نمونه آرای خیانت در امانت

نمونه آرای خیانت در امانت

نمونه آرای خیانت در امانت

فهرست مطالب

نمونه آرای خیانت در امانت اعم از رای وحدن رویه دیوان عالی کشور در زمینه جرم خیانت در امانت ، رای هیات عمومی دیوان عالی کشور ، نظریات اداره حقوقی در مورد خیانت در امانت در این نوشتار توسط وکیل پایه یک دادگستری در مشهد آورده شده است امید که مفید واقع شود.

مشاوره با بهترین وکیل خیانت در امانت در مشهد 

 

نمونه آرای خیانت در امانت

آرای دیوان عالی کشور:

رای شماره ۵۹۱ : چون جرم خیانت در امانت از جرائمی است که علاوه بر جنبه حق‌الناسی واجد حیثیت عمومی از لحاظ امنیت اقتصادی نیز می‌باشد و با نظم عمومی‌و امنیت جامعه ارتباط دارد بنا بر این گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی نمی‌تواند از موجبات عدم تعقیب کیفری مرتکب و موقوف ماندن مجازات‌متهم گردد و قوانین مربوطه نیز منافاتی با این امر ندارد. لذا گذشت در مورد این جرم مؤثر نبوده و مجازات تعزیری درباره مرتکب باید اعمال شود

رای وحدت رویه ردیف: ۷۳/۱

خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استراد شکایت موضوع حق الناس را در مزبور منتفی می سازد. لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظک عمومی، تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است.

رای خیانت در امانت

آرای اصول قضایی عبده:

شماره: ۹۵۶۱/۳۸۴  : به نحو کلی هروقت مالی به کسی سپرده شود و بنابراین بوده که به صاحبش مسترد نماید و شخصی که مال به او سپرده شده بدون اجازه صاحب مال تصرفی به ضرر مالک در آن بنماید اعم از عاریه و ودیعه و امثال آن، مجرم محسوب و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

شماره: ۷۹۰ : خیانت در امانت از جرائم مستمر محسوب نمی شود.

شماره: ۱۰۰/۲۷۳۵ : در جایی که شخص متهم

به استفاده ز سند مجعول و خیانت در امانت باشد،

این طور که طلب دیگری را به وسیله سند مجعولی گرفته

و به صاحبش رد نکرده است، اگر در قسمت اول (جعل) تبرئه شد،

برائتش مستلزم تبرئه او از حیث خیانت در امانت نخواهد بود

بنابراین نباید در تبرئه متهم از این حیث به عدم ثبوت مجعولیت استدلال نمود.

شماره: ۱۴۵۱ : تصرف در مال گمشده خیانت در امانت شناخته نمی شود

 و ماده ۲۴۱ قانون مجازات ناظر به موردی است

که صاحب حقیقی مال منتقل شده نزد انتقال دهنده معلوم باشد

و شامل اشیا گمشده یا حیوانات ضاله و امثال آن نیست

و متخلفین از وظایف مقرر در ماده ۱۷۱ قانون مدنی

هم به موجب همان جزء اینکه ضامن حقوقی شناخته شوند عنوان دیگری ندارد.

شماره: ۱۸۲ : صرف مفقود شدن مال نزد کسی که مال به او سپرده شده بدون احراز هیچ گونه سوءنیت موجب مسوولیت جزایی نخواهد بود و اثبات این معنا هم که از ارکان و عناصر بزه به شمار می رود اصولا بر عهده تعقیب کننده ی بزه می باشد.

نمونه رای خیانت در امانت

آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور:

شماره: ۲۵۷۸: اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش در قیمت آن تصرف نماید چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود آن جنس در نزد او امانت قرار داده شده بود، بنابراین تصاحب قیمت پس از فروش جرم است.

شماره: ۲۲۸ : نپرداختن دین، خیانت در امانت نیست.

شماره: ۳۸۴ : تصرف به غیر حق در مال عاریه خیانت در امانت است.

شماره: ۱۲۸۳ : قرض، امانت نیست.

شماره: ۲۰۵۲ : نفریط مقداری از مال امانت

در صورتی خیانت شمر%

نكو داشت نام آوران عرصه هاي گوناگون داراي دو ويژگي متمايز است:  اول آنكه، انسان نكو داشته از اقليم فردی خويش خارج می‌شود و وجهه‌ای اجتماعي می‌يابد، با اين توجيه كه هر بزرگداشتی بزنگاهی است كه سبب می‌شود تا انسان ستوده از قلمرو خويشتن خويش درگذرد و به مقام فرزانگی برسد. نكو داشت لاجرم قرين نيكنامی است و نيكی شانی اخلاقی دارد. بنابراين نكو داشت همانگاه كه رفتار نامداران را چونان معيارهای اخلاقی تعريف می‌كند، در باطن پاسداشت خوبی و رفتار نيك است

تعیین وقت حضوری مشاوره و وکالت