رای دادگاه و خصوصیات آن

رای دادگاه و خصوصیات آن ،

مشاوره و وکالت تخصصی

در امور حقوقی کیفری ملکی

 

رای دادگاه

تصمیمات قضایی که دادگاه در مورد یک دعوا اتخاذ می نماید

رای شامل حکم و قرار است

بر اساس ماده‌ ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،

“چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم

و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.”

 

خصوصیات حکم

قدرت اثباتی دارد

سندی است که توسط مأموررسمی(قاضی)درحدودصلاحیت اوباتوجه به مقررات قانونی تنظیم میشود

بنابراین سند رسمی شمرده میشود تحت این عنوان میتوانددردعاوی مورداستنادقرارگیرد

غیرقابل ابطال است

درهیچ صورتی نمیتوان دعوایی درمرحله نخستین اقامه نمود

که خواسته آن اعلام ابطال رأیی باشدکه همان دادگاه یادادگاه دیگرصادرکرده

تنهاطریقی که میتوان اعلام بطلان یاابطال رأی دادگاه رادرخواست نمود

طرح شکایتی است که درقانون نسبت به آن پیش بینی شده است.

اعتبارامرقضاوت شده دارد

این قاعده اقامه دوباره دعواراپس ازصدورحکم وقطعیت آن ممنوع مینماید

وفق قانون قابلیت شکایت دارد

موجب فراق دادرس میشود

 

اقسام حکم:

حکم حضوری

حکم غیابی

اصل برحضوری بودن احکام میباشد (رای دادگاه و خصوصیات آن )

حکم نسبت به خواهان همیشه حضوری محسوب میشود

حکمی که دردعوای اعتراض ثالث صادرمیشود حضوری محسوب است

قرارها هیچوقت وصف غیابی ندارندچون موجب محکومیت خوانده نمیشوند

درنتیجه خللی به حقوق احتمالی وی نمی رسانندقابلیت واخواهی ندارند

آراصادره درامور حسبی نیز فاقد وصف غیابی میباشند

زمانی حکم ازلحاظ حضوری وغیابی بودن بررسی میشودکه«علیه خوانده»صادرشده باشد

حکمی که له (به سود)خوانده غایب صادرمیشودازسوی وی قابلیت شکایت ندارد

لذابحث غیابی بودن که منتج به امکان واخواهی میشودموضوعامنتفی است

حکم درصورتی غیابی است که:

▪خوانده دررسیدگی حضورنداشته باشد

▪یا وکیل معرفی نکرده باشد

▪یا لایحه ای نفرستاده باشد

▪یا دادخواست وابلاغ وقت رسیدگی به وی #قانونی صورت گرفته باشد

اگرخوانده ازگرفتن اوراق دادخواست واخطاریه آن امتناع کندابلاغ محسوب وحکم حضوری بشمارمی آید.

ابلاغ حکم:

دادنامه بایدبه

▪اصحاب دعوا

▪وکلای آنان

▪یانمایندگان آنان ابلاغ شود

درمحجورین به ولی یا سرپرست قانونی آنهاابلاغ مشود،دراشخاص حقوق عمومی به خودوزارت خانه یاسازمان ابلاغ میشود

درصورتی که خوانده مجهول المکان باشرأی یک نوبت درروزنامه کثیرالانتشارآگهیو تاریخ آگهی تاریخ ابلاغ محسوب میشود

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *