار کند از بهترین وکلا به حساب می آید. همه ما این را به خوبی می دانیم وکیلی که از روابط عمومی بالایی برخوردار باشد با افراد زیادی هم در ارتباط خواهد بود که این امر باعث می شود که برای حل مشکل شما با چندین نفر که در حوزه وکالت سررشته دارند نیز مشورت کند و در جهت موفقیت پرونده موکل خود گام بردارد.

دلیر و شجاع بود در انجام امور موکل:
یک وکیل باکفایت می بایست علاوه بر ویژگی های ذکر شده، از شجاعت خود در هدایت پرونده موکل کمک بگیرد تا به راحتی بتواند از موکل خود در شرایط سخت دفاع کند.

وکیل شجاع در هنگام وقوع اتفاق می تواند مشکل را به شکل صریح به قاضی پرونده گزارش دهد و منطقی کار خود را پیش ببرد به یاد داشته باشید که پرونده های موکلین در شهرستان گلبهار با دقت و حساسیت زیادی مورد بررسی قرار می گیرد.

معرفی شهر گلبهار

شهر گلبهار مرکز ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شهرستان گلبهار ، یکی از شهرهای جدید ایران و استان خراسان رضوی که در فاصله ۳۵ کیلومتری شمال غربی کلان شهر مشهد قرار دارد. مطالعات و طراحی شهر جدید گلبهار در سال ۱۳۶۶ آغاز گردید. این مطالعات بر پایه موقعیت مکانی شهر مشهد و همچنین دورنمای توسعه این مناطق استوار گردید. با توجه به هویت پیش‌بینی شده برای شهر جدید گلبهار با عملکردی فرهنگی – علمی و تحقیقاتی، طراحی نواحی مختلف آن براین پایه استوار گردیده‌است.

برای اتصال این شهر به مشهد مقدس توسط قطار برقی،اقداماتی صورت گرفته و در حال انجام می‌باشد. لازم به ذکر است در آبان سال ۱۳۹۹ شهرستان گلبهار ایجاد شد که دارای دو بخش مرکزی و گلمکان می باشد و دادگاه بخش گلبهار به دادگستری شهرستان گلبهار تغییر نام پیدا کرد که در قاعدتا شعبات حقوقی و کیفری آن افزایش پیدا خواهد کرد.

چگونه وکالت خود را به یک وکیل خوب در گلبهار بسپاریم؟

از آنجایی که هر یک از ما برای حل مشکلاتمان از علم و توانایی زیادی در زمینه وکالت برخوردار نیستیم بهتر است در انجام چنین کارهایی با یک وکیل خوب مشورت کنیم تا کمک بسیاری در هدایت ما کند. با ما در ادامه مقاله همراه باشید تا شما را با روش های انتخاب یک وکیل مورد پسند آشنا کنیم.
به درستی که یک وکیل بسیار خوب باید دارای تحصیلات عالی و تجربه کافی نیز باشد اما داشتن مهارت و استعداد را هم در انتخاب یک وکیل نباید نادیده گرفت.
شیوه بیان و نحوه رفتار یک امر بسیار مهم می باشد زیرا ارتباط کلامی درست می تواند موفقیت های زیادی را به همراه داشته باشد. پس قبل از انتخاب وکیل خود به شیوه و نحوه ارتباط گیری آن با دیگران را نیزجستجو و مورد بررسی قرار دهید.

عدالت و میانه روی از صفاتی است که اگر وکیل شما از آنها برخوردار بود باید بگوییم که بهترین وکیل را انتخاب کرده اید. چرا که هیچ کاری را با بی عدالتی و زیادی روی نمی توان پیش برد.  سعی کنید برای رسیدگی به مشکلاتی که در آن توانایی ندارید از وکیلی کمک بگیرید که از تمامی امور جامعه آگاهی داشته باشد و اینکه وکیل خانم یا آقا باشد تفاوت نمی کند مهم مجرب و موفق بودن است.
قبل از بستن قرارداد و دادن حق وکالت به وکیل گلهار حتما تجربه و سابقه کاری آن را پرس و جو و مطلع شوید زیرا سابقه کاری و تجربه زیاد از گزینه های مهم انتخاب وکیل می باشد. البته با مراجعه به دفتر وکالت تا حدودی متوجه عملکرد وی می شوید.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل ملکی در مشهد

وکیل ملکی در مشهد ؛ دعاوی مربوط به ملک و املاک تعداد زیادی از پرونده های دادگستری مشهد را به خود اختصاص داده است نحوه صحیح طرح دعوی ملکی و ایرادات شکلی و ماهوی از ابزار بهترین وکیل ملکی است. یک وکیل خوب ملک مشهد آشنا به تمام قوانین و مقررات مربوط به اموال غیرمنقول ، آرای وحدت رویه ، رویه قضایی و نظریات دکترین حقوقی است.

وکیل ملکی در مشهد

وکیل حسینی مقدم – پایه یک دادگستری

متخصص و مجرب در دعاوی املاک

وکیل ملک در مشهد

تخصص وکیل ملک در دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اموال غیر منقول ( اموالی که امکان جابجایی و نقل مکان ندارند مانند زمین ، خانه و … ) است. تمام دارایی های غیر منقول، در ردیف ملک قرار می گیرند.

انواع ملک

ملک مشاعی:

به ملکی گفته می شود که دو نفر یا بیشتر، در تمامی جزء جزء ملک، به نسبت سهم خود دارای مالکیت می باشند.

ملک مفروز:

ملکی است که در مالکیت یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی قرار دارد.

ممکن است مالکیت یک شخص در ملک خود هم به نحو مشاع باشد و هم به نحو مفروز، مانند مالکیت آپارتمان، که قسمت اختصاصی در مالکیت اختصاصی  و مفروز و قسمت مشاعی مانند راه پله ها و حیاط، در مالکیت مشاعی، قرار دارد.

یک وکیل ملک خوب در مشهد قبل از هر چیز باید نسبت به اصل و معنا و مفهوم موضوع ملک آشنایی داشته باشد.

متداولترین دعاوی وکلای ملکی مشهد

علیرغم آنکه تمام وکلای دادگستری امکان بررسی و قبول وکالت در تمامی پروندهای ثبتی، کیفری، حقوقی، ملکی و خانواده را دارند، اما تجربه یک وکیل ملکی خبره در زمینه امور مرتبط با املاک و اراضی باعث می شود تا بتواند با درصد موفقیت بالاتری در تمامی دعاوی ملکی قبول وکالت کند.

ذر شهر مشهد و سایر شهرها وکلای ملکی، تاحدودی شناخته شده و معروف هستند جرا که این وکلا تمرکز خود را بر امور مربوط ملک و املاک گذاشته و بیشترین تجربه را کسب نموده است. یک وکیل پایه یک به عنوان وکیل ملکی مجرب بیشتر با دعاوی و پرونده های زیر سرو کار دارد:

الزام به تنظیم سند رسمی

مرحله آخر فروش و انتقال رسمی یک ملک ، حضور طرفین در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی می باشد که معمولا فروشندگان به دلایل مختلف از انجام آن خودداری می کنند. در این صورت خریدار یا وکیل ملکی با مراجعه به مراجع قضایی، فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی می کند.

حکم تخلیه

 اگر پس از پایان مدت قرارداد اجاره، مستاجر بدون تمدید قرارداد از تخلیه ملک خودداری کند صاحب ملک می تواند برای گرفتن دستور تخلیه در صورتی که ملک منزل مسکونی باشد به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک و در صورتی که ملک تجاری باشد به دادگاه عمومی محل وقوع ملک رجوع نماید.

خلع ید

 در دعاوی خلع ید ” وکیل خلع ید در مشهد “، متصرف ابتدا به صورت قانونی و قراردادی و با اجازه مالک به انتفاع از ملک پرداخته اما پس از اتمام مهلت از پیش تعیین شده، از باز پس دادن ملک به مالک خود امتناع نموده و به صورت غیر قانونی به تصرف ملک ادامه می دهد.

بنابراین حتما پیشنهاد می شود با یک متخصص در امور ملک و اراضی به عنوان یک وکیل ملکی در مشهد مشورت کنید.

تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی از جمله دعاوی ملکی متداول است.

الزام به تحویل ملک در مشهد

در هنگام بروز این مشکل خریدار می تواند با کمک یکی از بهترین وکلای در زمینه املاک مشهد ، اقدام به طرح دعوای الزام به تحویل مبیع علیه فروشنده نموده و‌ از این طریق اقدام به دریافت ملک خریداری شده خود نماید.

وکیل ملکی درمشهد

وکیل متخصص املاک

مبایعه نامه قراردادی است که طی آن خرید انجام شده است و به قراردادی اطلاق می‌شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته شده باشد . در نتیجه عرفا قرارداد مکتوبی بین دو طرف تنظیم و بر اساس آن، مالی در مقابل دریافت عوض یا بها یا قیمت فروخته می شود، مبایعه نامه محسوب می شود.

در تعریف  قولنامه باید گفت که گاه افراد قصد فروش مال را دارند  مقدمات آن فراهم نیست مثلاً خریدار پول کافی ندارند یا فروشنده باید برای دریافت برگه مفاصا حساب شهرداری،  دارایی و غیره اقدام کند.  در این حالت دو طرف قرارداد تنظیم آن متعهد می شوند که در زمان و مکان مشخص( دفتر اسناد رسمی )حضور پیدا کنند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را انجام دهند به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند.

در قراردادهای قدیمی،  برای نوشتن مبایعه نامه از کاربن استفاده می‌شد. وکیل ملک خوب در مشهد اما امروزه در قراردادهای جدید به صورت پرینتی و یکسان تنظیم می شود از سه نسخه قرارداد یک نسخه برای خریدار و یک نسخه برای فروشنده اند و نسخه اصل قرارداد توسط متصدی معاملات بایگانی می شود که به همراه کپی مدارک باید تا ۵ سال در دفتر وکیل ملک ی در مشهد نگهداری شود و در صورت لزوم به آن مراجعه کنند.

وکیل املاک در مشهد

تخصص وکیل املاک در دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اموال غیر منقول است حرفه وکالت مستلزم دانش، تجربه و تخصص است علی الخصوص در پرونده ملکی در مشهد که گاهی پیچیدگی دارد وکیل املاک به تمامی قوانین و آیین نامه های ثبت اشراف داشته و بنا به تجربه ای که داردتمامی جوانب پرونده را سنجیده و پس از آن اقدام به دفاع از امور ملکی موکل می نماید.

اوصاف مالکیت املاک

۱. مطلق بودن حق مالکیت

بدین معناست که مالک اختیار و حق هرگونه بهره‌برداری و انتفاع را از مال خود دارد.

۲. انحصاری بودن حق مالکیت

به موجب این حق، مال یا شیٔ انحصاری در اختیار فرد است و کسی نمی‌تواند آن را تصاحب کند؛

۳. دائمی بودن حق مالکیت

به معنای این نیست که فرد نتواند مال خود را به دیگری انتقال دهد، بلکه به این مفهوم است که مالکیت فرد مانند قرارداد اجاره یا حق انتفاع و… محدود به زمان مشخص و اندکی نیست و فرد هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد یا حتی بدون استفاده باقی گذارد.

دعاوی مربوط به املاک در شهر مشهد

وکیل املاک، امور اراضی، متخصص املاک و اراضی، متخصص اراضی، وکیل امور اراضی متخصص املاک، وکیل خوب در مشهد ، خسارت مستاجر به ملک، قانون خسارت ودیعه به مستاجر، نحوه پراخت پول رهن به مستاجر، ، قوانین موجر و مستاجر ، وکیل موجر و مستاجر، مشاور حقوقی ملک و مستاجر،قانون اجاره مغازه

وکیل متخصص ملکی، امور ملکی، دعاوی ملکی، وکیل سند ملکی ، وکلای ملکی مشهد ، مشکلات ملکی، بهترین وکلای ملکی، وکیل متخصص دعاوی ملک ، تخلیه پیش از موعد، دادخواست مطالبه خسارت از مستاجر، خسارت به عین مستاجر خسارت تاخیر در تخلیه ملک، وکیل خوب املاک در مشهد ، شکایت از مستاجر،

قوانین رهن، قوانین فسخ قرارداد رهن و اجاره، نوشتن قرارداد ملک ، تخلیه ملک استیجاری، هزینه دادرسی دستور تخلیه ، حکم تخلیه منزل خریداری شده، صورتجلسه وکیل تخلیه ملک، عدول از دستور تخلیه، صورتجلسه تخلیه ملک خرید و فروش ملک، مشاوره خرید املاک، مشاور فروش املاک، مشاورین خرید ملک، وکیل  خرید و فروش خانه و اراضی

وکیل املاک در مشهد

اهمیت وکیل خوب در دعاوی املاک

دعاوی ملکی در شهر مشهد ، گستره وسیعی از موضوعات حقوقی و دعاوی حقوقی و کیفری را در بر می گیرد که از قوانین گسترده ای نشأت گرفته و متأسفانه موجب انباشت پرونده های قضایی در محاکم دادگستری شده است که عمده دلایل آن را می توان در خصوص عدم اطلاع افراد از نحوه نوشتن متن قرارداد های خرید و فروش املاک ، تعهدات قراردادی ، عقد قرارداد و مبایعه نامه در برخی بنگاه های املاک که متأسفانه جهت تسریع در انعقاد قرارداد و اخذ کمیسیون از طرفین قرارداد به معضلات حقوقی و پیچیدگی های دعاوی املاک دامن می زنند.

با توجه به تنوع موضوعات و دعاوی مربوط املاک کمک گرفتن از وکیل برای خرید ملک در شهر مشهد باعث پیشگیری از مشکلات می گردد و در صورت بروز اختلاف، با تجربه و تخصصی که دارد در روند پرونده و موفقیت هر چه سریعتر تاثیر زیادی دارد. اما این دسته موضوعات، حقوقی بوده از این رو داشتن وکیل املاک تاثیر به سزایی در این پرونده‌ها دارد.

یک وکیل املاک می تواند در تمامی مسائل حقوقی و کیفری که مربوط به املاک در شهر مشهد می شود، از  ناحیه موکل خود اختیار تام گرفته، تا آن ها را با موفقیت به مرحله نهایی برساند. این نوع از پرونده ها جز مهم ترین و سخت ترین پرونده هایی حقوقی هستند که نیاز به وکیل مجرب املاک پیدا می کنند.

چگونه پرونده را به بهترین وکیل املاک در مشهد بسپاریم ؟

بهترین وکلای پرونده های ملکی مشهد آنهایی هستند که تخصص در این زمینه دارند و تمرکز خود را در حوزه وکالت در مشهد در امور ملک گذاشته و به تمام چم وخم کار تسلط داشته و به موفقیت های بسیاری دست یافته اند ظوری که به وکیل ملکی معروف هستند برای انتخاب بسیار خوب وکیل ملکی موارد ذیل توصیه می گردد.

  1. به دنبال وکیل در مشهد باشید
  2. به دنبال وکیل متخصص ملکی باشید
  3. اخذ مشاوره حضوری با چنذ وکیلدادگستری
  4. نظرات موکلین یا کاربران در مورد وکیل معرفی شده

گاهی بعضی از پرونده ها، بسیار پیچیده می شوند و فقط دانش کافی وکیل می تواند چنین پرونده هایی را به موفقیت برساند. در نتیجه توصیه می شود برای گرفتن نتیجه مناسب در کمترین زمان ممکن و پیشگیری از فوت وقت در امور ملک، خرید آپارتمان، اراضی و… قبل از اقدام به طرح دعوی کیفری در دادگستری در  مورد موضوعات مربوطه با وکیل حرفه ای املاک در مشهد که باتجربه و دارای دانش کافی می باشد، مشورت نمایید.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳