وکیل منافی عفت مشهد

وکیل منافی عفت در مشهد

وکیل منافی غفت در مشهد ؛ جرایم منافی عفت عنوان عامی است که شامل جرایم متعددی می شود که از جمله آن ها جرم، زنا، رابطه نامشروع، قوادی، تقبیل و مضاجعه است و برای طرح یا دفاعاین جرایم در دادگاه های کیفری ، نیاز به کمک گرفتن بهترین وکیل جرایم منافی عفت است.

وکیل منافی عفت در مشهد

وکیل حسینی مقدم – پایه یک دادگستری

وکالت و مشاوره دعاوی مهم کیفری

وکیل جرایم منافی عفت

جرایم منافی عفت عنوان عامی است که شامل جرایم متعددی می شود که از جمله آن ها جرم، زنا، رابطه نامشروع، قوادی، تقبیل و مضاجعه است هر یک از این عناوین دارای ارکان خاصی می باشد که می توانید از مشاوره وکیل کیفری مشهد بهره ببرید.

ماده ۳۰۶ -به جرائم منافی عفت به طور مستقیم ، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.
تبصره – منظور از جرائم منافی عفت دراین قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

تبصره ۲ ماده ۱۰۰:
ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی
ممنوع است.

ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت

ماده۱۰۲ – انجام هرگونه تعقیب و تحقیق درجرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر درمواردی که جرم در مرئی و منظرعام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود.

تبصره ۱ -درجرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.

استفاده از وکیل مجرب و  باسابقه در خصوص جرم منافی عفت در مشهد می تواند نگرانی متهم را به حداقل برساند.

حق داشتن وکیل در جرایم منافی عفت

ماده ۱۹۰ -متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل در مشهد دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.
تبصره ۱ -سلب حق همراه داشتن وکیل خوب در مشهد وعدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
تبصره ۲ -در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند.
تبصره ۳ -درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ۱۹۱ جاری است.

 غیر عنلی بودن رسیدگی جرم منافی عفت در دادگاه

ماده ۳۵۲ – محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکمه را در موارد زیر صادر میکند:
الف – امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا مخالف اخلاق حسنه است…

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷