a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

وکیل دیه و ارش در مشهد

وکیل دیه و ارش در مشهد

وکیل دیه و ارش در مشهد

وکیل دیه و ارش در مشهد

بهترین وکیل کیفری در مشهد

وکیل پایه یک کیفری در مشهد

 

دیه

دیه معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است

اما، نوع ومیزان خسارت در قانون  مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست

موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است

و میزان آن در ابتداء هرسال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.

 

ارش

ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است

و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده

با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.

مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

 

ارش مطابق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی  که مشعر است:هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.و در ماده ۴۹۵ همین قانون آمده: در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور می گردیده با در نظر گرفتن آن به صورت کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.

شایان ذکر است که از منظر حقوق مدنی،  ارش کسری است که صورت تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم مال مورد معامله است و مخرج کسر قیمت صحیح روز تقویم می باشد.این کسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست می آید یعنی حلصل ضرب مزبور را اصطلاحاٌ ارش می گویند.

 

وکیل دیه در مشهد : ارای دیوان عالی کشور

 

(رای شماره: 619 مورخه 1376/8/6)

ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد.

(رای شماره: 15406 مورخه 1376/10/22)

مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ارش اختصاص به مواردی دارد

که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد.

در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی زاید بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد علی هذا نظر شعبه 12 دادگاه تجدید نشر مرکز استان صحیح و منطبق با قانون می باشد. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. وکیل دیه و ارش در مشهد

 

(نظریه شماره:7381/7 مورخه 1364/11/28)

در مواردی که مقدار معینی دیه برای آن تعیین نشده جانی باید ارش بپردازد.

سوال: در موارد ایراد ضرب و جرح منجر به خونریزی داخل چشم، خونریزی داخل بینی، تورم بینی، پوسیدگی پوست سر عمل مرتکب با کدام یک از موارد قانونی انطباق دارد؟

جواب: در قانون دیات برای ضربات و جراحات وارده به هر عضوی مجازات خاص تعیین شده طبق ماده 75 قانون مذکور در موردی که جنایتی بر عضو کسی وارد شود شرعا مقدار خاصی برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد. تطبیق موارد با مواد موجود در قانون دیات و قصاص با خود مرجع قضایی است.

 

وکیل خوب دیه در مشهد : نظریات مشورتی

(نظریه شماره: 6605/7 مورخه 1364/12/21)

سوال: آیا تورم دست و ساعد و پا از موارد ارش است یا خیر؟

جواب: تورم به طور کلی در هر قسمتی از بدن باشد دیه معین ندارد بلکه فقط موجب ارش می باشد که با نظر حاکم تعیین خواهد شد.

 

(نظریه شماره: 6605/7 مورخه 1364/12/21)

جراحات وارد بر گردن در حکم جراحات وارده بر سر و صورت است.

سوال: آیا خراش پشت گردن از موارد ارش است و یا اینکه با توجه به اینکه گردن دیه کامل دارد مشمول ماده 187 و بند 1 186 می باشد؟

جواب: هرچند گردن انسان بدون تردید جزء سر و صورت محسوب نمی شود

بلکه از سایر قسمت های بدن تلقی می گردد و بنابراین جراحات وارده ب گردن از جمله موضوع سوال مشمول ماده 187 که ناظر به ماده 186 قانون دیات می باشد خواهد شد

ولیکن نظر به اینکه شکستگییا قطع گردن همان دیه کامله و نسبت آن با دیه نفس 100 درصد است

فلذا جراحات وارده بر گردن از لحاظ مقدار و میزان دیه در حکم جراحات وارده بر سر و صورت است

یعنی بر هریک از انواع جراحات وارده بر سر  و صورت هر مقدار دیه تعیین گردیده جراحات گردن نیز همان مقدار دیه خواهد داشت.

 

(نظریه شماره: 1420/7 مورخه 1365/2/27)

دیه فلح اعضاء بدن در مواردی که دیه خاص در قانون دیات تعیین نشده به صورت ارش است.

سوال: با توجه به اینکه در قانون دیات و منافع فقهی برای فلج نسبی دست یا سایر اعضای بدن دیه تعیین نشده است تکلیف دادگاه در این گونه موارد چیست؟

جواب: اولا در مواردی که برای فلج نسبی یا کامل اعضاء بدن دیه خاص در قانون دیات تعیین نشده و در منابع معتبر فقهی نیز موضوع صراحتا روشن نگردیده باشد به استناد ماده 75 قانون دیات جانی باید ارش بپردازد و ثانیا مستفاد از ماده 134 قانون دیات دیه فلج کردن هر عضو دو ثلث دیه سالم تعیین شده و در صورتی که فلج عضو کامل نبوده و نسبی باشد با تشخیص خبره تعیین میزان دیه به عهده دادگاه صلاحیت دار مرجع رسیدگی است.

 

بهترین وکیل دیه در مشهد

 

(نظریه شماره: 1232/7 مورخه 1365/4/4)

برای شکستگی استخوان لگن باید ارش تعیین شود.

سوال: در مورد شکستگی استخوان لگن آیا می توان به ماده 147 قانون دیات استناد نمود یا خیر؟

جواب: حکم ماده 147 قانون دیات مربوط به شکستن نشیمن گاه است و آن جدا از استخوان لگن است و چون در قانون دیات برای استخوان لگن دیه معین نشده بنابراین موضوع مورد سوال از مصادیق ماده 75 قانون مذکور است که با توجه به ماده 210 از همان قانون برای آن ارش تعیین می شود.

 

(نظریه شماره: 1799/7 مورخه 1367/03/25)

منظور از موضوعین نداشتن شتر و دینار این است که می توان به همان نسبت یکی دیگر از انواع دیات به انتخاب جانی تعیین نمود.

سوال: منظور از موضوعیت نداشتن شتر و دینار چیست؟

جواب: در ارش که با توجه به مادتین 75 و 210 قانون دیات و مواد مندرج در استعلام به حکم حاکم تعیین می شود

نیز شتر و دینار موضوعیت ندارد و به طور کلی موضوعیت نداشتن شتر و دینار این نیست

که حاکم محکمه جانی را به پرداخت دینار یا شتر در هیچ یک از باب دیات محکوک ننماید

و فقط جانی را به پرداخت قیمت یوم الادای شتر یا دینار محکوم نماید

بلکه منظور و مقصود از موضوعیت نداشتن شتر و دینار این است که جانی می تواند به جای شتر و دینار به نسبت آن یکی دیگر از انواع دیات را انتخاب و پرداخت نماید مثلا وقتی در قانون دیه جرح از نوع حارصه یک نفر شتر تعیین شده مراد این است که دیه آن یکصدم دیه کامل (صد شتر) است و چون برای شتر موضوعیت نیست جانی می تواند یکصدم از یکی دیگر از انواع دیات را انتخاب نماید.

 

وکیل کیفری

 

(نظریه شماره: 6916/7 مورخه 1367/10/6)

مجازات ایراد ضرب عمدی که موجب تغییر رنگ یا تورم موضع نشود تعیین ارش است.

سوال: آیا در خصوص ایراد ضرب عمدی ضارب وسیله مضروب قصاص می شود یا با اعمال ماده 190 و بندهای آن از قانون دیات دیه اخذ می گردد؟

جواب: ایراد ضرب عمدی چنانچه موجب تغییر رنگ یا تورم موضع نشود

به لحاظ عدم ثبوت قصاص و یا عدم گذشت شاکی خصوصی یا وکیل کیفری ، مستلزم تعیین ارش طبق ماده 210 قانون دیات توسط حاکم است

لکن اگر ایراد ضرب عمدی موجب آثار مذکور شود،

بنا به مورد مشمول مادتین 190 و 191 و تبصره ذیل ماده 190 قانون مجازات اسلامی دیات مصوب 24 آذر ماه 1361 است.

 

(نظریه شماره: 1643/7 مورخه 1368/5/24)
در صورتی که جراحت جایفه موجب صدمه عضو داخلی شود ارش بر دیه جایفه افزوده می گردد.

سوال: در مورد جراحت جایفه چنانچه عضوی از اعضای داخلی صدمه ببیند تکلیف چیست؟ و دیه را چگونه باید تعیین نمود؟

جواب: دیه جایفه منصرف از مواردی است که جرح موجب صدمه اعضای داخلی گردد.

بنابراین اگر جراحت جایفه مثلا موجب صدمه کبد یا طحال یا روده یا معده یا سایر جوارح گردد

ارش آن مطابق ماده 210 قانون دیات بر دیه جایفه افزوده می گردد.

 

(نظریه شماره: 3187/7 مورخه 1368/7/19)

در مورد صدمه منتهی به انحراف بینی باید نظر پزشکی قانونی تحصیل گردد.

سوال: آیا انحراف بینی ناشی از ضربه از مصادیق فساد یا شکستگی آن است یا خیر؟

جواب: در مورد ایراد صدمه منتهی به انحراف بینی و اینکه آیا از مصادیق فساد یا شکستگی بینی می باشد یا نه؟ چون این امر فنی و در صلاحیت پزشکان است قبلا باید نظر پزشک قانونی تحصیل گردد و بر مبنای آن، اگر خارج از عناوین مذکور در قانون باشد ارش و اگر داخل یکی از آن عناوین باشد دیه مقرر تعیین شود.

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915