a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 پوسته لیبرو.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست
 

بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد

وکیل مشهد - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد > وکیل مشهد  > کیفری  > بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد

بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد

 بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد

بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد

بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد

در بیان تعریف کلاهبرداری،
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداریچنین آورده است:«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریبدهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث یا پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال بصاحبش به حبساز یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده استمحکوم می شود.»

 ارکان کلاهبرداری

ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداریگفتار اول: عنصر قانونی رکن قانونی «جرم کلاهبرداری» ماده ۱ق.ت.م.م.آ.آ.ک. می باشد که متن ماده در بالا قید گردیده است. علاوه برآن جرائم دیگری در امور بیمه، تجارت، ثبت و تصدیق انحصار وراثت مشمول مجازات کلاهبرداری می باشند که به شرح آن خواهیم پرداخت.

عنصر مادی
هر جرمی متضمن ارتكاب فعلی از سوی بزه کار جهت مجرمانه بودن عمل می باشد، در «جرم کلاهبرداری» نیز که از جمله «جرائم مرکب» می باشد، مجرم با «توسل به وسایل متقلبانه» اموال بزه دیده را می برد و به این خاطر که جرم از دو عمل متفاوت جهت  بردن مال تشکیل یافته جرم مرکب نامیده می شود. از طرفی تا زمانی که اموال توسط مجرمتحصیل نگردیده عمل، کلاهبرداری نخواهد بود و می توان در حد شروعبه جرم، عمل ارتکابی را مجازات نمود. از این روست که جرم
کلاهبرداری مقد نتیجه (بردن مال غیر) می باشد.

وکیل کیفری ، در خصوص رفتار مادی مرتکب رعایت چند شرط جهت مجرمانه بودن عمل الزامی است .
الف) توسل به وسیله متقلبانه: در جرم کلاهبرداری وسیله ای که مورد استفاده .. قرار می گیرد، متقلبانه است؛ مانند استفاده از چک بانکی جعلی برای بردن مال فروش سکه بدلی به عنوان سکه طلا به دیگران.
ب) اغفال و فریب خوردن قربانی: مهم ترین مسئله در تحقق «جرم کلاهبرداری» اغفال بزه دیده می باشد. اگر قربانی علم به «متقلبانه بودن وسیله» و یا «کلاهبرداری» داشته باشد، این عمل مشمول جرم کلاهبرداری نخواهد بود، اغفال و فریب قربانی ممکن است با هر وسیله ای صورت گیرد و آنچه مهم است اغفال مجنی علیه می باشد، هرچند وسیله و یا عمل مرتکب در نزد عموم متقلبانه نبوده و یا عرف نوعا آن وسیله را  متقلبانه نداند.
پ) تحصیل اموال: اموالی که قانون گذار بیان داشته دامنه وسیعی دارد.
این اموال شامل، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن میباشد و در کل توسل به هر وسیله ای که موجباغفال مجنی علیه باشد را در بر خواهد گرفت.

 عنصر معنوی
برای آنکه عملی عنوان مجرمانه یابد بایستی «قصد ارتکاب جرم» و نیز «قصد حصول نتیجه»، علاوه بر عمل مرتکب احراز گردد. قصد ارتکاب جرم عبارت از قصد توسل به وسایل متقلبانه و قصد حصول نتیجه عبارتاز هدف کلاهبردار جهت بردن مال غیرمی باشد. مشاوره با بهترین وکیل کیفری مشهد

 شروع به کلاهبرداری

هرگاه کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید؛ لیکنبه واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مرتکب شروع بهجرم گردیده است که در مورد کلاهبرداری؛ مجرم باید با قصد ارتکاب جرم توسل به وسایل متقلبانهای نماید تا مال را از ید بزه دیده خارج کند؛اما به واسطه عاملی خارج از اراده او جرم محقق نگردد. به موجب تبصره ۲ ماده ۱ ق.ت.م.م.آ.آ.ک. مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود. از این رو مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده یک سال و مجازات شروع به جرم کلاهبرداری مشدد ۲ سال خواهد بود البته در صورتی که عمل انجام شده مرتکب جرم خاصی باشد، به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. در مجازات شروع به جرم کلاهبرداری متعدد چنانچه مستخدمان دولتی در رتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند، بهانفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می گردند.

معاونت در کلاهبرداری

قانون گذار مصادیق معاونت را در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی به صورت حصری تعیین نموده و در ادامه شرایط و ارکان تحقق آن از جمله«وحدت قصد و تقدیم یا مقارن زمانی بین رفتار معاون و مرتکب» رااعلام نموده است. در جرم کلاهبرداری نیز معاون جرم، شخصی است که جهت ارتکاب کلاهبرداری اقدام به تهیه وسایل ارتکاب جرم و ارائه طریق ارتکاب جرم به مرتکب و تسهیل وقوع جرم می نماید.

مشارکت در کلاهبرداری

هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی مشارکت کند و جرم «مستند به رفتار همه آنها» باشد، خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او «مجازات فاعل مستقل آن جرم» است. به عنوان مثال در خصوص جرم کلاهبرداری اگر متهمين متعدد باشند و برخی با توسل به وسایل متقلبانه بزه دیده را اغفال و سایرین اموال وی را تحصیل نمایند، عمل ارتکابی نسبت به تمام مجرمانکلاهبرداری خواهد بود، منوط به اینکه قصد نامبردگان نیز بر ارتکاب بزهباشد. وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی

دادگاه صالح در کلاهبرداری

صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم شاکی باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را دارد تا شکایت خود را به آن مرجع قضائی تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به بررسی صلاحیت می پردازیم. الف) صلاحیت ذاتی مراجع قضائی در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد» و در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیز مقرر شده: حبسهای درجه چهار و بالاتر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می گردند؛ بنابراین به جرم کلاهبرداری که مجازات آن دو تا ده سال حبس پیش بینی شده است، در دادگاه کیفری یک رسیدگیمی گردد.

ب) صلاحیت محلی مرجع قضائی در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: با توجه به منطوق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: «متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد» و همچنین شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.» باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم انتقال به غیر «دادگاه محل وقوع جرم» می باشد؛ یعنی دادگاهی که در محل انجام رفتار مجرمانه قرار گرفته است صلاحیت رسیدگی دارد.
گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه های قانونی آن.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تماس