a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

وکیل فک پلمپ در مشهد

وکیل فک پلمپ در مشهد  [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] وکیل فک پلمپ در مشهد[/caption] وکیل مشهد وکیل پایه یک کیفری در مشهد وکیل خوب پرونده فک پلمپ در مشهد   ماده 543 قانون مجازات هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ یک تا شش...

ادامه مطلب

وکیل مال مسروقه در مشهد

وکیل مال مسروقه در مشهد   [caption id="attachment_4463" align="aligncenter" width="300"] وکیل مال مسروقه در مشهد[/caption] وکیل پرونده خرید مال مسروقه در مشهد بهترین وکیل کیفری مال مسروقه در مشهد   خرید مال مسروقه، ماده 662 هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی ار انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.   آرای دیوان عالی کشور: ( رای شماره: 346 مورخه 1317/2/19) ماده 230 [662 ق.م.ا.] که می گوید هرکس عالما و عامدا اشیاء...

ادامه مطلب

وکیل کیفری ترک انفاق در مشهد

وکیل کیفری ترک انفاق در مشهد   وکیل خوب ترک انفاق زن در مشهد بهترین وکیل پرونده کیفری ترک انفاق در مشهد   ماده 53 قانون حمایت از خانواده : هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است ( وکیل کیفری در مشهد ) و در صورت گذشت وی در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.   نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه (از نظریه شماره 1273/92/7 – مورخه 1392/6/31 ) چنانچه زوجه ای طی دادخواستی، نفقه...

ادامه مطلب

ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر   ورشکستگی به تقصیر : ماده671 مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دوسال حبس است.   ماده 541: تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود: 1- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است. 2- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کردهکه در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. 3- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشدیا اگر به همان قصد...

ادامه مطلب

ورشکستگی به تقلب – وکیل مشهد

ورشکستگی به تقلب [caption id="attachment_4417" align="aligncenter" width="300"] ورشکستگی به تقلب[/caption] ورشکستگی به تقلب : ماده 670 کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.   رای دیوان عالی کشور رای اصراری (شماره: 205 مورخه 1349/2/26) دادگاه اجازه دارد قبل از رسیدگی دادگاه حقوقی به امر ورشکستگی تاجر در این مورد تصمیم بگیرد و مورد را از موارد صدور قرار اناطه ندانسته است درحالیکه با توجه به ماهیت ورشکستگی که یک دعوای حقوقی است بهتر به نظر می رسد که ابتدا ورشکستگی در دادگاه حقوقی احراز شود و سپس رسیدگی به دادگاه کیفری احاله گردد.   آرای اصول قضایی عبده (شماره:...

ادامه مطلب

سرقت تعزیری – وکیل مشهد

سرقت تعزیری [caption id="attachment_4412" align="aligncenter" width="300"] سرقت تعزیری[/caption] وکیل سرقت  سرقت تعزیری : ماده651 هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد. 1- سرقت در شب واقع شده باشد. 2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. 3- یک یا جند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند. 4- از دیوار بالارفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی بکار برده باشد یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی...

ادامه مطلب

دیه سقط جنین

دیه سقط جنین [caption id="attachment_4399" align="aligncenter" width="300"] دیه سقط جنین[/caption] دیه سقط جنین  : ماده716 قانون مجازات الف –  دیه سقط جنین که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل ب – علقه ای که در آن جنین به صورت خون بسته در می آید، چهار صدم دیه کامل پ – مضغه ای که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می آید، شش صدم دیه کامل ت – عظام که در آن جنین به صورت استخوان در آمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل ث – جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن...

ادامه مطلب

ورود به عنف

ورود به عنف وکیل ورود به عنف در مشهد وکیل خوب ورود به عنف در مشهد  بهترین وکیل پرونده کیفری ورد به عنف در مشهد ورود به عنف از جرایم کیفری علیه اشخاص است که جهت طرح شکایت کیفری و یا دفاع از اتهام انتسابی ورود به عنف ، نیاز به وکیل متخصص کیفری دارد ماده 694: هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لاقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم...

ادامه مطلب

افترای عملی – وکیل مشهد

افترای عملی ماده 699: هرکس عالما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود. نششت قضایی: سوال: فردی صحنه رابطه نامشروع دو...

ادامه مطلب

وکیل مشروبات الکلی در مشهد

وکیل مشروبات الکلی در مشهد [caption id="attachment_2642" align="aligncenter" width="300"] وکیل مشروبات الکلی در مشهد[/caption]   وکیل پرونده مشروبات الکلی در مشهد وکیل خوب برای جرم مشروبات الکلی مشهد بهترین وکیل پرونده کیفری مشروبات الکلی در مشهد ماده702: هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یکسال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود. نظریات مشورتی: نظریه(شماره: 7/7353 مورخه 23/12/1367) آلات قمار و مشروبات الکلی مشمول قوانین گمرکی نیست، مواد 702، 706 و 707 قانون تعزیرات در...

ادامه مطلب
Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915