قانون تغییر جنسیت در ایران

قانون تغییر جنسیت

قانون تغییر جنسیت در ایران : بررسی ابعاد حقوقی، فقهی و اجتماعی در ایران قانون تغییر جنسیت با چالش ها و منتقدان زیادی رو به رو است . در حال حاضر، قانونی به طور خاص به قانون تغییر جنسیت اختصاص نیافته، اما رویه قضایی و نظرات فقها مبنای عمل مراجع ذیصلاح در این زمینه قرار […]

تعیین وقت حضوری مشاوره و وکالت