وکیل اثبات عقد بیع در مشهد

وکیل اثبات عقد بیع در مشهد

وکیل اثبات عقد بیع در مشهد ، دعوای اثبات بیع به دنبال اثبات رابطه قراردادی بین دو طرف است که توسط وکیل اثبات بیع انجام می شود. اثبات بیع از دعاوی شایع ملکی در مشهد است  که توسط وکیل دادگستری مشهد انجام می شود.

عقد بیع چیست؟

ماده ۳۳۸ قانون مدنی در مقام ارائه تعریف از عقد بیع مقرر داشته است :«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». عقد بیع عقدی است تملیکی یعنی موجب انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار و انتقال ثمن از خریدار به فروشنده می گردد و همچنین بیع عقدی است معوض یعنی مورد معامله مجانی به طرف مقابل داده نمی شود اگر مجانی باشد عمل حقوقی مورد نظر عقد بیع نیست.

عقد بیع عقدی است که به‌موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار می‌کند، به این صورت که مالک مال، یعنی فروشنده در ازای دریافت پول، مالیکت مال خود را به شخص دیگر، یعنی خریدار واگذار می‌کند و متقابلا خریدار نیز با دریافت مال از فروشنده پول خود را در اختیار وی قرار می‌دهد.

عقود معین و غیر معین

قراردادهای خصوصی (عقود غیر معین)، عقودی هستند که در مقابل اصطلاح عقود معین به کار می روند و منظور از عقود معین، عقودی می باشند که در قانون عنوان و احکام خاصی برای آنها پیش بینی شده است مثل عقد بیع، عقد صلح و …

مطابق ماده ۳۴۰ قانون مدنی :« بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی داده شود.» مراد از بیع مشروط بیعی است که در ان شرط و شروطی قید شده باشد. به هر صورت اگر برای پرداخت ثمن مهلتی تعیین می نمایند این مهلت و مدت می بایست معین باشد و احتمال کوتاه و بلند شدن در آن نرود و در غیر این صورت همانطوری که در باب شروط تصریح گردید، مجهول ماندن اجرت و مهلت، باعث بطلان شرط بیع خواهد شد.

وکیل اثبات عقد بیع در مشهد

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اثبات وقوع بیع:
– تصویر مصدق مبایعه نامه (اجباری)
– تصویر مصدق سند مالکیت (اجباری)
– وکالتنامه وکیل ملک در مشهد
– شهادت شهود و مطلعین
– تحقیقات محلی
– اتیان سوگند
– درخواست استعلام
– پرونده استنادی
– ارجاع به کارشناسی
– معاینه محلی
– سایر دلایل و مستندات

 دعوی اثبات عقد بیع بهتر است توسط یک وکیل خوب در مشهد که متخصص ملک ه باشد، انجام شود . وکل اثبات عقد بیع در مشهد بسیاری از دعوی مربوط به ملک به دلیل ایرادات شکلی از طرف دادگاه یا وکیل طرف مقابل با قرار رد مواجه شوند.

اثبات بیع

عقد بیع مانند هر عقد دیگری باید شرایط صحت معامله را داشته باشد . وکیل اثبات بیع غقد در مشهد ، یکی از این ارکان اهلیت دو طرف معامله است .  رکن بعدی عقد بیع ، دو طرف این قرارداد هستند .

خریدار و فروشنده دو طرف اصلی در عقد بیع هستند

که به آنها متعاملین یعنی منعقد کنندگان قرارداد گفته می شود .

در اصطلاح حقوقی به فروشنده بایع و به خریدار مشتری گفته می شود .

بایع و مشتری باید اهلیت انعقاد قرارداد را داشته باشند ؛

یعنی باید عاقل ، بالغ و رشید باشند و برای انعقاد عقد رضایت و قصد کامل داشته باشند.

بنا بر ماده ۳۹۷ ق.م هریک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادامیکه متفرق نشده اند  اختیار فسخ معامله را دارند . با عنایت به ماده فوق باید گفت  عقد بیع در مجلس عقد و همچنین اگر بعد از مجلس عقد تا مسیری را با هم باشند  مادامیکه از هم جدا نشده اند  میتوانند با استفاده از خیار مجلس بیع را فسخ نمایند. البته این امر منوط به آن است که ضمن مبایعه نامه خیار مجلس ساقط نشده باشد.(اسقاط کافه خیارات).

 

 مشاوره و وکالت دعاوی مربوط به ملک

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.