a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

تامین خواسته

تامین خواسته  تامین خواسته یا توقیف مالتوقیف مال  اعم از ماشین ، ملک و حساب بانکی یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول نماید. وکیل تامین خواستهوکیل تامین خواسته فوریشماره وکیل در مشهد زمان درخواست تأمین خواسته 1)قبل از تقدیم دادخواست 2)ضمن تقدیم دادخواست 3)در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است.شرایط صدور قرار تأمین خواسته 1) خواسته باید منجز (قطعی) باشد؛ یعنی حق مورد ادعای متقاضی باید قطعیت داشته و قابل مطالبه باشد و تحقق وجود...

ادامه مطلب

تعارض ادله

تعارض ادله ، شماره وکیل در مشهد  تعارض ادله در تعارض اماره قضایی و اماره قانونی: اماره قضایی مقدم است به علت مبتنی بودن بر علم قاضیدر تعارض استصحاب و امارات:اماره مقدم است چون اماره کاشف از حکم واقعی است در حالی که استصحاب رافع شک و تردید و رفع بلاتکلیفی استاز جمله در تعارض استصحاب و ید، ید مقدم است به علت اماریت، در تعارض اقرار و ید:اقرار مقدم است به علت دلیل بودندر تعارض اصل عدم تاثیر و نفوذ:نفوذ مقدم است به علت اماریت داشتندر تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه :استصحاب مقدم است (استصحاب عرش الاصول است) از جمله در تعارض...

ادامه مطلب

مطالبه ضرر و زیان جرم

مطالبه ضرر و زیان جرم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرمگ اه کیفری نیست ،مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی متوجه شودکه موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می تواند با استرداد دعوی به دادگاه کیفری مراجعه کنداما چنان چه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شودمدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کندو چنانچه هزینه های دادرسی را پرداخته معاف از پرداخت دوباره است منظور از...

ادامه مطلب

ازداوج موقت مصداق تخلف از شرط موجب وکالت طلاق

ازداوج موقت مصداق تخلف از شرط موجب وکالت طلاق دادنامهچکیده:در شرع مقدس اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم استو تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر این‌که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشدکه در بند 12 موارد 12 گانه ذیل شرط ضمن عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده،بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.تاریخ رای نهایی: 1392/07/27 شماره رای نهایی: 9209970906801054 مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور رای دیوان فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته صورت...

ادامه مطلب

اشتباه واریز کردن مبلغ به حساب دیگری

مبلغ واریزی به حساب دیگران بصورت اشتباهکارمند بانک اشتباهاً وجهی را به حساب دیگری انتقال می‌دهد بانک با طرف تماس می‌گیردکه مبلغی اشتباهی به حساب شما رفته آن را استرداد نماید ولکن آن شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را برمی‌داردو خرج می‌کند و حاضر به برگشت پول نیست. آیا وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع می توان تعقیب نمود؟ نظریه شماره ۲۰۱۱/۹۳/۷ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهباعـنایت به مواد ۳۰۱ ، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود،دریافت کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفاً مجاز به مطالبه...

ادامه مطلب

نحوه گرفتن اجازه ازدواج مجدد

نحوه گرفتن اجازه ازدواج مجدد ، وکیل مشهد پاسخگوی تمام  نیازهای حقوقی شما در قالب مشاوره و وکالت توسط تیم وکلای پایه یک مشهدوکالت تخصصی دعاوی خانواده و طلاق در مشهد شماره وکیل در مشهد 09155003417نحوه گرفتن اجازه ازدواج مجدد  صدور حکم بر ازدواج مجدد دارای دو شرط است: اول: عدم تمکین زن اول (ناشزه بودن)  مستند به ماده 16 قانون حمایت خانواده سال 1353 که بقای آن استصحاب می گردد. دوم: استطاعت مالی زوج - مستند به ماده 17 قانون حمایت خانواده سال 1353 با ابقای ما کان - با عنایت به مراتب فوق رویه قضایی (بمعنی الاعم) در دسته اول از آرای تبیین شده درست است. آرایی...

ادامه مطلب

اعتراض ثالث اجرایی و حکمی

اعتراض ثالث اجرایی و حکمیوکیل  مشهد پاسخگویی تمام نیازهای حقوقیدر قالب مشاوره و وکالتتوسط وکیل پایه یک دادگستری  چه آرایی قابل اعتراض ثاث هستند ؟برابر ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث حق داردبه هرگونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند.بنابراین اعتراض شخص ثالث نسبت به هرگونه رای صادره از دادگاه‌ها قابل طرح استو در این میان، تفاوتی وجود ندارد که رای قطعی یا غیر قطعی بوده، صادره از دادگاه‌هاینخستین یا دادگاهای تجدیدنظر باشد یا حکم حضوری یا غیابی باشد.علاوه بر این ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که نسبتبه حکم داور نیزکسانی که...

ادامه مطلب

تفاوت وکیل پایه یک دادگستری با وکیل پایه دو

تفاوت وکیل پایه یک دادگستری با وکیل پایه دو ، مشاوره و وکالت توسط وکیل پایه یک دادگستری در مشهددر امور حقوقی کیفری ملکی خانواده و طلاقارتباط با وکیل مشهد با شماره تلفن 09155003417 عقد وکالت رابطه وکیل و موکل در قالب عقد وکالت است قانون مدنی در ماده ۶۵۶، وکالت را عقدی (قراردادی) می داند که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند. البته مقررات قانون مدنی در خصوص وکالت گذشته از تعریف کلی ماده مذکور، ناظر به وکالت برای اعمال حقوقی (قرارداد یا اتباع) است اما در اینجا بحث از وکالت دعاوی است که به...

ادامه مطلب

مقایسه قانون موجر ومستاجر سال 56 با 76

مقایسه قانون موجر ومستاجر سال 56 با 76،  ارائه خدمات تخصصی مشاوره و وکالت توسط وکیل پایه یک دادگستری در مشهدارتباط با وکیل مشهد 09155003417 مقایسه قانون موجر ومستاجر سال 56 با 76 1- برابر قانون سال ۵۶ لازم نیست در رابطه استیجاری، انعقاد قرارداد کتبی عادی یا رسمی بوجود آمده باشد وصرف وجود رابطه استیجاری یا تصرف متصرف ناشی از تراضی موجر بعنوان اجاره یا سایر عناوین برای مشمول قانون شدن کافی است، حتی اگر شفاهی هم باشد(ماده ۱) ‌ولی در قانون سال ۷۶ جهت شمول قانون بر رابطه استیجاری مکتوب شدن قرارداد بصورت سند عادی یا رسمی با شرایط مقرر در قانون الزامی است در غیر...

ادامه مطلب

تفاوت غصب و سرقت

وکیل مشهد ، تیم تخصصی مشاوره و  وکالت توسط  وکیل پایه یک دادگستری در مشهد حصول بهترین نتیجه در دعاوی کیفری و طلاق در مشهدمشاوره حقوقی تلفنی وحضوری با تعیین وقت قبلیشماره وکیل در مشهد 09155003417  تفاوت غصب و سرقت 1⃣غصب در مورد مال منقول و غیر منقول، صورت می گیرد اما سرقت صرفاً در مورد مال منقول صورت می گیرد،زیرا مال غیر منقول قابل ربایش نیست، به علاوه می توان گفت دامنه غصب از سرقت گسترده تر زیرا غصب شامل، غصب حقوق نیز می گردداما سرقت شامل حقوق نمی گردد2⃣در هر دو عنوان غصب و سرقت، به مالک مال ضرر وارد می شود،حال...

ادامه مطلب
Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915