a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

نمونه آرای خیانت در امانت

نمونه آرای خیانت در امانت اعم از رای وحدن رویه دیوان عالی کشور در زمینه جرم خیانت در امانت ، رای هیات عمومی دیوان عالی کشور ، نظریات اداره حقوقی در مورد خیانت در امانت در این نوشتار توسط وکیل پایه یک دادگستری در مشهد آورده شده است امید که مفید واقع شود.

 

 

مشاوره با وکیل دادگستری خوب در مشهد

 

نمونه آرای خیانت در امانت

 

آرای دیوان عالی کشور:

رای شماره ۵۹۱ : چون جرم خیانت در امانت از جرائمی است که علاوه بر جنبه حق‌الناسی واجد حیثیت عمومی از لحاظ امنیت اقتصادی نیز می‌باشد و با نظم عمومی‌و امنیت جامعه ارتباط دارد بنا بر این گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی نمی‌تواند از موجبات عدم تعقیب کیفری مرتکب و موقوف ماندن مجازات‌متهم گردد و قوانین مربوطه نیز منافاتی با این امر ندارد. لذا گذشت در مورد این جرم مؤثر نبوده و مجازات تعزیری درباره مرتکب باید اعمال شود

رای وحدت رویه ردیف: ۷۳/۱

خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استراد شکایت موضوع حق الناس را در مزبور منتفی می سازد. لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظک عمومی، تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است.

 

رای خیانت در امانت

 

آرای اصول قضایی عبده:

شماره: ۹۵۶۱/۳۸۴  : به نحو کلی هروقت مالی به کسی سپرده شود و بنابراین بوده که به صاحبش مسترد نماید و شخصی که مال به او سپرده شده بدون اجازه صاحب مال تصرفی به ضرر مالک در آن بنماید اعم از عاریه و ودیعه و امثال آن، مجرم محسوب و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

شماره: ۷۹۰ : خیانت در امانت از جرائم مستمر محسوب نمی شود.

شماره: ۱۰۰/۲۷۳۵ : در جایی که شخص متهم

به استفاده ز سند مجعول و خیانت در امانت باشد،

این طور که طلب دیگری را به وسیله سند مجعولی گرفته

و به صاحبش رد نکرده است، اگر در قسمت اول (جعل) تبرئه شد،

برائتش مستلزم تبرئه او از حیث خیانت در امانت نخواهد بود

بنابراین نباید در تبرئه متهم از این حیث به عدم ثبوت مجعولیت استدلال نمود.

شماره: ۱۴۵۱ : تصرف در مال گمشده خیانت در امانت شناخته نمی شود

 و ماده ۲۴۱ قانون مجازات ناظر به موردی است

که صاحب حقیقی مال منتقل شده نزد انتقال دهنده معلوم باشد

و شامل اشیا گمشده یا حیوانات ضاله و امثال آن نیست

و متخلفین از وظایف مقرر در ماده ۱۷۱ قانون مدنی

هم به موجب همان جزء اینکه ضامن حقوقی شناخته شوند عنوان دیگری ندارد.

شماره: ۱۸۲ : صرف مفقود شدن مال نزد کسی که مال به او سپرده شده بدون احراز هیچ گونه سوءنیت موجب مسوولیت جزایی نخواهد بود و اثبات این معنا هم که از ارکان و عناصر بزه به شمار می رود اصولا بر عهده تعقیب کننده ی بزه می باشد.

 

نمونه رای خیانت در امانت

 

آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور:

شماره: ۲۵۷۸: اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش در قیمت آن تصرف نماید چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود آن جنس در نزد او امانت قرار داده شده بود، بنابراین تصاحب قیمت پس از فروش جرم است.

شماره: ۲۲۸ : نپرداختن دین، خیانت در امانت نیست.

شماره: ۳۸۴ : تصرف به غیر حق در مال عاریه خیانت در امانت است.

شماره: ۱۲۸۳ : قرض، امانت نیست.

شماره: ۲۰۵۲ : نفریط مقداری از مال امانت

در صورتی خیانت شمرده می شود

که مستند به تعدی امین باشد.

شماره: ۲۲۲۴ : در تحقق خیانت در امانت

تصاحب بر ضرر صاحب مال و همچنین اتلاف لازم است.

شماره: ۹۵۶۱ : مطابق ماده ۲۴۱ و به نحو کلی هروقت به کسی مالی سپرده شود و بنا باشد که به صاحبش مسترد نماید و شخصی که به او سپرده شده بدون اجازه صاحب مال تصرفی به ضرر مالک در آن مال بنماید اعم از عاریه و ودیعه و امثال آن مجرم محسوب و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

 

آرای جرم خیانت در امانت 

 

شماره: ۱۸۲ : ذر اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت سوءنیت شرط تحقق بزه است بنابراین اگر کسی اسکناس هزار ریال از کسی بگیرد و ببرد و تا آن را خرد کند و پس از مراجعت ادعا کند که آن را مفقود کرده است بدون احراز سوءنیت قابل مجازات نیست نیست و بر عهده صاحب مال است که سوءنیت متهم را در مفقود کردن اسکناس ثابت کند.

شماره: ۲۰۱۱۷ : دخالت و تصرف در مال صغیر

خیانت در امانت نیست بلکه تفریط در آن شرط است.

شماره: ۳۳۱۵ : در خیانت در امانت باید به ادله متهم بر مالکیت خو

د و به تاریخ فروشش مال توجه کرد.

شماره: ۱۹۸۵ : تصرف در مالی که به سارق سپرده شده

خیانت در امانت نیست.

شماره: ۱۹۸۵ : اگر کسی مال مسروقه را امانت گیرد

و آن را تصاحب یا تلف کند عمل او مشمول این ماده نیست

  زیرا این ماده ناظر به مواردی است که

مال موضوع امانت از طرف مالک

 

یا متصرف آن مال به کسی سپرده شده باشد

و مقصود از متصرف هم در این مورد کسی است که مال را به نحوی در تصرف داشته باشد

که تصرف او قانونا محترم شناخته شود

و شامل موردی که امانت گذار آن را از طریق سرقت به دست آورده باشد نیست.

شماره: ۴۳۷ : اگر کسی از رد کردن برگ جیره بندی عیال طلاق داده خودداری کند

و آن را مورد استفاده قرار دهد، مرتکب خیانت در امانت شده است.

شماره: ۶۱۷۰ : رای دادگاه استان بر تایید قرار منع تعقیب متهم به خبانت در امانت به اینکه (وجود شرکت و شریک بودن متهم یا شاکی مسلم است و اصولا هم فرستادن جنس از شرکت برای فروش به عنوان شریک دیگر در خارجه اطلاق به امانت نمی شود تا مشمول مقررات کیفری بشود، بخصوص متهم مدعی ارسال دارو و غیره در قبال بهای اجناس به شرکت شده است و شکایت فاقد جنبه ی کیفری است) صحیح است.

 

نمونه آرای جرم خیانت در امانت 

 

شماره: ۸۴ : اگر کسی اشیایی نزد یک نفر امانت گذارد و یک نفر دیگر اشیاء مزبو را به دستور امانت دار بفروشد یا رهن گذارد در صورت علیم این شخص به امانت بودن اشیاء موضوع بحث مشارالیه معاونت در بزه خیانت در امانت کرده و نمی توان او را مرتکب اصلی دانست. زیرا شرط تحقق بزه سپرده شدن مال به کسی است که به ضرر مالک تصرف نماید.

شماره: ۳۷۹ : اگر کسی وجهی به کسی بدهد که خریدهایی بنماید و طرفین از منافع استفاده نمایند(به فرض استحقاق شاکی به مطالبه وجهی که پرداخت ولو با امکان ضرر در معامله مقرر) عدم پرداخت وجه بیش از استنکاف یک مدیون در مقابل داین، اثر دیگری بر آن مترتب نمی شود و قضیه کاملا حقوقی است.

شماره: ۹۸۹ : نگهداشتن مقداری از اموال مورد امانت

در مقابل مطالبه حق الزحمه نگهداری همان اموال امانتی

خیانت در امانت محسوب نخواهد بود

بلکه دعوی حقوقی به شمار می رود.

شماره: ۱۸۰۲ : تاریخ مطالبه قبلی مالک و انکار متهم (امین)

کاشف از تصاحب مال موضوع امانت است.

شماره: ۴۹۶۷ : اگر کسی که موجر خانه استیجاری شاکی بوده

از تسلیم اثاثیه خانه مزبور امتناع کند

و تسلیم اشیاء مزبور را موکول به پرداخت بقیه مال الاجاره خانه نماید،

عمل از مصادیق خیانت در امانت نخواهد بود.

شماره: ۵۷۸۴ : کسی که نسبت به ملکی امین باشد نسبت به عواید و منافع آن نیز امین محسوب است و در صورتی که حیف و میل کرده باشد عمل وی از مصادیق خیانت در امانت است.

شماره: ۱۶۰۶ : شرکتی که ضمن وصول پول برقی مصرفی مشترکین مالیات متعلفه به هر کیلو وات را دریافت می کند از پرداخت آن به اداره دارایی خودداری کند عمل مسوول شرکت مشمول هیچ یک از مقررات کیفری نیست.

 

آرای جرم خیانت در امانت 

 

شماره: ۲۰۴۴ : مبنای رای فرجام خواسته در تطبیق اعمال انتسابی به مشارالیه با ماده ۲۴۱ قانون کیفرعمومی این بوده که دادگاه تجاوز شریک در مال الشرکه و تصرف او را بر خلاف قانون در مال مزبور خیانت در امانت تشخیص داده است. که تطبیق مذکور قانونا صحیح نمی باشد، زیرا تصرف شریک در مال الشرکه که تابع مقررات مربوط به شرکت است و نمی توان عمل شریک مزبور را خیانت در امانت تلقی نمود.

شماره: ۲۰۴۳ : بزه خیانت در امانت بزه مستمر به شمار نمی رود زیرا بزه مستمر در موردی صادق است که عمل ارتکابی در هر آن موجود بوده و ادامه داشته باشد و این عنوان در اتلاف یا تصاحب مال غیر به محض ارتکاب محقق می گردد صحیح نیست.

شماره: ۱۷۵۰ : اگر پولی نزد کسی به امانت باشد ولی پس از مطالبه آن از  طرف امانتگذار امین مزبور سندی در قبال مبلغ مورد امانت به او بسپارد، در این صورت به فرض اینکه اصل وجه به منظور خاصی نزد متهم بوده، عنوان خیانت در امانت منتفی خواهد بود.

شماره: ۴۲۲ : اگر کسی مقداری گندم به وکالت اهالی محل از اداره دارایی بگیرد که بین اهالی تقسیم کند ولی گندم مزبور را در محل دیگر به نرخ آزاد بفروشد عمل وی خیانت در امانت خواهد بود.

شماره: ۴۱۵ : اگر کارمند شرکتی با ترک خدمت در آنجا مبلغی بدهکار شود و در مقابل آن قبضی بسپارد مجرد قید کلمه امانت در سند کافی برای مجرم شناختن او در صورت امتناع از پرداخت نخواهد بود.

شماره: ۷۴۲ : با عدم تحویل کالا توسط راننده تریلی به مقصد است که ید امانتی تبدیل به ید خائنانه می شود و جرم خیانت در امانت تحقق پیدا می کند در نتیجه دادگاه محل مقصد صالح به رسیدگی است.

 

رای جرم خیانت در امانت 

 

شماره: ۲۴۸ : متهم و آقای الف به موجب قراردادی در انجام امر تجارتی شریک بوده اند ولو با روشی که متهم به کاربرده و موفق به اخذ مورد نظر از شاکی شده، ظاهرا یک نحوه کلاهبرداری بهنظر می آید، لکن با امعان نظر در روابط فی مابین عملکرد متهم منطبق با کلاهبرداری نیست و در واقع شاکی مبلغ مذکور را جهت خرید شیر گاز به متهم داده و گیرنده وجه مجاز به خرید جنس مذکور بوده، ولی آن را به ضرر صاحب وجه تصاحب کرده است، لذا عمل او خیانت در امانت است.

شماره: ۷۶۸ : استناد به بازجویی محلی

برای اثبات رد مال امانتی جائز است.

شماره: ۳۶۷ : با تحویل سهمیه شرکت تعاونی

مساله امانت مصداق پیدا می کند.

و سپس با عدم توزیع درست آن بین اعضاء

خیانت در امانت محقق می شود.

شماره: ۵۵۲ : با فقدان سوءنیت یا عنصر معنوی

محکوم کردن راننده اتومبیل به خیانت در امانت

در صورت سرقت آن فاقد وجاهت قانونی است.

شماره: ۵۴۵ : احراز دادگاه نسبت به موضوع خیانت در امانت درست است لکن با بودن قانون مخصوص یعنی ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا استناد به ماده ۱۱۹ قانون تعزیرات ماده ۶۷۴ فعلی درست نیست.

 

برای مشاوره تخصصی  با وکیل کیفری در مشهد  تیم وکیل مشهد از طریق شماره تلفن وکیل در ارتباط باشید.

بدون دیدگاه

متاسفانه امکان درج دیدگاه در حال حاضر وجود ندارد.

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915