نمونه وکالتنامه – حدود اختیارات وکیل

نمونه وکالت نامه

حدود و اختیارات وکیل مدنی :

مراجعه به تمام محاکم عمومی حقوقی تجدید نظر کیفری دو ؛ دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور دادسراها ی عمومی و انقلاب و کارکنان دولت و انتظامی قضات یا کانون وکلا و مرکز امور مشاوران مراجع انتظامی کلیه دوایر دولتی قوای سه گانه بانک های دولتی و خصوصی و انعقاد هر نوع عقد و عقود اسلامی با بانکها و موسسات مالی و اعتباری و امضاء ذیل کلیه اوراق با حق فک و ابطال رهن و دوایر ثبتی و اخذ استعلامات ولو کرارا و اخذ سند المثنی و جلوگیری از صدور یا ابطال سند معارض و اعلام عزل وکلای مدنی و هر اقدام ثبتی که لازم باشد و تقدیم هر گونه دادخواست و درخواست و شکایت کیفری و لوایح و تعقیب پرونده از بدو الی ختم و اجرای حکم در تمام مراجع قضایی و دیوانی و شبه قضایی بهر کیفیت و با هر خواسته و مبلغ علیه هر شخص حقیقی و حقوقی و ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی و شرکت های دولتی یا خصوصی و موسسات و ارگانها و افراد نظامی و انتظامی و امنیتی و قضایی و وزارت خانه ها با حق طرح دعاوی حقوقی و کیفری یا دیوانی و دفاع در برابر دعاوی مطروحه اعم از اصلی و طاری و ثالث یا قابل طرح علیه موکل از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی و طرح دعوی یا دفاع در برابر دعاوی تقابل ؛ جلب یا ورود با اعتراض ثالث با حق ادعای تردید و انکار و جعل نسبت به سند طرف دعوا و تعیین جاعل ، و استرداد سند ، استرداد دادخواست یا شکایت ؛ ادعای اعسار و دفاع در برابر آن ، تجدیدنظرخواهی؛ فرجام خواهی ، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ؛ اعاده دادرسی حقوقی و کیفری و دیوان عدالت اداری ، اعتراض ثالث به احکام قطعیت یافته علیه موکل و اقدام در مورد هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع و قضایی که بصورت حصری در این وکالت نامه قید هم نشده باشد با حق اعتراض به آراء کمیسیون های ماده صد شهرداری ماده ۱۲ قانون زمین شهری ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و ماده ۱۴۷ قانون ثبت و کلیه آرا نهاده های شبه قضایی تحت هر عنوان و شوراهای حل اختلاف و سازمان مسکن و شهرسازی و دبیرخانه هییت هفت نفره واگذاری زمین ، کلیه ادارات دولتی و خصوصی بلا استثناء ، با حق فسخ و تقاضای ابطال هر نوع معامله یا معاملات و عقود اسلامی تحت هر عنوان که باشد اعم از اینکه با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده باشد ، با حق عزل وکیل یا وکلای مدنی سابق ، و با حق فروش و انتقال جزئا یا کلاً یا مشاعا بنام هر شخص حقیقی یا حقوقی به هر قید و مبلغ که وکیل صلاح بداند ؛ در خصوص ……. قطعه …. تفکیکی به شماره پلاک ثبتی ….. فرعی از …. اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک اصلی مزبور روستای ….. واقع در ……استان ….. موروثی از …….. ( و فروش و انتقال عادی و رسمی جزئا یا کلاً پلاک ثبتی فوق ولو کراراً حتی بنام خود با قید هر مبلغ و شرایط که وکیل صلاح بداند ) . و رفع تصرف عدوانی و رفع تجاوز و خلع ید و قلع و قمع اشجار و ابنا و با حق ابراء ذمه غاصب یا غاصبان به هر میزان که باشد ،و غیره بلااستثناء و مکرر در مکرر و هر اقدام قانونی و عرفی و اخلاقی و شرعی که نیاز باشد و در این وکالت نامه احصاء نشده باشد بلا استثناء ؛ در مورد وکالت و پلاک ثبتی مرقوم در فوق انجام دهد بنحوی که نیازی به اجازه مجدد موکل نباشد ،یا اقامه دعوی نماید و در صورت صلاح دید و لزوم حق انعقاد قرارداد با وکلای دعاوی به هر ترتیب و مبلغ ولو کرارا با حق عزل و نصب مجدد آنها اقدام نماید. مضافاً وکیل مرقوم حق صلح و سازش در هر مرحله خواه بیرون از محاکم خواه در حین و بعد دادرسی با اشخاص حقیقی و یا حقوقی یا دولتی و یا هر متصرف یا معامل احتمالی در مورد جز یا کل از پلاک ثبتی صدرالذکر تحت هر عنوان و مبلغ و کیفیت با حق امضا ذیل کلیه اوراق عادی و رسمی تحت هر عنوان که باشد ، را دارد.
هر گاه در تفسیر مفاد این وکالت نامه مفهوماً و منطوقاً ابهام و تردید یا تفسیر دوگانه و معارض وجود داشته باشد وکیل مرقوم میتواند راساً نسبت به تفسیر آن اقدام و با با اعطای وکالت ناشی از حق توکیل به غیر ولو مکرر جزئا یا کلاً نسبت به تفسیر آنها به هر کیفیت که صلاح بداند انجام دهد و تفسیر وکیل در هر دو مورد که مذکور شد ملاک عمل و بلا تردید کاشف از قصد و رضایت موکل خواهد بود . موکل ضمن عقد خارج بر لازم که به اقرار عقد مزبور شفاهاً منعقد گردیده حق عزل وکیل و ضم امین و ضم وکیل را از خود سلب و ساقط نمود .
وکیل مرقوم با حق توکیل به غیر جزئا یا کلاً ولو کراراً دارای اختیار تام و مطلق بوده عمل و امضاء ایشان بمنزله امضاء موکل نافذ و معتبر است

برچسب : وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

 وکیل مشهد، مشاوره و وکالت تخصصی

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.