a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

دیه سقط جنین

دیه سقط جنین

دیه سقط جنین

دیه سقط جنین

دیه سقط جنین  : ماده716 قانون مجازات

الف –  دیه سقط جنین که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل

ب – علقه ای که در آن جنین به صورت خون بسته در می آید، چهار صدم دیه کامل

پ – مضغه ای که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می آید، شش صدم دیه کامل

ت – عظام که در آن جنین به صورت استخوان در آمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل

ث – جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل

ج – دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل.

 

نظریه فقهی امام خمینی (ره):

جنین اگر روح در او دمیده شده باشد و در اثر جنایت سقط شود، دیه اش کامل است یعنی هزار دینار،

البته به شرطی که به خاطر مسلمان بودن پدر و مادرش

محکوم به اسلام باشد و نیز فرزند برده نباشد و پسر بوده باشد

چون اگر دختر باشد خون بهایش نصف هزار دینار است

و در صورتی که گوشت در بدنش روییده و خلقتش تکمیل شده باشد

ولی هنوز روح در او دمیده نشده باشد،

دیه اش صد دینار است په پسر باشد و چه دختر

و اگر از این هم ناقص تر و به صورا مضغه باشد دیه اش شصت دینار است

و اگر علقه باشد چهل دینار و اگر نطفه او مستقر در رحم باشد

دیه اش بیست دینار است که در همه این مراحل فرقی بین پسر و دختر نیست.

آرای دیوان عالی کشور:

رای شعبه 27 دیوان عالی کشور(شماره: 1378 مورخه 26/3/1372)

لازم به تذکر است که حسب فتوای آیت الله العظمی آقای گلپایگانی دام ظله در مورد دیه ولدالزنا که فرموده اند

«احوط بلکه اقوی وجوب دیه است و باید آن را به حاکم شرعی پرداخت تا به مصرف مقرر برساند»

بنابراین مرجع فعلی بدون تردید فتوا به وجوب دیه ولدالزنا داده باید از متهم اخذ گردد.

 

نشست های قضایی:

سوال: آیا احکام مربوط به تغلیظ دیه در ماه حرام در مورد جنینی که پس از ولوج روح در اثر سانحه رانندگی در ماه حرام سقط شده است نیز جاری است؟

جواب(نظر کمیسیون – نشست قضایی داگستری ایلام، اسفند 85)

با توجه به مندرجات بند 6 از ماده 487 قانون مجازات اسلامی که دیه جنینی که روح در آن دمیده شده،

دیه کامل زن یا مرد تعیین کرده است و باعنایت به ماده 299 قانون مرقوم که دیه قتل را در یکی از چهار ماه حرام از موجبات تغلیظ دیه دانسته است.

بنا به مراتب در فرض سوال دیه جنین مذکور دیه کامله تلغیظ شده خواهد بود.

 

سوال:

در مواردی که شخص حامل مبادرت به سقط جنین می نماید مجازات مرتکب چیست؟

جواب: با توجه به مواد 12 – 15 و 194 قانون مجازات اسلامی که دیه را از نوع مجازات ها محسوب می دارد و توجها به ماده 489 همان قانون،

مجازات زنی که جنین خود را سقط می کند پرداخت دیه است و میزان آن با توجه به مراحل مختلف جنین در ماده 487 مشخص شده است،

لذا طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ماده 2 همان قانون نیز تصریح گردیده

برای مادری که جنین خود را سقط می کند غیر از دیه مجازاتی نمی توان منظور نمود.

 

وکیل مشهد ، مشاوره وکالت تخصصی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915