وکیل حق طلاق در مشهد

وکیل حق طلاق در مشهد

فهرست مطالب

وکیل حق طلاق در مشهد ، حق طلاق براساس قانون مدنی با مرد است اما می تواند به زن وکالت در طلاق دهد تا از طریق وکیل دادگستری نسبت به اجرای حق طلاق اقدام نماید. مرد می تواند اچرای حق طلاق خود را به هر کسی وکالت دهد اما از آنجا که برای طلاق گرفتن حتی با داشتن وکالت در طلاق اولا باید به از طریق وکیل برای وکالت حق طلاق اعطاء نمود، ثانیا بایستی به دادگاه خانواده مراجعه نمود و حکم گواهی عدم امکان سازش اخذ نمود.

وکیل حق طلاق در مشهد
فرهاد حسینی مقدم

وکیل حق طلاق مشهد

چرا زن وقتی وکالت برای طلاق (حق طلاق) را دارد باید وکیل دادگستری داشته باشد ؟

هرکسی می تواند برای امور حقوقی و اداری به  دیگری وکالت محضری بدهد ولی وکالت در دادگاه مستلزم داشتن پروانه وکالت و تخصص است و اینگونه نیست که هرکس بتواند با اخذ وکالت در دفتر خانه از دیگری به جای او در دادگاه وکالت کند.

لزوما می بایستی وکالت به وکیل صلاحیت دار دارای پروانه وکالت باشد از این رو وقتی مثلا زن از شوهر وکالتنامه به طلاق دارد در واقع وکالت دارد که برای او وکیل دادگستری انتخاب کند. اما خود زوجه میتواند وکیل نداشته باشد چون اساسا داشتن وکیل اختیاری است ولی به کرات دیده شده که زوجه با وکالت برای طلاق به دفتر وکالت مراجعه کرده است و وکالتا از جانب شوهر و اصالتا از جانب خود دو وکیل انتخاب کرده است.

انواع وکالت در طلاق

به صورت شرط ضمن عقد در سند نکاحیه نوشته شود ( نمونه شرط وکالت طلاق ضمن عقد نکاح)
زوج (مرد) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کند و وکالت در طلاق به همسرش یا دیگری بدهد .اگر زوج خارج از کشور باشد می تواند به سفارت یا کنسولگری ایران مراجعه کند و حق طلاق را به هر کس که تمایل داشته باشد اعطا کند. اما مورد شایع این است که مرد به همسرش وکالت در طلاق می دهد. ولی همانطور که گفته شد زوج می تواند این وکالت طلاق را به هر کس که بخواهد فرضا پدرش ، دوستش و یا همسرش واگذار کند.
وکالت طلاق بایستی حتما محضری می باشد یعنی در سند رسمی باشد. خواه ضمن سند ازدواج یا به صورت وکالتنامه طلاق محضری

شرط وکالت در طلاق در سند ازدواج

ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد. چنین شرطی طبق فقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است. اولین قانونی که به صراحت شرط ضمن  عقد برای طلاق را در حقوق ایران پذیرفته ماده ۴ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ است. لیکن طبق بند ۱ ماده ی ۵۸ قانون حمایت خانواده ی ۱۳۹۱ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰/۵/۲۳ صریحا نسخ شده است. ماده ی ۱۱۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ متن ماده ی ۴ قانون ازدواج را با اندک اصلاح عبارتی تکرار کرده است. جهت مشاوره با وکیل حق طلاق در مشهد می توانید از مشاوره تلفنی وکیل استفاده نمایید.

به موجب ماده ی مذکور : طرفین عقد ازدواج  می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نمایند که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد

که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه  و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. شایان ذکر است که موارد یاد شده در ماده ی ۱۱۱۹ تمثیلی است نه حصری و قاعده ی مذکور در صدر ماده یک قاعده کلی است که می تواند مصداق های دیگری داشته باشد. البته شرطی معتبر است که نه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد و نه نامشروع و خلاف قواعد آمره.

 حق طلاق و مهریه

بر خلاف باور عموم؛ اعطای وکالت در طلاق به زوجه، زوجه را از حقوق مالی خود محروم نمی سازد، و زوجه می تواند علاوه بر اینکه به وکالت از زوج، درخواست طلاق می دهد، اصالتا تقاضای حقوق مالی خود نظیر مهریه و نفقه های پرداخت نشده را از زوج داشته باشد. حتی زوجه می تواند به وسیله چنین وکالتنامه ای، تعیین تکلیف در خصوص نفقه و جهیزیه و حضانت فرزندان مشترک  را در زمره اختیارات خود درج کند.

مزایای حق طلاق برای زن

اگر حق طلاق با زن باشد، بدون نیاز به حضور شوهر در تمام مراحل و از طریق وکیل دادگستری می تواند با طلاق توافقی، به راحتی طلاق بگیرد. به این صورت که مثلا اگر حق طلاق به زن داده شده باشد وکیل شوهر در مراجعه به وکیل دادگستری و امضا وکالتنامه اعطای وکالت و طی مراحل طلاق یا حدود مندرجات و اختیارات وکالتنامه محضری طلاق است.

مدارک لازم برای گرفتن حق طلاق

اگر حق طلاق از شروط ضمن عقد در نظر گرفته شده باشد قباله ازدواج برای انجام این کار کافیست. چنانچه اگر طلاق در دفترخانه انجام شود اصل و کپی شناسنامه، اصل و کپی کارت ملی و اصل سند ازدواج لازم است.

اعتبار وکالت در طلاق زن پس از رجوع

زنی با استناد به وکالتی که از شوهر داشته موفق به اخذ دادنامه قطعی گواهی عدم امکان سازش شده و طلاق را در محضر طلاق ثبت نیر کزده است اما در سه ماه عده یا با توافق ، زن و شوهر هر دو آشتی کرده و رجوع کرده اند و یا اینکه زن به فدیه یا همان مابذل رجوع کرده و شوهر نیر پس از اطلاع به توجه به اینکه طلاق بعد از رجوع زن رجعی میشود او نیز رجوع میکند و طلاق به هر دلیل از بین میرود در اینجا بین شعب مختلف خانواده و دیوان عای کشور اختلاف نطر بود که آیا زن هنوز وکالت دارد یا اینکه چون یک بار استفاده کرده و حال رجوع کرده مورد وکالت انجام شده است؟

در نهایت هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۱ استفاده مجدد زوجه از وکالت حق طلاق را صحیح دانست.

 وکالت طلاق در شهر مشهد

مراحل گرفتن طلاق با وکالت طلاق در شهر مشهد اینگونه است که به اجبار، زوجه می بایستی با وکالت خود با وکیل دادگستری قرارداد ببندد و از طرف شوهر وکالت به وکیل بدهد. اگرچه خود نیز می تواند برای طی مراحل طلاق توافقی وکیل اختیار کند اما انتخاب وکیل دادگستری در موارد وکالت حق طلاق برای شوهر اجبار قانونی است و با بودن وکیل با واسطه شوهر نیاز به مراجعه و حضور شوهر نیست.

لازم به ذکر است، زوجه برای احراز وکالت خود نزد دادگاه، نیاز به وکالت نامه ای رسمی از زوج دارد. زوج برای اعطای وکالت به زوجه به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند و طی سندی رسمی با درج موارد فوق به زوجه و ارائه مدارک لازم برای گرفتن حق طلاق، وکالت برای مطلقه نمودن خود را اعطا کند. حال شرایط چنین وکالتنامه  ای را بررسی میکنیم:

تکات مهم در گرفتن حق طلاق

  • وکالتی که زوج به زوجه می دهد باید بلاعزل باشد.
  • وکالت مدت نداشته باشد.
  • در اختیارات متن وکالت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی قید گردد.
  • در عقد وکالت موکل (شوهر) باید به وکیل (زوجه) تمام اختیارات مربوط به طلاق دادن زوجه و رعایت تشریفات قانونی آن اعطا شود، تا زوجه با انجام آنها به وکالت از شوهر خود، بتواند از قید زناشویی خود را رها سازد بدون آنکه شوهر بتواند مخل چنین روندی شود؛
  • مواردی نظیر: مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک ، مراجعه به دادگاه ویا شورای حل اختلاف مراجعه به داوری یا انتخاب داور، مراجعه به دفتر اسناد رسمی و ثبت طلاق، جاری نمودن صیغه شرعی طلاق، دریافت گواهی طلاق، اعطای وکالت به غیر، حق دریافت یا بذل مهریه از جانب شوهر، مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره…؛
  • بهتر است برای تسهیل روند اجرایی وکالتنامه قید: “به نحوی که نیاز به حضور مجدد موکل نباشد” در پایان فهرست اختیارات وکیل درج شود.
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

نكو داشت نام آوران عرصه هاي گوناگون داراي دو ويژگي متمايز است:  اول آنكه، انسان نكو داشته از اقليم فردی خويش خارج می‌شود و وجهه‌ای اجتماعي می‌يابد، با اين توجيه كه هر بزرگداشتی بزنگاهی است كه سبب می‌شود تا انسان ستوده از قلمرو خويشتن خويش درگذرد و به مقام فرزانگی برسد. نكو داشت لاجرم قرين نيكنامی است و نيكی شانی اخلاقی دارد. بنابراين نكو داشت همانگاه كه رفتار نامداران را چونان معيارهای اخلاقی تعريف می‌كند، در باطن پاسداشت خوبی و رفتار نيك است

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
تعیین وقت حضوری مشاوره و وکالت